Các dạng bài tập ma trận và cách giải

      749

Trong chương trình toán cao cấp môn đại số và hình học giải tích, để hiểu rõ hơn về định thức ma trận, bài viết này otworzumysl.com sẽ chia sẻ một số kiến thức cơ bản cùng với các dạng bài tập về định thức thường gặp trong quá trình học. Chúc các bạn học tập tốt!

Tóm tắt lý thuyết định thức ma trận


1.Định nghĩa định thức ma trận

Ký hiệu định thức ma trận: det A hoặc |A|Định thức ma trận cấp 2:

 

*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận định thức chia hết cho 17 vì tích có thừa số 17

Đại số và hình giải tích Bài 1: Số phức – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 2: Ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 3: Định thức ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 4: Ma trận nghịch đảo – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 5: Hạng của ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 6: Hệ phương trình tuyến tính- bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 7: Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 8: Cơ sở không gian vecto – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 9: Không gian vector con – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 10: Ánh xạ tuyến tính – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 11: Giá trị riêng, vector riêng – bài tập và lời giải