Có những cách nào để kết nối mạng internet ưu điểm và nhược điểm của các cách đó