ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA QUY TRÌNH KINH DOANH BUSINESS PROCESS & MÔ HÌNH KINH DOANH BUSINESS MODEL )?