Give up sth

      117

“Từ bỏ” một từ khá không còn xa lạ Lúc họ mong xong một việc mà tôi đã cố gắng mãi quan yếu dứt được, “tự bỏ” trong Tiếng Anh là “give up”. Vậy “give sầu up” sẽ có cấu tạo ra sao? được áp dụng như thế nào? Với mục tiêu gì? Bài học hôm nay chúng ta hãy cùng cả nhà tò mò cấu tạo với biện pháp dùng Give sầu up trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Give up sth

1. Give sầu up: vứt cuộc

Give up đang là 1 trong rượu cồn từ bỏ chính vào câu có nghĩa bỏ cuộc trường hợp câu có cấu trúc sau:

Subject + give sầu up + Object

Or

Subject + give sầu up, clause

Ví dụ:

- I give up - tell me the answer!

- No, you're wrong - vì chưng you give sầu up?

- I haven't a clue - I give up.

- They gave sầu up without a fight.

- She doesn't give up easily.

- If I wish lớn complete the project on time, I have sầu lớn give sầu up tennis.

- “Can you guess what actor I’m pretending to lớn be?” No, I give up.

- Even though she's given up meat she still eats fish.

- I give sầu up - I'm never going lớn learn this language!

- He's going to give sầu up rugby at the end of the season.

- Tom gave sầu up skiing after his fall last winter.

- He's giving up the captaincy at the end of the season.

(Đừng quăng quật cuộc, được chứ?)

2. Give sầu somebody up: Từ quăng quật ai đó/ tín đồ như thế nào đó

Cấu trúc:

Subject + give somebody toàn thân up + clause

Ví dụ:

- There you are at last! We'd given you up.

- We hadn't heard from hlặng for so long, we'd given hyên up for dead.

- Why don't you give hyên ổn up?

- He gave sầu up his seat to lớn a pregnant woman.

- She seems lớn have given up all her old friends.

- He gave sầu up his job in the thành phố to lớn become a plumber.

- They both gave sầu up their jobs to lớn go travelling.

- We're going to give up our sports club membership after this year.

- Ladies & gentlemen, will you give it up for Danny Jones.

3. Give sầu yourself/somebody toàn thân up (lớn somebody): Dùng nhằm nói phiên bản thân ai này đã từ bỏ quăng quật loại gì

- The gunman gave sầu himself up to lớn the police.

- After a week on the run he gave himself up khổng lồ the police.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Hài Hước Trong Bóng Đá Siêu Hài Hước, Hài Hước Kho Ảnh Chế Bóng Đá Tuần Qua

(Cách cần sử dụng rượu cồn từ bỏ Give sầu up vào Tiếng Anh)

4. Give sầu something up / up something : Ngừng làm nào đó - sở hữu vật gì đó

Cấu trúc:

Subject + Give sầu something up + Object / Clause

Or

Subject + give up something + Object / Clause

Or

Subject + something up+ Verb-ing + Object / Clause

Ví dụ:

- We had khổng lồ give sầu our passports up khổng lồ the authorities.

- He gave sầu up jogging after his heart attack.

- Although behind in the chess match, he refused to lớn give sầu up.

- I've given up trying to lớn help him.

- I've given up trying to persuade her.

- I've given up trying to make her happy.

- He used lớn try to lớn get her khổng lồ dress smartly but he's long since given up on her.

- I've given up going to lớn the gym - it wasn't making any difference.

- My doctor has told me khổng lồ give sầu up smoking.

- You should give sầu up smoking as soon as possible.

- I've given up trying to persuade her.

- I give up - I'm never going khổng lồ learn this language!

- I've given up trying to lớn make her happy.

- He used to try to lớn get her to dress smartly but he's long since given up on her.

- I've sầu given up going to the thể hình - it wasn't making any difference.

- Chewing gum can help people who are giving up smoking.

- She's agreed khổng lồ give up chocolate for Lent.

- He gave sầu up drinking on the advice of his doctor.

- I've promised her a holiday if she gives up smoking by next year.

5. Give sầu up on sb/sth: Dùng nhằm duy nhất ai đó/ điều gì đó đã thất bại rồi.

Cấu trúc:

Subject + Give sầu up on sb/sth + Clause

Ví dụ:

- Most people gave up on hlặng when he dropped out, but he went bachồng & earned his degree two years later.