BTV HỮU BẰNG: HÉ LỘ ẢNH HẬU TRƯỜNG “ĂN VỘI NHÌN ĐẾN TỘI” CỦA BTV HỮU BẰNG, NHIỀU NGƯỜI KHÔNG KHỎI THẤY "SỢ" NGHỀ TRUYỀN HÌNH