Tronie ngô: tiểu sử, lý lịch, profile, thông tin ca sĩ