Hướng dẫn số 3932/hd-sxd ngày 14/12/2016 của sở xây dựng đồng nai

      53
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 829/HD-SXD

Đồng Nai, ngày 28 mon 03 năm 2017

HƯỚNG DẪN

XÁC ĐỊNH VÀQUẢN LÝ chi PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐI TƯỢNG ÁPDỤNG

II. PHƯƠNG PHÁP XÁCĐỊNH DỰ TOÁN đưa ra PHÍ KHẢO SÁT XÂY DNG

1. Phương pháp xácđịnh theo khối lượng và đối chọi giá điều tra xây dựng

Dự toán túi tiền khảo sát xây dựngbao gồm một số trong những hoặc cục bộ các khoản mục túi tiền và được xác minh theo bảngsau:

STT

Nội dung bỏ ra phí

Cách tính

Ký hiệu

I

Chi giá thành trực tiếp

1

Chi giá tiền vật liệu

*

Cv

2

Chi tổn phí nhân công

*

Cn

3

Chi tổn phí máy thi công

*

Cm

Chi tầm giá trực tiếp

(Cv+Cn+Cm)

T

II

Chi tầm giá chung

C

- ngôi trường hợp công nhân ≤ 1,0 tỷ đồng

70% x Cn

- Trường hòa hợp 1,0 tỷ việt nam đồng n ≤ 2,0 tỷ đồng

65% x Cn

- trường hợp cn > 2,0 tỷ đồng

60% x Cn

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

6% x (T+C)

TL

IV

Chi phí khác giao hàng công tác khảo sát

Cpvks

1

Chi tổn phí lập phương án kỹ thuật khảo sát

Cpa

- Trường hợp (T+C+TL) ≤ 2,0 tỷ đồng

2% x (T+C+TL)

- Trường hòa hợp (T+C+TL) > 2,0 tỷ đồng

1,5% x (T+C+TL)

2

Chi giá tiền lập report kết quả khảo sát

Cbc

- Trường đúng theo (T+C+TL) ≤ 2,0 tỷ đồng

3% x (T+C+TL)

- Trường hợp (T+C+TL) > 2,0 tỷ đồng

2,5% x (T+C+TL)

3

Chi phí khuôn khổ chung

6% x (T+C+TL)

Chmc

V

Thuế giá trị gia tăng

TGTGT x (T+C+TL+Cpvks)

Cgtgt

VI

Chi giá thành dự phòng

≤ 10% x (T+C+TL+Cpvks+Cgtgt)

Cdp

Tổng cộng

(T+C+TL+Cpvks+Cgtgt)+Cdp

Gks

Ghi chú:

- Qj là: khối lượng côngtác điều tra xây dựng sản phẩm j được xác định cân xứng với nhiệm vụ điều tra khảo sát xây dựng;

- ,,  là solo giá đồ dùng liệu,nhiên liệu; đối chọi giá nhân công; đối kháng giá máy và thiết bị điều tra khảo sát để trả thànhcông tác khảo sát điều tra xây dựng thứ j của công trình. Đơn giá vật dụng liệu, nhiên liệu;đơn giá chỉ nhân công; solo giá máy và thiết bị điều tra khảo sát được áp dụng đơn giá vị cơquan tất cả thẩm quyền công bố hoặc khẳng định theo lý giải sau:

+ Đơn giá vật dụng liệu, nguyên liệu  xác địnhtheo công thức:

*

Trong đó:

• Vi: nút haophí vật dụng liệu, nhiên liệu lắp thêm i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối lượngcông tác điều tra xây dựng theo định mức dự toán khảo ngay cạnh xây dựng;

*
: giá bán của một 1-1 vịkhối lượng đồ vật liệu, nhiên liệu vật dụng i (i=1÷n) được khẳng định theo mức giá thành do cơquan gồm thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trongcông cha giá của cơ quan bao gồm thẩm quyền được xác minh theo làm giá phù hợpvới thời gian lập solo giá với giá thị phần nơi tiến hành công tác khảo sát điều tra xâydựng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 3932/hd-sxd ngày 14/12/2016 của sở xây dựng đồng nai

• Kvl: Hệ số chi tiêu vậtliệu, nhiên liệu không giống (nếu có) đối với tổng chi phí vật liệu, nhiên liệu công ty yếuxác định trong định mức dự toán khảo cạnh bên xây dựng.

+ Đơn giá chỉ nhân công () xác minh theo côngthức:

*

Trong đó:

• Ni: nút haophí ngày công của kỹ sư, công nhân đến một solo vị cân nặng công tác khảo sátxây dựng máy i (i=1÷n) theo định mức dự toán khảo sát xây dựng;

• Gnc: giá nhân công củakỹ sư, nhân công trực tiếp điều tra được xác định theo chỉ dẫn của ủy ban nhân dân tỉnhnơi tiến hành công tác điều tra khảo sát xây dựng hoặc theo phía dẫn của bộ Xây dựng.

+ Đơn giá ca máy cùng thiết bị khảosát () xácđịnh theo công thức:

*

Trong đó:

• Mi: nấc haophí ca lắp thêm của loại máy, thiết bị điều tra chính máy i (i=1÷n) tính chomột đối chọi vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo định mức dự trù khảo sátxây dựng;

*
: giá chỉ ca đồ vật của một số loại máy, vật dụng khảosát chủ yếu thứ i (i=1÷n) theo bảng báo giá ca máy vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền công bốhoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập 1-1 giá với giá thị phần tại nơithực hiện nay công tác khảo sát xây dựng;

• Kmks: thông số chiphí lắp thêm khác (nếucó) so với tổng túi tiền máy, thiết bị điều tra khảo sát chủ yếu khẳng định trong định mứcdự toán điều tra xây dựng.

- Chmc: ngân sách hạngmục chung bao hàm chi chi phí chỗ ở trong thời điểm tạm thời tại hiện nay trường; túi tiền di đưa máyvà máy khảo sát; ngân sách đảm bảo an ninh giao thông và ngân sách chi tiêu bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp. Ngôi trường hợp túi tiền hạng mục chung khẳng định theo tỷ lệphần trăm (%) nêu trên cảm thấy không được thì lập dự toán cụ thể đối cùng với khoản đưa ra phínày.

- TGTGT: Thuế suấtthuế cực hiếm gia tăng, xác minh theo quy định đối với công tác khảosát xây dựng.

- Cdp: giá thành dựphòng, được xác định tối đa bởi 10% bên trên tổng chi phí trực tiếp, bỏ ra phíchung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác giao hàng công tác điều tra vàthuế cực hiếm gia tăng.

2. Phương thức xác định trên cơ sở khối lượng haophí đồ dùng liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị điều tra và bảng giá tươngứng

2.1. Cân nặng hao phívật liệu,nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát xác minh bằng tổng hao chi phí vậtliệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị điều tra khảo sát cho từng khối lượng côngtác khảo sát điều tra xây dựng, ví dụ như sau:

a) xác định từng trọng lượng công táckhảo tiếp giáp xây dựng;

b) Xác định trọng lượng các nhiều loại vậtliệu, nhiên liệu; nhân công; máy cùng thiết bị điều tra khảo sát tương ứng với từng khốilượng công tác khảo sát điều tra xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng thông qua mứchao phí tổn về thứ liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị điều tra khảo sát để trả thànhmột solo vị trọng lượng công tác khảo sát xây dựng.

c) Tính tổng khối lượnghao chi phí từng loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy với thiết bị khảo sát điều tra xâydựng bằng phương pháp tổng đúng theo hao phí tất cả các một số loại vật liệu, nhân công, máy cùng thiếtbị điều tra xây dựng như là nhau của các công tác khảo sát xây dựng khác nhau.

2.2. Báo giá vật liệu,nhiên liệu; giá bán nhân công; giá bán ca máy cùng thiết bị điều tra tương ứng khẳng định nhưsau:

a) Giá trang bị liệu, nguyên nhiên liệu xác địnhtheo mức giá thành do Cơ quan gồm thẩm quyền công bố. Ngôi trường hợp một số loại vật liệu, nhiên liệukhông bao gồm trong công bố giá của cơ quan gồm thẩm quyền được khẳng định theo báo giáphù hợp với thời điểm lập dự trù và giá thị trường nơi thực hiện công tác khảosát xây dựng.

b) giá nhân công khẳng định theo hướngdẫn của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo hướng dẫn của cục Xây dựng.

c) giá chỉ ca máy và thiết bị khảo sátxây dựng khẳng định theo chào làng của Cơ quan gồm thẩm quyền hoặc giá mướn máy phùhợp với thời gian lập dự trù và giá thị phần tại nơi thực hiện công tác khảosát xây dựng.

Xem thêm: Mẫu Áo Bóng Đá Dài Tay 2016, Mua Áo Bóng Đá Dài Tay Đẹp Nhất

2.3. Ngoài ngân sách trực tiếp của dựtoán giá cả khảo gần cạnh xây dựng xác minh theo khoản 2.1 với 2.2 nêu trên, những khoảnmục giá cả còn lại gồm: giá cả chung; các khoản thu nhập chịu thuế tính trước; chi phíkhác giao hàng công tác điều tra xây dựng; Thuế suất thuế cực hiếm gia tăng; Chiphí dự phòng được khẳng định như khoản 1 mục II nêu trên.

3. Xác định một số khoản ngân sách cóliên quan liêu đến điều tra xây dựng

- giá cả lập nhiệm vụ khảo sát xâydựng xác định bằng 3% của dự toán giá cả khảo liền kề xây dựng tương ứng.

Chi phí khảo sát điều tra xây dựng (chưa tất cả thuế quý giá gia tăng) của giá chỉ gói thầu khảo sát điều tra xây dựng được để mắt (tỷ đồng)

≤ 1

5

10

20

50

Tỷ lệ %

4,072

3,541

3,079

2,707

2,381

III. QUẢN LÝ đưa ra PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. Thm định, phêduyệt dự toán chi phí khảo gần kề xây dựng

Chủ đầu tư, fan đứng đầucơ quan được giao sẵn sàng dự án có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, phê duyệtdự toán ngân sách khảo gần kề xây dựng cùng rất nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách khảosát xây dựng

- Dự toán giá thành khảo ngay cạnh xây dựngđã phê lưu ý được kiểm soát và điều chỉnh trong trường thích hợp nhiệm vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh,bổ sung.

- Chủ đầu tư chi tiêu tổ chức lập, thẩm địnhvà phê để ý dự toán ngân sách khảo ngay cạnh xây dựng điều chỉnh.

3. Làm chủ định mức dự toán khảo sátxây dựng

- Đối với các công việcxây dựng chưa tồn tại trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đãcó trong hệ thống định mức dự trù xây dựng được ra mắt nhưng chưa tương xứng vớiyêu cầu kỹ thuật, đk thi công, biện pháp thi công rõ ràng của công trìnhđược tiến hành như sau:

+ Chủ đầu tư chi tiêu tổ chức xác định các địnhmức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng địnhmức dự toán giống như ở những công trình đã cùng đang thực hiện, làm cửa hàng quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Đối với những gói thầu phát hành sử dụngvốn chi tiêu nhà nước thực hiện hiệ tượng chỉ định thầu thì chủ chi tiêu phảibáo cáo tín đồ quyết định đầu tư xem xét quyết định trước lúc áp dụng. Chủ đầutư được thuê tổ chức tư vấn làm chủ chi tầm giá đủ điều kiện năng lực theo quy địnhtại Nghị định về thống trị dự án chi tiêu xây dựng nhằm lập, điều chỉnh,thẩm tra những địnhmức dự toán xây dựng này.

4. Quản giá bán khảosát xây dựng

- Giá một số vật liệu điều tra xây dựngchủ yếu vày Sở thành lập phối phù hợp với Sở Tài chủ yếu và UBND những huyện, thị xã,thành phố chào làng theo từng mon hoặc từng quý.

- Chủ chi tiêu tổ chức khẳng định dựtoán khảo sát xây dựng bên trên cơ sở cách thức xác định giá điều tra xây dựng,hướng dẫn của Ủy ban dân chúng tỉnh, Sở Xây dựng, yêu mong kỹ thuật, đk vàbiện pháp thi công rõ ràng của công trình.

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cánhân đầy đủ điều kiện năng lượng để lập, thẩm tra nhiệm vụ, đối chọi giá, dự toán khảo sátxây dựng. Ngân sách thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán.

IV. T CHỨC THỰCHIỆN

1. Cách xử lý chuyển tiếp

Đối với những công tác điều tra khảo sát xây dựngđã ký kết hợp đồng thì triển khai theo câu chữ hợp đồng đang ký.

Trong quá trình thực hiện giả dụ gặpkhó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá thể phản ánh về Sở Xây dựngđể nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - TT. Thức giấc ủy (báo cáo); - TT. HĐND thức giấc (báo cáo); - cỗ Xây dựng (báo cáo); - ubnd tỉnh (báo cáo); - các Sở, phòng ban trong tỉnh; - Kho bội bạc Nhà nước tỉnh; - UBND những huyện, TX.Long Khánh, TP. Biên Hòa; - các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh; - những tổ chức hoạt động xây dựng trên địa phận tỉnh; - Ban người đứng đầu Sở; - Lưu: VT, QLHĐXD.