Lương phép tiếng anh là gì

      275
Tiếp tục học tập 90 tự vựng giờ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhằm nâng cao vốn từ bỏ vựng chuyên ngành của chính bản thân mình nhé

Hôm nay otworzumysl.com sẽ liên tục chia sẻ 90 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng thứ 1 chúng ta đề xuất học cần mẫn cùng ghi lưu giữ kĩ phần 1 vẫn rồi new gửi sang trọng phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp cho bạn ghi nhớ cùng sử dụng tự vựng giờ Anh hiệu quả

=> Những thay đổi báo tốt gặp mặt nghỉ ngơi trường bay bởi tiếng Anh

*

90 tự vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Dây Điện Cadivi 1.5 Là Gì, Dây Điện Cadivi 1

Labor Employment & Management – Sử dụng và Quản lý lao động

- Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường trở nên tân tiến sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc Lúc bao gồm người thân vào gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao động trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử trí kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên và cấp cho bên trên cai quản lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền phù hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao động loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Ttinh ma chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao rượu cồn giữa người tiêu dùng lao rượu cồn cùng người lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ luân chuyển lao cồn (tỉ lệ thành phần quăng quật việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công câu hỏi theo ca

- Sick leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), và training) (n, pl) – Năm yếu tố ngẫu nhiên nhân viên nào thì cũng buộc phải nhằm triển khai hiệu quả công việc: thời hạn (Time), kỹ thuật hoặc khả năng (Technique = Skill), kỹ năng (Talent = Ability) và huấn luyện và giảng dạy (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

2. Salary và Benefits – Lương cùng phúc lợi an sinh buôn bản hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương về tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm tiếng, chi phí làm thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận trả cho những người lao rượu cồn hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm buôn bản hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả sản phẩm tuần, đôi khi hàng ngày dựa vào nút chi phí công theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc theo cân nặng công việc hoặc một hình thức dịch vụ như thế nào đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ vựng trên để giúp đỡ bạn học tiếng Anh chuyên ngành nhân sự một cách tốt nhất có thể.Quý Khách hoàn toàn có thể tham khảo thêm phương pháp học tự vựng giờ Anhcủa otworzumysl.com để tiếp thu kiến thức được tác dụng tuyệt nhất nhé. Chúc bạn học tập giờ Anh thành công!