Bảng hạch toán kinh doanh

      179

Cach hạch toán tài khoản 911 – xác định kết quả chuyển động kinh doanh: cần sử dụng đểxác định với phản ánh kết quả vận động kinh doanh cùng các vận động khác của bạn trong một kỳ kế toán năm.

Bạn đang xem: Bảng hạch toán kinh doanh

1. Chính sách kế toán a) thông tin tài khoản này dùng để xác định với phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của khách hàng trong một kỳ kế toán tài chính năm. Kết quả vận động kinh doanh của chúng ta bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, gớm doanh, kết quả chuyển động tài chủ yếu và kết quả vận động khác.
*

- Kết quả chuyển động sản xuất, sale là số chênh lệch giữa lệch giá thuần cùng trị giá bán vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất tỉnh sản chi tiêu và dịch vụ, chi phí sản xuất của sản phẩm xây lắp, ngân sách liên quan tiền đến vận động kinh doanh bđs đầu tư, như: ngân sách chi tiêu khấu hao, ngân sách chi tiêu sửa chữa, nâng cấp, giá cả cho mướn hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư), đưa ra phí bán hàng và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp.- Kết quả hoạt động tài đó là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của chuyển động tài chủ yếu và chi tiêu hoạt hễ tài chính.- Kết quả chuyển động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và các khoản túi tiền khác và giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp. B) thông tin tài khoản này bắt buộc phản ánh đầy đủ, đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh yêu cầu được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, chuyển động kinh doanh yêu thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh rất có thể cần hạch toán cụ thể cho từng nhiều loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng các loại dịch vụ. C) các khoản lệch giá và thu nhập cá nhân được kết gửi vào thông tin tài khoản này là số doanh thu thuần và các khoản thu nhập thuần.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của thông tin tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanhBên Nợ:- Trị giá bán vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư và dịch vụ đã bán;- chi tiêu hoạt cồn tài chính, giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và chi tiêu khác;- bỏ ra phí bán sản phẩm và bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp;- Kết gửi lãi.

Xem thêm: Tiểu Sử Đông Nhi Sinh Năm Bao Nhiêu? Đông Nhi Là Ai Tiểu Sử Ca Sĩ Đông Nhi

Bên Có:- lệch giá thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;- Doanh thu chuyển động tài chính, những khoản các khoản thu nhập khác với khoản ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp;- Kết đưa lỗ.Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.3. Phương thức kế toán một số trong những giao dịch kinh tế chủ yếua) cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định công dụng kinh doanh, ghi:Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ bao gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.b) Kết gửi trị giá vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, ngân sách liên quan tiền đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhà đất đầu tư, như chi tiêu khấu hao, ngân sách chi tiêu sửa chữa, nâng cấp, túi tiền cho mướn hoạt động, ngân sách thanh lý nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh bao gồm TK 632 - giá vốn sản phẩm bán.c) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu chuyển động tài thiết yếu và các khoản thu nhập cá nhân khác, ghi:Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chínhNợ TK 711 - thu nhập khác gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.d) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá cả hoạt rượu cồn tài chính và các khoản giá cả khác, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh bao gồm TK 635 - chi tiêu tài bao gồm Có TK 811 - ngân sách khác.đ) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh gồm TK 8211 - túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.e) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch thân số phạt sinh mặt Nợ với số phát sinh bên bao gồm TK 8212 “Chi giá thành thuế thu nhập hoãn lại”:- trường hợp TK 8212 bao gồm số phạt sinh mặt Nợ to hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh gồm TK 8212 - giá cả thuế thu nhập hoãn lại.- giả dụ số phát sinh Nợ TK 8212 bé dại hơn số phát sinh có TK 8212, kế toán tài chính kết nhảy số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8212 - giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.g) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán sản phẩm phát sinh vào kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh tất cả TK 641 - chi tiêu bán hàng.h) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh tất cả TK 642 - đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.i) Kết gửi kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào roi sau thuế không phân phối:- Kết đưa lãi, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh có TK 421 - lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.- Kết chuyển lỗ, ghi:Nợ TK 421 - roi sau thuế chưa phân phối gồm TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.k) Định kỳ, đơn vị hạch toán dựa vào được phân cấp cho theo dõi tác dụng kinh doanh trong kỳ nhưng không tuân theo dõi mang đến lợi nhuận sau thuế không phân phối triển khai kết chuyển hiệu quả kinh doanh vào kỳ lên đơn vị cấp trên:- Kết gửi lãi, ghi:Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh bao gồm TK 336 - đề nghị trả nội bộ.- Kết đưa lỗ, ghi:Nợ TK 336 - đề nghị trả nội bộ gồm TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.