Thúy hằng vtv: "tôi đã từng ngược đãi bản thân vì tham việc"