Chùa tiếng anh gọi là gì

      263

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tốt các trường đoản cú vựng tiếng Anh cần sử dụng vào ca dua (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch dễ ợt tra cứu vãn các thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…tương tự như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này xem thêm thông tin từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu khách hàng tất cả thêm lên tiếng, vui lòng góp phần chủ kiến phần comment hoặc email phungocviet03
email.com. Xin cám ơn

*

Các trường đoản cú vựng giờ Anh cần sử dụng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) với tu tập ít nhất hai năm, tuổi sống tối thiểu là trăng tròn tuổi.

Bạn đang xem: Chùa tiếng anh gọi là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức tất cả tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi thọ trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi đời bên trên 60 tuổi)

thích hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikquần thể / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công hội chứng quận 2

Đồ đồ dùng trong chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagodomain authority / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình họa lễ Tam bảo: Pay homage to lớn the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen khổng lồ Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời vạc nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân cùng quả: cause và effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tđọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /thú vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lâu đời cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ dùng, vật dụng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: lao lý nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tạo hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: đơn vị thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của fan Hồi giáo

– Pagodomain authority – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linc mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu giúp tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: thứ chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linc hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: tnhân hậu định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tư tưởng, vai trung phong hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dở hơi muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng trường đoản cú trung tâm, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực lòng, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: loại ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: tởm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minch chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

=> Mọi sự xung thốt nhiên số đông hoàn toàn có thể được giải quyết và xử lý với sự độ lượng, nhẫn nại cùng thực tình.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường dìm thức của những tín ngưỡng chân chính là thông qua bài toán thực hành thực tế tu bổ phiên bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt vị những vị giác trả nhỏng Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they vị other ways to lớn discover the mystery of connection between human và universal.

=> Tín ngưỡng không hẳn là việc mê tín dị đoan mù quáng. Nó là khoa học và họ gồm những bí quyết khác nhau để tò mò ra kín đáo sự contact giữa con bạn và dải ngân hà.

Xem thêm: Nêu Các Tật Về Mắt Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục, Tổng Hợp Các Bệnh Về Mắt Thường Gặp Hiện Nay

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help khổng lồ restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân chính mở ra vào buôn bản hội loại bạn khi những tiêu chuẩn đạo đức đã xuống cấp. Họ giúp Phục hồi lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chân chính mang đến bé người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các công ty kỹ thuật nói rằng họ chỉ nhận biết được 4% đồ gia dụng chất trong ngoài trái đất, cho nên vì vậy chúng ta cần yếu thấy được sự trường thọ của các sinh mệnh được cấu thành vị các thiết bị chất không giống. Tuy nhiên từ rất mất thời gian những tín ngưỡng tôn giáo có thể thừa nhận thức về Thần – đều sinh mệnh thời thượng hơn loài fan.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ người đang giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able khổng lồ reach nirvamãng cầu but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: tín đồ hoàn toàn có thể đạt đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) nhưng mà trì hoãn bài toán nhập Niết bàn bởi vì những người dân không giống vẫn tồn tại chịu đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một bên tu hành/một ngôi đền Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTứ đọng diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Land BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền hậu TôngZen MasterThiền khô SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: phần lớn thực sự, quy điều khoản đưa ra pân hận cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksThuyết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinch điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần crúc Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn uống chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe sầu that eating meat is bad karma.Một số tín đồ dùng đồ chay tin rằng nạp năng lượng thịt đang làm cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvamãng cầu /nɪrˈvɑnə/: the state of peace and happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tinh thần yên ổn bình và hạnh phúc nhưng mà một người đã đạt được sau thời điểm sẽ tự bỏ tất cả phần nhiều si mê ý muốn cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ vựng giờ Anh cần sử dụng vào ca dua đôi lúc cần sử dụng ngôn ngữ pali xuất xắc sanskrit (giờ Phạn) vì chưng vậy khó ghi ghi nhớ do vậy khiến khó khăn mang lại biên dịch, vì vậy, câu hỏi cần sử dụng đúng mực thuật ngữ sử dụng trong ca dua tuyệt nghành phật giáo là quan trọng đặc biệt.