Tiểu sử ca sĩ khởi my: sự nghiệp, gia đình và tình yêu