Khó khăn trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện