Em Hãy Điền Vào Bảng 42.2 Các Bệnh Ngoài Da Nêu Tóm Tắt Biểu Hiện Của Bệnh Và Cách Phòng Chống