Giáo trình thống kê kinh doanh kinh tế quốc dân

      86
Home Forums > Thư Viện Tổng Hợp > Tủ Sách Giáo Dục Đại Học > Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội >

(You must log in or sign up to reply here.)


Skip to content

• Kinh tế đô thị (CN):https://www.mediafire.com/…/…/78_Kinh%20tế%20đô%20thị%20(CN)• Kinh tế đô thị (ngoài ngành):https://www.mediafire.com/…/p5nu6n0…/46_Kinh%20tế%20đô%20thị• Kinh tế du lịch:https://www.mediafire.com/…/bo81k82hir86c/58_Kinh_tế_du_lịch• Kinh tế hải quan:https://www.mediafire.com/…/5uj0…/167_Kinh%20tế%20hải%20quan• Kinh tế học so sánh:https://www.mediafire.com/…/qgdjt4wo6xpt9/209_Kinh%20tế%20h…• Kinh tế kế hoạch hoá vùng và đô thị (CN):https://www.mediafire.com/…/79_Kinh%20tế%20kế%20hoạch%20hoá…• Kinh tế lao động:https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động• Kinh tế lượng:https://www.mediafire.com/…/43pbwwt6ui2…/6_Kinh%20tế%20lượng• Kinh tế nguồn nhân lực:https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động• Kinh tế nông nghiệp:https://www.mediafire.com/…/qc9…/7_Kinh%20tế%20nông%20nghiệp• Kinh tế phát triển:https://www.mediafire.com/…/uggx…/8_Kinh%20tế%20phát%20triển• Kinh tế phát triển 2:http://www.mediafire.com/…/732…/Kinh%20tế%20phát%20triển%202• Kinh tế quốc tế:https://www.mediafire.com/…/y6e9e0…/12_Kinh%20tế%20quốc%20tế• Kinh tế quốc tế (CN):https://www.mediafire.com/…/gx6678g3zq9cw/95_Kinh%20tế%20qu…• Kinh tế thương mại:https://www.mediafire.com/…/9scak7eh…/106_Kinh_tế_thương_mại• Kinh tế thương mại dịch vụ:https://www.mediafire.com/…/13_Kinh%20tế%20thương%20mại%20d…• Kinh tế và chính sách phát triển vùng:https://www.mediafire.com/…/190_Kinh%20tế%20và%20chính%20sá…• Kinh tế và quản lý công nghiệp:https://www.mediafire.com/…/47_Kinh%20tế%20và%20quản%20lý%2…• Kinh tế và quản lý môi trường:https://www.mediafire.com/…/…/10_Kinh_tế_và_quản_lý_môi_trườ• Kinh tế Vi mô 1:https://www.mediafire.com/fold…/qvwaio7n3cp5q/20_Vi%20mô%201• Kinh tế Vi mô 2:https://www.mediafire.com/fold…/jh3n2s4ccuz89/22_Vi%20mô%202• Kinh tế vĩ mô I:https://www.mediafire.com/fold…/3zm5e275g246e/21_vĩ%20mô%201• Kinh tế vĩ mô II:https://www.mediafire.com/fold…/h0h39417tgb8a/23_vĩ%20mô%202• :Kinh tế việt nam:https://www.mediafire.com/…/a2vx1…/11_Kinh%20tế%20việt%20nam• Kỹ năng quản trị:https://www.mediafire.com/…/kimoc4x8…/Kỹ%20năng%20quản%20trị• Kỹ thuật soạn thảo văn bản:https://www.mediafire.com/…/57_Kỹ%20thuật%20soạn%20thảo%20v…L

• Lập trình nâng cao (CN):https://www.mediafire.com/…/5w…/134_Lập%20trình%20nâng%20cao

• Lập và phân tích dự án đô thị (CN)

• Lập và quản lý dự án đầu tư:https://www.mediafire.com/…/Lập%20và%20quản%20lý%20dự%20án%…

• Lịch sử học thuyết kinh tế:https://www.mediafire.com/…/Lịch%20sử%20các%20học%20thuyết%…• Lịch sử kinh tế:https://www.mediafire.com/…/6ca8ll79w…/Lịch%20sử%20kinh%20tế• Luật đầu tư:https://www.mediafire.com/…/e99kmhvlvicin/90_Luật%20đầu%20tư• Luật lao động (ngoài ngành):https://www.mediafire.com/…/akvd5dv91…/160_Luật%20lao%20động• Luật thương mại:https://www.mediafire.com/…/xt91hyi…/206_Luật%20thương%20mại• Lý thuyết mô hình toán:https://www.mediafire.com/…/75_Lý%20thuyết%20mô%20hình%20to…• Lý thuyết tài chính tiền tệ 1:https://www.mediafire.com/…/127_Lý%20thuyết%20tài%20chính%2…• Lý thuyết tài chính tiền tệ 2:https://www.mediafire.com/…/1yen2wnv…/Lý%20thuyết%20TCTT%202• Lý thuyết trò chơi (CN):https://www.mediafire.com/…/76_Lý%20thuyết%20trò%20chơi%20(…• Lý thuyết xác suất:https://www.mediafire.com/…/311…/74_Lý%20thuyết%20xác%20suất• Lý thuyết xác suất và thống kê toán:https://www.mediafire.com/…/114_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20…• Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2:https://www.mediafire.com/…/26_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20v…M

• Mạng và truyền thông (CN):https://www.mediafire.com/…/…/132_Mạng%20và%20truyền%20thông

• Marketing căn bản:https://www.mediafire.com/…/q8259b0vw…/Marketing%20căn%20bản• Marketing chiến lược:https://www.mediafire.com/…/4r…/183_Marketing%20chiến%20lược• Marketing dịch vụ:https://www.mediafire.com/…/8xjdb…/163_Marketing%20dịch%20vụ• Marketing du lịch:https://www.mediafire.com/…/lk0mzk97f…/100_Marketing_du_lịch• Marketing ngân hàng:https://www.mediafire.com/…/3v1…/189_Marketing%20ngân%20hàng• Marketing nông nghiệp:

• Marketing quốc tế:https://www.mediafire.com/…/8oj9p…/154_Marketing%20quốc%20tế

• Marketing thương mại:https://www.mediafire.com/…/103_Marketing_thương_mại_quốc_tế• Marketing thương mại quốc tế:https://www.mediafire.com/…/103_Marketing%20thương%20mại%20…• Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính:https://www.mediafire.com/…/143_Mô%20hình%20phân%20tích%20v…• Mô hình toán kinh tế:https://www.mediafire.com/…/128_Mô%20hình%20toán%20kinh%20tế• Mô hình toán ứng dụng:https://www.mediafire.com/…/142_Các%20mô%20hình%20toán%20ứn…• Môi trường và con người:https://www.mediafire.com/…/vl2tbakdji8xo/Môi%20trường%20và…N

• Ngân hàng phát triển:https://www.mediafire.com/…/0…/51_Ngân%20hàng%20phát%20triển

o Ngân hàng thương mại:http://www.mediafire.com/…/7rzbb…/Ngân%20hàng%20thương%20mạio Ngân hàng thương mại 2:http://www.mediafire.com/…/t…/Ngân%20hàng%20thương%20mại%202

• Nghiên cứu marketing:• Nghiệp vụ hải quan:https://www.mediafire.com/…/26n…/44_Nghiệp%20vụ%20hải%20quan• Nghiệp vụ kinh doanh XNK:https://www.mediafire.com/…/77_Nghiệp%20vụ%20kinh%20doanh%2…• Nghiệp vụ ngân hàng trung ương:https://www.mediafire.com/…/u01v87mun…/Nghiệp%20vụ%20NH%20TW• Nghiệp vụ ngoại thương:https://www.mediafire.com/…/iya8…/108_Nghiệp_vụ_ngoại_thương• Nguyên lý giá cả thị trường (CN)

• Nguyên lý kế toán:https://www.mediafire.com/…/ywiqf68…/Nguyên%20lý%20kế%20toán