Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm