Khắc việt lên tiếng về sự cố ca sĩ du thiên bị đánh khi đang biểu diễn