Hướng dẫn spring mvc hibernate

      98

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 cùng với Hibernate sẽ bao gồm 4 xử lý cơ bản đó là thêm (C), lấy dữ liệu (R), update dữ liệu (U) và xóa dữ liệu (D).

Trong những bài xích hướng dẫn trước, shop chúng tôi đã trình diễn cách chế tạo ra một website application với Spring MVC nhưng chưa tồn tại phần xử lý database. Với để xử trí database, họ phải nên đến Hibernate.

Hướng dẫn cách xử trí database vào Spring MVC 5 cùng với Hibernate – công việc thực hiện

1/ sản xuất một Maven web Application Project

Các bạn cũng có thể tạo bắt đầu một Project. Trong bài bác hướng dẫn này, shop chúng tôi sử dụng lại project của bài xích Hướng dẫn validation vào Spring MVC 5


Bạn đang xem: Hướng dẫn spring mvc hibernate

*

2/ Mở file pom.xml cùng thêm dependency

org.springframework spring-orm 5.1.0.RELEASE org.hibernate hibernate-core 5.2.17.Final mysql mysql-connector-java 5.1.47

*
3/ tạo thành một tệp tin tên AppContext để cấu hình Spring cùng Hibernate sử dụng Java code


*

Nhập code cho AppContext

package vn.otworzumysl.com.spring5mvc.config;import java.util.Properties;import javax.sql.DataSource;import org.springframework.core.env.Environment;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;import org.springframework.context.annotation.Configuration;import org.springframework.context.annotation.PropertySource;import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;import org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager;import org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean;import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
Beanpublic LocalSessionFactoryBean sessionFactory() LocalSessionFactoryBean sessionFactory = new LocalSessionFactoryBean();sessionFactory.setDataSource(dataSource());sessionFactory.setPackagesToScan(new String<> "vn.otworzumysl.com.spring5mvc.model" );sessionFactory.setHibernateProperties(hibernateProperties());return sessionFactory;
Beanpublic DataSource dataSource() DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));return dataSource;private Properties hibernateProperties() Properties properties = new Properties();properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));properties.put("hibernate.hbm2ddl.auto", environment.getRequiredProperty("hibernate.hbm2ddl.auto"));return properties;
Beanpublic HibernateTransactionManager getTransactionManager() HibernateTransactionManager transactionManager = new HibernateTransactionManager();transactionManager.setSessionFactory(sessionFactory().getObject());return transactionManager;}4/ tạo ra file database.properties phía bên trong thư mục resources để cấu hình kết nối mang lại database

Chọn file -> chọn New -> chọn File


*

Xem thêm: Truyền Đạt Cách Chơi Warcraft 3 Online 2018, Garena Lan Games Đóng Cửa: Vẫn Còn Gametv Plus

Nhập database.properties tại file name -> chọn Finish

*

Nhập code mang lại database.properties

jdbc.driverClassName = com.mysql.jdbc.Driverjdbc.url = jdbc:mysql://localhost:3306/demoDB?useSSL=falsejdbc.username = rootjdbc.password = roothibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialecthibernate.show_sql = truehibernate.format_sql = truehibernate.hbm2ddl.auto = update

*
5/ tạo một entity thương hiệu Customer

Mở Customer.java vào package vn.otworzumysl.com.spring5mvc.model và biến hóa code

package vn.otworzumysl.com.spring5mvc.model;import javax.persistence.Column;import javax.persistence.Entity;import javax.persistence.GeneratedValue;import javax.persistence.GenerationType;import javax.persistence.Id;import javax.persistence.Table;import javax.validation.constraints.Max;import javax.validation.constraints.Min;import javax.validation.constraints.NotNull;import javax.validation.constraints.Pattern;import javax.validation.constraints.Size;import org.hibernate.validator.constraints.Email;
Email(message = "Không đúng định hình email! vui mắt nhập lại email")private String email;public int getId() return id;public void setId(int id) this.id = id;public String getFirstName() return firstName;public void setFirstName(String firstName) this.firstName = firstName;public String getLastName() return lastName;public void setLastName(String lastName) this.lastName = lastName;public Integer getFreePasses() return freePasses;public void setFreePasses(Integer freePasses) this.freePasses = freePasses;public String getPostalCode() return postalCode;public void setPostalCode(String postalCode) this.postalCode = postalCode;public String getEmail() return email;public void setEmail(String email) this.email = email;}Các bạn chú ý những chỗ chúng tôi tô màu vàng và đóng form đỏ

*

6/ tạo một class tên CustomerDAO


*

Nhập code cho CustomerService

*

7/ tạo thành một class thương hiệu CustomerService


Nhập code mang lại CustomerService

*

8/ Mở CustomerController.java với thêm code (phần công ty chúng tôi đóng size đỏ)

*

9/ Mở customer-form.jsp và thay đổi code (những chỗ shop chúng tôi tô màu quà như trong hình)

*

10/ tạo nên một view thương hiệu list-customers.jsp bên phía trong thư mục views


Nhập code mang đến list-customers.jsp

Danh sách khách hàng hàng"rel="stylesheet">

CRM - Customer Relationship Manager


Danh sách khách hàng hàng
First NameLast NameFree PassesPostal CodeEmailAction
$tempCustomer.firstName$tempCustomer.lastName$tempCustomer.freePasses$tempCustomer.postalCode$tempCustomer.email Cậpnhật | Xóa