Cách nhận xét kết quả kinh doanh

      88

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement) là gì?

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (Income Statement) là một trong ba báo cáo quan trọng được sử dụng để ra mắt kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bên cạnh hai report quan trọng khác tất cả bảng bằng phẳng kế toán (Balance sheet) và report lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement).

Bạn đang xem: Cách nhận xét kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh tập trung vào tía hạng mục: Doanh thu, chi phí, lãi với lỗ của doanh nghiệp.

Doanh thu – ngân sách = Lợi nhuận

Doanh thu là tổng mức các tiện ích kinh tế công ty thu được vào kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, marketing thông thường với các chuyển động khác của doanh nghiệp, đóng góp phần làm tăng vốn công ty sở hữu, không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Chi phí là tổng giá trị các khoản có tác dụng giảm công dụng kinh tế vào thời kỳ kế toan dưới hình thức các khoản tiền chi ra, những khoản khấu trừ gia tài hoặc phân phát sinh những khoản nợ dẫn mang lại làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản bày bán cho người đóng cổ phần hoặc chủ sở hữu.

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa lợi nhuận và bỏ ra phí.

Lợi nhuận trước thuế = lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh + lợi nhuận khácLợi nhuận sau thuế = roi trước thuế – Thuế TNDN

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh cung cấp cho tất cả những người đọc chi tiết về giải pháp mà công ty chuyển doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ của bản thân thành các khoản thu nhập ròng cho công ty (có thể lãi hoặc lỗ tùy theo tác dụng hoạt động).

Xem thêm: Diễn Viên Khả Như Sinh Năm Mấy, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nữ Diễn Viên


*
(Thuyết minh báo cáo tài chính của bạn Cổ phần nhân loại Di cồn 2019)

Cách đọc báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Đối với report kết quả hoạt động kinh doanh, ta yêu cầu nhóm riêng biệt từng mục doanh thu, túi tiền để có thể dễ dàng theo dõi những biến động

Bước 1: tách bóc riêng lợi nhuận và chi phíBước 2: giám sát tỷ trọng của từng doanh thu trong tổng doanh thu, tỷ trọng từng ngân sách chi tiêu trong tổng bỏ ra phí, với sự đổi khác của bọn chúng so với thuộc kỳ.Bước 3: Quan gần cạnh sự vậy đổi.

Theo dõi report kết quả marketing sẽ mang lại ta thấy lệch giá trong kỳ đạt bao nhiêu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận ròng của chúng ta hiện đang cao giỏi thấp. Nếu các chỉ số trên tăng trưởng cho thấy doanh nghiệp đang vận động tốt, đi đúng hướng phát triển và kỹ năng tăng trưởng xuất sắc trong tương lai và ngược lại.

Báo cáo tác dụng kinh doanh cũng giúp các nhà chi tiêu theo dõi những khoản mục túi tiền giá vốn mặt hàng bán, chi tiêu bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay… Nếu những hạng mục này tạo thêm thì hoàn toàn có thể đánh giá chỉ hoạt động thống trị chi phí của chúng ta chưa tốt. Kỹ năng thanh toán của người tiêu dùng trong tương lai cũng rất được thể hiện rõ trong báo cáo.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong trong những report quan trọng của doanh nghiệp, diễn đạt được khả năng tạo ra doanh thu, tăng lãi mà mô hình kinh doanh của công ty tạo ra. Qua đó, nó cũng giúp cho các nhà đầu tư chi tiêu có cái nhìn về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chứng khoán otworzumysl.com miễn phí trọn vẹn phí giao dịch thanh toán trọn đời với công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là nấc phí rất tốt thị trường triệu chứng khoán nước ta hiện nay.