NSND MINH VƯƠNG: TUỔI 70 SỐNG LẠC QUAN, NGUYỆN VỌNG HIẾN TẠNG KHI QUA ĐỜI