CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BAO GỒM