Đặc điểm của môi trường kinh doanh của doanh nghiệp