Vân anh,sau khi rời vtv, các btv, mc có cuộc sống ra sao?