Tiểu sử ca sĩ ưng hoàng phúc, ưng hoàng phúc mừng sinh nhật con trai