Luyện từ và câu liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ