ĐỊNH NGHĨA CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH