6 việc cần làm ngay sau khi có giấy phép kinh doanh phải biết