Cách viết báo cáo kinh doanh

      121

Báo cáo kết quả chuyển động sản xuất sale của doanh nghiệp cho biết thêm trong kỳ doanh nghiệp marketing có kết quả không?

Bài viết bên dưới đây, đội hình giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn bỏ ra tiết chúng ta cách lập report kết quả vận động sản xuất sale theo thông bốn 200.


Bạn đang xem: Cách viết báo cáo kinh doanh

*

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất khiếp doanh


Xem thêm: Các Câu Lạc Bộ Bóng Đá Pháp, Thể Loại:Câu Lạc Bộ Bóng Đá Pháp

1. Căn cứ lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất ghê doanh

- “Số năm nay” trên report họat động sale của năm trước để lấy vào “Số năm trước”

- Số liệu trên sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ các loại 5 đến các loại 9.


*

Báo cáo kết quả vận động sản xuất ghê doanh


2. Bí quyết lập báo cáo kết quả chuyển động sản xuất tởm doanh

Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu chi tiết của tiêu chuẩn này trong phiên bản thuyết minh report tài chính nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi ở cột 4 “năm nay” của từng chỉ tiêu khớp ứng của báo cáo này thời gian trước hoặc theo số đã kiểm soát và điều chỉnh trong trường vừa lòng phát hiển thị sai sót trọng yếu của các năm trước có tác động đến hiệu quả kinh doanh của khách hàng trong các năm kia phải kiểm soát và điều chỉnh hồi tốCác chỉ tiêu ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ

01

Tổng số gây ra bên bao gồm của tài khoản 511

+ những khoản bớt trừ doanh thu

02

Số vạc sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên có TK 521, TK 333

+ doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

10

Số phát sinh bên Nợ của TK 511 đối ứng với bên gồm của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ giá vốn cung cấp hàng

11

Tổng số tạo ra bên tất cả của TK 632 đối ứng với mặt Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

20

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu hoạt động tài chính

21

Tổng số phạt sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng cùng với bên có TK 911

Chi tổn phí tài chính

22

Tổng số tạo nên bên có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911

Chi giá thành lãi vay

23

Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết TK 635, phần giá thành lãi vay trong kỳ

Chi phí cai quản kinh doanh

24

Tổng số tạo nên bên có TK 642 đối ứng với mặt Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

Mã số 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu tác dụng lỗ thì ghi trong ngoặc 1-1 (…)

+ thu nhập khác

31

Tổng số phân phát sinh mặt Nợ của tài khoản 711 đối ứng cùng với bên bao gồm của TK 911

+ túi tiền khác

32

Tổng số phát sinh bên tất cả của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911

+ lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

Tổng số tạo ra bên có TK 8211 đối ứng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phân phát sinh mặt Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên gồm TK 911

+ giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

Tổng số tạo nên bên bao gồm TK 8212 đối ứng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số vạc sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên có TK 911

+ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

71

 

*

 

Kế toán Lê Ánh - vị trí đào tạo hàng đầu các khóa học nguyên tắc kế toán, khóa đào tạo và huấn luyện kế toán tổng hợp thực hành và khóa đào tạo kế toán thuế chăm sâu. Bạn đọc có thể đọc thêm các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán online của trung tâm.