Bảng cân đối kế toán là gì

      31

Bảng bằng phẳng kế toán là một trong những tài liệu tài bao gồm vô cùng quan trọng. Nó giúp bên đầu tư, công ty doanh nghiệp theo dõi và quan sát tình hình của doanh nghiệp đó, tiếp nối đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán là gì

Thực hiện tại lập bảng phẳng phiu là quá trình hết sức thân quen thuộc đối với các kế toán tài chính viên. Tuy nhiên, ngoài câu hỏi thành thuần thục lập bảng cân nặng đối, những kế toán còn rất cần được nắm vững ý nghĩa cũng như gọi được những yếu tố có mặt trong bảng.

1. Bảng phẳng phiu kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một report tài chủ yếu của doanh nghiệp, nắm tắt ngắn gọn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm có/sở hữu (tài sản) và nguồn chi phí ở một thời điểm nhất định. Vào đó, tổng vốn tài sản luôn luôn bằng tổng giá bán trị nguồn chi phí tại một thời điểm nào đó.

*

Bảng bằng phẳng kế toán miêu tả tình hình sale của một doanh nghiệp tại thời gian nhất định.

Bạn tất yêu tự ý chuyển đổi biểu mẫu mã bảng bằng phẳng vì nó cần được lập theo mẫu giành cho DNNVV được bộ Tài chính quy định.

Một bảng phẳng phiu kế toán đề nghị thể hiện rõ ràng:

Tài sản lâu năm hạn của doanh nghiệp (doanh nghiệp có gì).Tài sản thời gian ngắn (những khoản doanh nghiệp cho nợ).Nợ thời gian ngắn (doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn).Nợ lâu năm hạn với vốn chủ sở hữu.

1.1 Phần tài sản

Ý nghĩa pháp lý: Nó làm phản ánh quý giá của cục bộ tài sản hiện nay thuộc quyền thống trị và sử dụng của doanh nghiệp ở thời điểm lập báo cáo.Ý nghĩa ghê tế: gia sản phản ánh quy mô với kế các loại vốn, tài sản hiện tất cả tại thời khắc lập report của doanh nghiệp. Nó tồn tại bên dưới hình thái vật chất hoặc phi thứ chất chẳng hạn là vốn bằng tiền, các khoản đề nghị thu, mặt hàng tồn kho, tài sản cố định…

Thông qua những số liệu về tài sản, chúng ta có thể đánh giá bài bản vốn và mức độ phân chia sử dụng vốn của công ty một biện pháp tổng quát.

Phần gia tài trong bảng bằng vận kế toán sẽ bao gồm: Tài sản ngắn hạn cùng Tài sản dài hạn.

1.2 Phần nguồn vốn

Ý nghĩa pháp lý: nguồn ngân sách phản ánh nguồn hình thành những loại gia sản hiện gồm tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Nhờ vào đó, chúng ta có thể biết được doanh nghiệp lớn phải chịu trách nhiệm pháp lý buộc phải trả đối với khoản nợ như thế nào và những chủ nợ hiểu rằng giới hạn nhiệm vụ của nhà sở hữu so với các số tiền nợ của doanh nghiệp.Ý nghĩa kinh tế: phản ảnh quy mô cùng cơ cấu những nguồn vốn được chi tiêu và kêu gọi vào hoạt động sản xuất marketing và chi tiêu của doanh nghiệp. Nhờ vậy, chúng ta có thể đánh giá bán mức độ tự chủ về tài chính và năng lực rủi ro tài chính của người tiêu dùng một cách khái quát.

Nguồn vốn sẽ bao gồm các khoản Nợ ngắn hạn, Nợ nhiều năm hạnVốn chủ sở hữu. Tự cơ cấu nguồn ngân sách trong bảng phẳng phiu kế toán, tín đồ phân tích vẫn hiểu được nguồn hình thành của các loại gia tài đến từ đâu, kĩ năng tự nhà tài chính của người sử dụng và mức độ xui xẻo ro của chúng ta nếu vay nợ thừa cao.

*

Mỗi nguyên tố trong bảng bằng phẳng đều có chân thành và ý nghĩa về mặt pháp luật và kinh tế riêng.

2. Hướng dẫn cụ thể cách lập Bảng bằng vận kế toán

2.1 những nguyên tắc lập cùng trình bày

Doanh nghiệp nên lập Bảng theo các nguyên tắc được công cụ trong chuẩn mực kế toán tài chính như sau:

Trường phù hợp doanh nghiệp hoạt động chu kì marketing trong vòng 12 tháng thì các tài sản với nợ nên trả được thu hồi hoặc xử lý trong vòng 12 tháng sẽ được xếp vào tài sản ngắn hạn.Với doanh nghiệp marketing trên 12 mon mục tài sản và nợ đề xuất trả được lập dựa vào nguyên tắc dựa vào vào thời gian như: tịch thu và xử lý dưới 12 mon được xếp vào gia sản ngắn hạn. Nếu được xử lý trên 12 tháng đang xếp vào tài sản dài hạn.Với mọi doanh nghiệp không thể xác minh được chu kì ghê doanh, khoản tài sản và nợ phải trả được lập theo tính thanh khoản giảm dần.

Ngoài ra, công ty lớn cần trình diễn Bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc:

Đảm bảo nguyên tắc dễ nắm bắt và dễ so sánh để tín đồ dùng hoàn toàn có thể phân tích tài chính.Sự đồng bộ nội tại trong cùng một nhóm.Tính lưu giữ động giảm dần khi chuẩn bị xếp các loại tài khoản.Không được bù trừ giữa các khoản đề xuất thu và các khoản bắt buộc trả, tất cả khi cùng một đối tượng.

2.2 Trình tự thực hiện

Sau đấy là chi tiết các bước lập bảng phẳng phiu chuẩn độc nhất giúp doanh nghiệp triển khai nghiệp vụ này thuận tiện hơn:

Bước 1: các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh rất cần được kiểm tra tính chân thật.Bước 2: Khóa sổ kế toán nhằm đối chiếu các số liệu với các sổ kế toán tất cả liên quan.Bước 3: tiến hành bút toán kết gửi trung gian. Khóa hoàn toàn sổ kế toán.Bước 4: triển khai lập bảng cân đối số phân phát sinhBước 5: Lập bảng bằng vận kế toánBước 6: khám nghiệm và phê duyệt.

3. Mẫu bảng cân nặng đối kế toán 

Đơn vị báo cáo:……. Mẫu số B 01 – DN

Địa chỉ:….. (Ban hành theo Thông tứ Số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 / 12 /2014 của cục Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Tại ngày … tháng … năm …(1)

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢNsốThuyết minhSố thời điểm cuối năm (3)

Số đầu năm (3)

12345
A – gia sản ngắn hạn 100 
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110 
1. Tiền111
2. Những khoản tương đương tiền112
II. Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn120
1. Thị trường chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán sale (*) (2)122(…)(…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn123
III. Các khoản đề nghị thu ngắn hạn130 
1. đề xuất thu thời gian ngắn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho người bán132
3. Cần thu nội cỗ ngắn hạn133
4. Buộc phải thu theo tiến độ kế hoạch hòa hợp đồng xây dựng134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn135
6. Buộc phải thu ngắn hạn khác136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139(…)(…)
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Sản phẩm tồn kho141
2. Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (*)149(…)(…)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150 
1. Ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152
3. Thuế và những khoản khác yêu cầu thu công ty nước153
4. Thanh toán mua phân phối lại trái phiếu bao gồm phủ154   
5. Tài sản thời gian ngắn khác155
 B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 
I. Những khoản đề nghị thu dài hạn210   
1. Nên thu lâu năm của khách hàng hàng211
2. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc212
3. đề xuất thu nội bộ dài hạn213
4. Yêu cầu thu về cho vay dài hạn214
5. Buộc phải thu dài hạn khác215
6. Dự phòng phải thu dài hạn cực nhọc đòi (*)219(…)(…)
II. Tài sản cố định220   
1. Tài sản cố định hữu hình221
– Nguyên giá222
– quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)223(…)(…)
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224  
– Nguyên giá225
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)226(…)(…)
3. Tài sản cố định vô hình227
– Nguyên giá228
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)229(…)(…)
III. Bất động sản đầu tư230
– Nguyên giá231   
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)232  (…) (…)
IV. Gia tài dở dang nhiều năm hạn240
1. Ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang lâu năm hạn241
2. Ngân sách chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng dở dang242
V. Đầu tứ tài bao gồm dài hạn250
1. Đầu bốn vào công ty con251   
2. Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết252
3. Đầu tứ khác vào quy định vốn253
4. Dự phòng đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn (*)254(…)(…)
5. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn255
VI. Tài sản dài hạn khác260
1. Ngân sách chi tiêu trả trước lâu năm hạn261
2. Gia tài thuế các khoản thu nhập hoãn lại262
3. Gia sản dài hạn khác268
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 
 C – Nợ phải trả 300   
I. Nợ ngắn hạn310 
1. Vay với nợ mướn tài chủ yếu ngắn hạn311
2. Buộc phải trả người chào bán ngắn hạn312
3. Người tiêu dùng trả chi phí trước313
4. Thuế và các khoản phải nộp bên nước314
5. Buộc phải trả fan lao động315
6. Ngân sách chi tiêu phải trả ngắn hạn316
7. Yêu cầu trả nội bộ ngắn hạn317
8. Yêu cầu trả theo tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây dựng318
9. Doanh thu chưa triển khai ngắn hạn319
10. Buộc phải trả ngắn hạn khác320 
11. Dự trữ phải trả ngắn hạn321 
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322 
13. Quỹ bình ổn giá323 
14. Thanh toán giao dịch mua phân phối lại trái phiếu bao gồm phủ324 
II. Nợ lâu năm hạn330 
1. Bắt buộc trả người bán dài hạn331
2. Chi phí phải trả lâu năm hạn332
3. đề nghị trả nội cỗ về vốn kinh doanh333
4. Nên trả nội cỗ dài hạn334
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn335
6. Buộc phải trả lâu dài khác336
7. Vay cùng nợ thuê tài chính dài hạn337
8. Trái phiếu gửi đổi338
9. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả339
10. Dự phòng phải trả lâu năm hạn340
11. Quỹ cải cách và phát triển khoa học cùng công nghệ341
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400 
I. Vốn chủ sở hữu410
1. Vốn góp của chủ sở hữu411
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn đổi khác trái phiếu413
4. Vốn khác của công ty sở hữu414
5. Cp quỹ (*)415(…)(…)
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái417
8. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu420
11. Roi sau thuế không phân phối

– LNST chưa bày bán lũy kế đến cuối kỳ trước

– LNST chưa triển lẵm kỳ này

421

421a

421b

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu XDCB422
II. Nguồn kinh phí đầu tư và quỹ khác430 
1. Nguồn tởm phí431
2. Nguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ432
Tổng cộng nguồn ngân sách (440 = 300 + 400) 440 
Lập, ngày ….. Mon ….. Năm …..

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

(ký, bọn họ tên) (ký, chúng ta tên) (ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ghi chú:

(1) mọi chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

Xem thêm: Lịch Sử Bóng Đá Việt Nam Cộng Hòa, Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

(2) Số liệu trong số chỉ tiêu gồm dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp gồm kỳ kế toán tài chính năm là năm dương kế hoạch (X) thì “Số cuối năm“ rất có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ rất có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với những người lập biểu là những đơn vị thương mại dịch vụ kế toán đề xuất ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên và showroom Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Bạn lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

Bảng bằng vận năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667bW8zbk9ZYjZyeG8/view

Bảng bằng phẳng kế toán của công ty không thỏa mãn nhu cầu giả định vận động liên tục

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667bW8zbk9ZYjZyeG8/view

Đọc thêm Tài liệu Quản lý hoạt động kế toán hiệu quả

4. Tổng hợp các bảng cân nặng đối kế toán của các doanh nghiệp

Bảng cân nặng đối kế toán Vinamilk Quý I/2020

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1580373596-f6faf7c34a83e98a49c6c57c88823874755b2d7064e7961d7692a60abf909461.pdf

Bảng cân nặng đối kế toán ngân hàng nông nghiệp agribank Quý IV/2019

https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f/BAO+CAO+TAI+CHINH+HOP+NHAT+2019_AGRIBANK-%C4%91%C3%A3+n%C3%A9n.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f-n9v.F7R

Báo cáo tài chính ngân hàng á châu Quý IV/2020

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTC/VN/QUY%204/ACB_Baocaotaichinh_Q4_2020_Hopnhat.pdf

Bảng cân đối kế toán ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Quý II/2020

https://www.bidv.com.vn/wps/wcm/connect/c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12/BIDV_BCTC+RNH+QII.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12-nev96Hv

5. Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân nặng đối kế toán doanh nghiệp

Tài sản ngắn hạn (100)

Tài sản ngắn hạn là nguyên tố thể hiện tổng giá trị tiền, các khoản tương tự tiền và các tài sản thời gian ngắn khác có thể đổi khác thành tiền, hoàn toàn có thể bán thường dùng trong vòng không thật 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo của một doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn trong bảng bằng vận kế toán sẽ gồm những: Tiền, những khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn, những khoản tương đương tiền, những khoản bắt buộc thu ngắn hạn, hàng tồn kho với tài sản ngắn hạn khác.

Tài sản vãng lai được gọi là hồ hết tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Trong đó giá trị của tài sản vãng lai rất có thể dao hễ theo ngày, bao gồm: Cổ phiếu, cung cấp thành phẩm, chi phí nợ của khách hàng hàng, tiền phương diện tại ngân hàng, các khoản chi tiêu ngắn hạn và những khoản trả trước (ví dụ chi phí thuế).

*

Tiền là một trong những tài sản thời gian ngắn của doanh nghiệp.

Tài sản dài hạn (200) 

Tài sản dài hạn trong hệ thống tài khoản kế toán tài chính là những tài sản cơ mà tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thực hiện trên 12 tháng. Ví dụ điển hình là gia tài cố định, các khoản buộc phải thu dài hạn, bất động sản đầu tư, những khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. Yếu tố này biểu lộ trị giá những loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn.

Tổng tài sản (270=200-100)

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh tổng trị giá gia sản tại thời điểm report mà doanh nghiệp lớn hiện có. Tổng tài sản bao gồm tài sản thời gian ngắn và gia sản dài hạn.

Nợ phải trả (300 = 310 + 330)

Tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán, đây là yếu tố phản nghịch ánh toàn thể số nợ nên trả của doanh nghiệp. Nó có tổng nợ thời gian ngắn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn (310)

Nợ ngắn hạn hay còn được gọi là nợ vãng lai phản chiếu tổng giá trị các khoản nợ của người sử dụng còn cần trả bao gồm thời hạn thanh toán không thật 12 mon hoặc bên dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường. Chẳng hạn như: đề xuất trả người bán, yêu cầu trả người lao động, lợi nhuận chưa thực hiện, những khoản vay cùng nợ mướn tài chính ngắn hạn, thuế và những khoản đề nghị nộp nhà nước, giá thành phải trả, cần trả nội bộ, dự trữ phải trả…Chúng gần như được đánh giá tại thời khắc lập báo cáo.

Nợ dài hạn (330)

Nợ dài hạn trong bảng bằng vận kế toán là tổng giá trị các khoản nợ nhiều năm hạn bao gồm những số tiền nợ có thời hạn thanh toán giao dịch còn lại tự 12 mon trở lên hoặc bên trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo. Đó là các khoản đề xuất trả bạn bán, vay và nợ thuê tài chính dài hạn, buộc phải trả nội bộ, các khoản phải trả lâu năm khác,… trên thời điểm report kế toán.

*

Vay với nợ thuê tài thiết yếu dài hạn được xem như là nợ lâu năm của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)

Đây là yếu ớt tố phản nghịch ánh cục bộ vốn công ty sở hữu của người sử dụng tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán. Nó tất cả vốn chủ thiết lập và nguồn ngân sách khác.

Vốn chủ sở hữu (410)

Nợ thời gian ngắn phản ánh tổng giá bán trị những khoản nợ của do

Vốn chủ tải phản ánh các khoản vốn sale thuộc mua của cổ đông, member góp vốn. Bao gồm: những quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn đầu tư của nhà sở hữu, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch đánh giá lại tài sản…

Nguồn bỏ ra phí khác (430)

Nguồn đưa ra phí khác phản ảnh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án công trình được cấp cho để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án công trình (sau lúc trừ đi những khoản chi sự nghiệp, dự án); Nguồn tởm phí đã tạo nên tài sản cố định và thắt chặt tại thời điểm báo cáo.

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)

Tổng cộng nguồn vốn là yếu tố phản ảnh tổng số những nguồn vốn hình thành tài sản tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Tổng số nguồn vốn bao gồm nợ bắt buộc trả cùng vốn nhà sở hữu.

*

Tổng cộng nguồn vốn diễn đạt các nguồn chi phí hình thành gia tài của doanh nghiệp.

Qua đây, chúng ta cũng có thể thấy rằng bảng phẳng phiu kế toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với từng doanh nghiệp. Chú ý vào nó, bạn có thể đánh giá triệu chứng tài chính, tình hình và công dụng sản xuất khiếp doanh; chuyên môn sử dụng vốn, những cơ hội, triển vọng của doanh nghiệp; sự tăng giảm nguồn vốn chủ download của doanh nghiệp. Hy vọng nội dung bài viết trên phía trên của otworzumysl.com đã giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về một số loại bảng báo cáo tài chủ yếu này.