Cách tạo, chuyển giao, chuyển đổi các bookmark khi cài lại hdh hay sử dụng một máy tính khác