Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố doanh nghiệp thương mại