Khó khăn trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện