Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và cách khắc phục