DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH