Công ty phân bón bình điền: lợi nhuận kinh doanh vượt kế hoạch đề ra