Nghị định hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

      33

Yêu mong vốn pháp định so với Cty kiểm toán

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 17/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Căn cứ pháp luật tổ chứcChính tủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ biện pháp kiểmtoán chủ quyền ngày 29 mon 3 năm 2011;

Theo ý kiến đề nghị của Bộtrưởng bộ Tài chính;

Chính lấp ban hànhNghị định quy định chi tiết và lí giải thi hành một trong những điều của hiện tượng kiểmtoán độc lập,

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy địnhchi ngày tiết và giải đáp thi hành một trong những điều của luật kiểm toán độc lập về Tổ chứcnghề nghiệp về kiểm toán; công ty kiểm toán; hỗ trợ dịch vụ kiểm toánqua biên giới; đơn vị chức năng được kiểm toán; report kiểm toán cùng lưu trữ, thực hiện vàtiêu hủy làm hồ sơ kiểm toán.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụngđối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp truy thuế kiểm toán nước ngoài, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán nước ngoài cung cấp dịchvụ truy thuế kiểm toán qua biên cương tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán, tổ chức nghềnghiệp về kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có tương quan đến chuyển động kiểmtoán độc lập.

Điều3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Nghị định này,các thuật ngữ dưới đây được đọc như sau:

1. Công ty kiểmtoán trên Việt Nam: Là công ty được thành lập và hoạt động và hoạt động theo quy địnhcủa điều khoản Việt Nam, bao gồm đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán theo quy địnhvà đang được bộ Tài chính việt nam cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịchvụ kiểm toán.

2. Người dân có tráchnhiệm quản lý, điều hành: bao gồm chủ sở hữu, người có quyền lực cao doanh nghiệp tưnhân, thành viên doanh nghiệp hợp danh, chủ tịch Hội đồng thành viên, quản trị côngty, quản trị Hội đồng cai quản trị, thành viên Hội đồng cai quản trị, member Hội đồngthành viên, người đứng đầu hoặc Tổng Giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốcCông ty; Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và những chứcdanh cai quản khác theo cách thức tại Điều lệ hoặc văn bản tương đương của doanhnghiệp, tổ chức.

3. Cung ứng dịch vụkiểm toán qua biên giới: Là việc cung cấp dịch vụ kiểm toán của những doanhnghiệp truy thuế kiểm toán tại một nước nhà cho các doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuộc một quốcgia khác.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC1. TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN

Điều4. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán

1. Tổ chức triển khai nghề nghiệpvề truy thuế kiểm toán là tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kiểm toánviên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước.

2. Tổ chức nghề nghiệpvề kiểm toán được:

a) bồi dưỡng kiến thứccho truy thuế kiểm toán viên, truy thuế kiểm toán viên hành nghề;

b)Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán ViệtNam trên cửa hàng hệ thống chuẩn chỉnh mực kiểm toán thế giới theo các bước xây dựng,ban hành và ra mắt Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chínhban hành;

c) tham gia tổ chứcthi truy thuế kiểm toán viên;

d)Phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, kiểm soát unique dịch vụ kiểmtoán.

3.Bộ Tài bao gồm quy định ví dụ về điều kiện, biện pháp thức, chế độ báo cáo và giámsát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán quyđịnh tại Khoản 2 Điều này.

MỤC2. DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Điều5. Vốn pháp định so với Công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Vốn pháp định đốivới Công ty trách nhiệm hữu hạn là 3 (ba) tỷ việt nam đồng Việt Nam; từ ngày 01 mon 01năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ việt nam đồng Việt Nam.

2. Trong quá trình hoạtđộng, công ty trọng trách hữu hạn buộc phải luôn duy trì vốn chủ tải trên bảngcân đối kế toán tài chính không thấp hơn mức vốn pháp định qui định tại Khoản 1 Điều này.Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung cập nhật vốn nếu vốn chủ download trên bảng bằng phẳng kếtoán thấp hơn mức vốn pháp định theo lao lý tại Khoản 1 Điều này vào thờigian 03 (ba) tháng kể từ ngày ngừng năm tài chính.

Điều6. Thành viên là tổ chức của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên

1. Thành viên là tổchức được góp buổi tối đa 35% vốn điều lệ của bạn trách nhiệm hữu hạn kiểm toánhai member trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn liếng gópcủa các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của chúng ta trách nhiệm hữu hạn kiểmtoán hai thành viên trở lên.

2.Thành viên là tổ chức triển khai phải cử một bạn làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồngthành viên. Người thay mặt đại diện của thành viên là tổ chức triển khai phải là kiểm toán viên vàphải đk hành nghề tại doanh nghiệp truy thuế kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

3. Kiểm toán viênhành nghề là người thay mặt của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốnvào doanh nghiệp truy thuế kiểm toán đó cùng với tư biện pháp cá nhân.

Điều7. Nút vốn góp của truy thuế kiểm toán viên hành nghề

1. Doanh nghiệp trách nhiệmhữu hạn truy thuế kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) member góp vốn là kiểm toán viênđăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phảichiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

2. Truy thuế kiểm toán viênhành nghề ko được mặt khác là member góp vốn của hai doanh nghiệp lớn kiểmtoán trở lên.

Điều8. Vốn buổi tối thiểu đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có ra đời chinhánh tại nước ta và vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nướcngoài tại Việt Nam.

1. Công ty lớn kiểmtoán nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểmtoán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam phải gồm vốnchủ cài đặt trên bảng bằng vận kế toán trên thời điểm chấm dứt năm tài bao gồm gầnnhất với thời điểm kiến nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụkiểm toán cho trụ sở tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

2. Vốn được cấp cho củachi nhánh doanh nghiệp lớn kiểm toán nước ngoài tại nước ta không thấp hơn mức vốnpháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp tại Điều 5 Nghị định này.

3. Trong quy trình hoạtđộng doanh nghiệp kiểm toán quốc tế phải duy trì vốn chủ mua trên bảngcân đối kế toán cùng vốn được cấp của chi nhánh tại vn không thấp rộng vốnquy định tại Khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán nước ngoài, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bổ sung cập nhật vốn ví như vốn chủ download trên bảngcân đối kế toán của chúng ta kiểm toán quốc tế và của chi nhánh doanhnghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam thấp hơn các mức vốn luật tại Khoản1 với Khoản 2 Điều này trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tàichính.

Điều9. Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nướcngoài tại nước ta không được thực hiện kiểm toán

Các trường hòa hợp doanhnghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Namkhông được triển khai kiểm toán nguyên lý tại Điều 30 của lý lẽ kiểmtoán chủ quyền được hướng dẫn rõ ràng như sau:

1. Công ty kiểmtoán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại nước ta đang tiến hành hoặcđã tiến hành trong năm ngoái liền kề một trong các dịch vụ sau cho đơn vị chức năng đượckiểm toán:

a) công việc ghi sổ kếtoán, lập report tài chính;

b) thực hiện dịch vụkiểm toán nội bộ;

c) kiến tạo và thựchiện những thủ tục kiểm soát nội bộ;

d) những dịch vụ kháccó tác động đến tính chủ quyền của kiểm toán viên hành nghề và công ty kiểmtoán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam theo công cụ củachuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

2. Member thamgia cuộc kiểm toán, bạn có nhiệm vụ quản lý, điều hành, member Ban kiểmsoát, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của công ty kiểm toán, chinhánh công ty lớn kiểm toán nước ngoài tại vn là thành viên, cổ đôngsáng lập hoặc đang sở hữu cổ phiếu, góp vốn vào đơn vị chức năng được kiểm toán hoặc cóquan hệ kinh tế, tài bao gồm khác với đơn vị chức năng được kiểm toán theo phương pháp của chuẩnmực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán.

3. Người có trách nhiệmquản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kếtoán) của khách hàng kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tạiViệt Nam có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đôngsáng lập hoặc nắm giữ cổ phiếu, góp vốn và sở hữu từ 20% quyền biểu quyết trởlên so với đơn vị được truy thuế kiểm toán hoặc là tín đồ có trọng trách quản lý, điềuhành, member ban kiểm soát, kiểm soát điều hành viên, kế toán tài chính trưởng (hoặc phụ tráchkế toán) của đơn vị chức năng được kiểm toán.

4. Người dân có trách nhiệmquản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán tài chính trưởng(hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị chức năng được kiểm toán đồng thời là người góp vốnvà sở hữu từ 20% quyền biểu quyết trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán, chinhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

5. Công ty lớn kiểmtoán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta và đơn vị chức năng đượckiểm toán có những mối dục tình sau:

a) có cùng một cánhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức ra đời hoặc thâm nhập thành lập;

b) thuộc trực tiếp haygián tiếp chịu đựng sự điều hành, kiểm soát, góp vốn dưới mọi bề ngoài của một bênkhác;

c) Được điều hành quản lý hoặcchịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chủ yếu và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhânthuộc một trong số mối quan hệ sau: bà xã và chồng; bố, người mẹ và con (không phân biệtcon đẻ, bé nuôi hoặc con dâu, con rể); anh, chị, em gồm cùng cha, người mẹ (khôngphân biệt cha đẻ, người mẹ đẻ, phụ thân nuôi, người mẹ nuôi); ông nội, bà nội và cháu nội; ôngngoại, bà nước ngoài và con cháu ngoại; cô, chú, bác, cậu, dì ruột và con cháu ruột;

d) Có thỏa thuận hợp tác hợptác kinh doanh trên đại lý hợp đồng;

đ) thuộc là doanh nghiệp hoặcpháp nhân thuộc cùng một mạng lưới theo công cụ của chuẩn mực kiểm toán.

6. Đơn vị được kiểmtoán đã tiến hành trong năm ngoái liền kề hoặc đang tiến hành kiểm toán báo cáotài chính hoặc các dịch vụ kiểm toán khác cho bao gồm doanh nghiệp kiểm toán, chinhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

7. Đơn vị được kiểmtoán là tổ chức triển khai góp vốn vào doanh nghiệp lớn kiểm toán; đơn vị được kiểm toán làcông ty mẹ, những công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh, đơn vị chức năng cấptrên, đơn vị chức năng cấp dưới, công ty cùng tập đoàn của tổ chức góp vốn vào doanh nghiệpkiểm toán.

8. Doanh nghiệp lớn kiểmtoán gia nhập trực tiếp hoặc loại gián tiếp vào vấn đề điều hành, kiểm soát, góp vốndưới mọi bề ngoài vào đơn vị chức năng được kiểm toán.

9. Trường hòa hợp kháctheo nguyên lý của chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán và quy địnhcủa pháp luật.

MỤC3. CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN QUA BIÊN GIỚI CỦA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN NƯỚCNGOÀI

Điều10. Đối tượng cung ứng dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới

Đối tượng hỗ trợ dịchvụ kiểm toán qua biên giới cho các doanh nghiệp, tổ chức triển khai tại việt nam là doanhnghiệp truy thuế kiểm toán có quốc tịch tại quốc gia thành viên của Tổ chức thương mại thếgiới hoặc nước nhà có hiệp nghị với nước ta về việc cung ứng dịch vụ kiểm toánqua biên giới.

Điều11. Điều kiện cung ứng dịch vụ kiểm toán qua biên giới

1. Công ty lớn kiểmtoán quốc tế có đủ những điều kiện sau đây được đăng ký hỗ trợ dịch vụ kiểmtoán qua biên giới:

a) Được phép cung cấpdịch vụ kiểm toán chủ quyền theo luật của điều khoản của nước khu vực doanh nghiệpkiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) bao gồm văn bạn dạng của cơ quan cai quản hành nghề truy thuế kiểm toán (cơ quan quản ngại lýnhà nước về kiểm toán độc lập hoặc tổ chức triển khai nghề nghiệp) chỗ doanh nghiệp đóngtrụ sở chính được cho phép cung cấp thương mại & dịch vụ qua biên giới tại nước ta và xác nhậnkhông vi phạm những quy định về vận động kiểm toán hòa bình và nguyên tắc pháp luậtkhác của nước ngoài trong vòng ba năm gần cạnh năm ý kiến đề xuất cấp giấy ghi nhận đượccung cấp thương mại & dịch vụ kiểm toán qua biên giới;

c) Có tối thiểu 5 (năm)kiểm toán viên được cỗ Tài chính nước ta cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghềkiểm toán, trong các số đó có người đại diện thay mặt theo pháp luật;

d) bao gồm vốn công ty sở hữutrên bảng phẳng phiu kế toán tương tự 500.000 (năm trăm nghìn) đồng dola vào cuốinăm tài thiết yếu trước năm cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên cương tại Việt Nam;

đ) có mua bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp cho các kiểm toán viên hànhnghề trên Việt Nam;

e) cam kết quỹ đề nghị sốtiền tương tự vốn pháp định cách thức tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này trên mộtngân sản phẩm thương mại chuyển động hợp pháp tại nước ta và bao gồm thư bảo hộ thanhtoán của ngân hàng này cam đoan thanh toán trong trường hợp nhiệm vụ của cáchợp đồng kiểm toán cung ứng dịch vụ qua biên cương tại nước ta vượt vượt mức kýquỹ bắt buộc;

g) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và các nghĩa vụ khác nguyên lý tạiĐiều 13 Nghị định này.

2. Công ty kiểmtoán quốc tế chỉ được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Namsau lúc đã đăng ký và được bộ Tài chính vn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh thương mại & dịch vụ kiểm toán qua biên thuỳ tại Việt Nam. Phương thức hỗ trợ dịchvụ truy thuế kiểm toán qua biên thuỳ phải thực hiện theo chính sách tại Điều 12 Nghị địnhnày.

3. Doanh nghiệp kiểmtoán nước ngoài phải luôn bảo trì các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều nàytrong suốt thời hạn của Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểmtoán qua biên thuỳ tại Việt Nam. Khi không đảm bảo an toàn một trong các điều khiếu nại đó,doanh nghiệp kiểm toán quốc tế có trách nhiệm thông báo cho bộ Tài chínhtrong thời hạn đôi mươi ngày kể từ ngày không còn đủ đk theo quy định.

Điều12. Phương thức cung ứng dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới

1. Công ty kiểmtoán quốc tế khi cung ứng dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại vn phảithực hiện nay liên danh cùng với doanh nghiệp kiểm toán tại việt nam có đủ điều kiệncung cấp thương mại & dịch vụ kiểm toán theo luật pháp của pháp luật.

2. Chỉ tất cả doanh nghiệpkiểm toán đảm bảo đủ những điều kiện kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán quy định tại Điều 21 công cụ kiểm toán tự do và Nghị định này, đã tất cả Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán mới được liên kết kinh doanh với doanhnghiệp kiểm toán quốc tế để cung ứng dịch vụ qua biên giới.

3. Công ty kiểmtoán nước ngoài, doanh nghiệp kiểm toán tại vn liên danh với doanh nghiệpkiểm toán quốc tế khi cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới và đơn vị đượckiểm toán đề xuất giao phối hợp đồng kiểm toán theo nguyên tắc của pháp luật ViệtNam. Phù hợp đồng truy thuế kiểm toán phải có đầy đủ chữ cam kết của người thay mặt theo pháp luậtcủa doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, của doanh nghiệp kiểm toán trên Việt Namvà của đơn vị chức năng được kiểm toán.

4. Doanh nghiệp lớn kiểmtoán quốc tế và doanh nghiệp kiểm toán tại nước ta phải lập hợp đồng liêndanh về việc cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới. Phù hợp đồng liên danh phảiphân xác định rõ trách nhiệm của khách hàng kiểm toán quốc tế và doanh nghiệptại vn trong việc hỗ trợ dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới.

5. Doanh nghiệp lớn kiểmtoán nước ngoài, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán tại việt nam tham gia thích hợp đồng liêndanh kiểm toán phải cử một kiểm toán viên hành nghề phụ trách phần việc kiểmtoán nằm trong trách nhiệm của khách hàng mình trong hợp đồng kiểm toán.

6. Report kiểm toánphải có chữ ký kết của người đại diện theo pháp luật của khách hàng kiểm toán nướcngoài, của bạn kiểm toán tại vn và các kiểm toán viên hành nghềphụ trách phần việc kiểm toán thuộc trọng trách của từng công ty trong hợpđồng kiểm toán.

7. Vừa lòng đồng kiểmtoán, thích hợp đồng liên danh, hồ nước sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán phải tạo lập đồng thờibằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt cùng tiếng Anh.

8. Phần lớn giao dịchthanh toán và chuyển khoản qua ngân hàng liên quan tiền đến cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giớiphải thực hiện bằng bề ngoài chuyển khoản trải qua tổ chức tín dụng thanh toán được phéptheo lý lẽ của luật pháp về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Điều13. Trách nhiệm của chúng ta kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểmtoán qua biên giới

1. Bố trí nhân sự cótrình độ chăm môn tương xứng để đảm bảo an toàn chất lượng thương mại & dịch vụ kiểm toán. Tuân thủcác chính sách về các hành vi bị nghiêm cấm, các trường vừa lòng không được thực hiệnkiểm toán đối với kiểm toán viên hành nghề với doanh nghiệp kiểm toán và những quyđịnh không giống có tương quan quy định tại cơ chế kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Xem thêm: Đám Ma Cường Đô La Và Đàm Thu Trang Bất Ngờ Làm Đám Hỏi, Dàn Siêu Xe Gầm Rú Tại

2. Tuân thủ chuẩn chỉnh mựckiểm toán vn khi thực hiện hỗ trợ dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên thuỳ tạiViệt Nam.

3. Nộp thuế với thựchiện các nghĩa vụ tài thiết yếu khác có tương quan đến hỗ trợ dịch vụ kiểm toánqua biên cương tại nước ta theo hiện tượng của luật pháp hiện hành về thuế của ViệtNam.

4. Định kỳ 6 tháng mộtlần báo cáo Bộ Tài thiết yếu tình hình triển khai hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểmtoán qua biên giới phát sinh trong kỳ tại Việt Nam. Mẫu báo cáo do bộ Tài chínhquy định.

5. Cử người có tráchnhiệm, đại diện cho khách hàng báo cáo, giải trình cho các cơ quan liêu chức năngcủa vn liên quan mang lại hợp đồng kiểm toán, làm hồ sơ kiểm toán, report kiểmtoán và các vấn đề khác liên quan đến việc cung ứng dịch vụ qua biên cương tạiViệt Nam.

6. Nộp cho cỗ Tàichính report tài chính thường niên đã được truy thuế kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán củatổ chức kiểm toán hòa bình và văn bản nhận xét của cơ quan làm chủ hành nghề kiểmtoán địa điểm doanh nghiệp đóng trụ sở bao gồm về tình hình thực hiện các quy địnhpháp mức sử dụng về hoạt động kiểm toán và các quy định lao lý khác của doanh nghiệptrong thời hạn 120 ngày tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính.

7. Tiến hành các quyền,nghĩa vụ của người tiêu dùng kiểm toán chế độ tại Điều 28 cùng Điều29 và tuân hành các chính sách khác có tương quan quy định tại Luật kiểm toán độclập của Việt Nam.

Điều14. Trách nhiệm của công ty kiểm toán tại nước ta có tham gia liên danh vớidoanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới

1. Lưu trữ toàn thể hồsơ truy thuế kiểm toán của cuộc truy thuế kiểm toán đã thực hiện liên danh để cung ứng cho cơ quanchức năng lúc được yêu thương cầu.

2. Chịu đựng trách nhiệmtrước điều khoản về hiệu quả kiểm toán. Chịu trách nhiệm giải trình với những cơquan tác dụng về báo cáo kiểm toán, hồ nước sơ kiểm toán và các vấn đề khác phátsinh từ bỏ cuộc truy thuế kiểm toán liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài.

3. Báo cáo Bộ Tài chínhđịnh kỳ 6 tháng một lần về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểmtoán nước ngoài trong việc hỗ trợ dịch vụ kiểm toán qua biên thuỳ phát sinhtrong kỳ báo cáo. Mẫu report do cỗ Tài chủ yếu quy định.

4. Chịu sự kiểm soátchất lượng dịch vụ thương mại kiểm toán hàng năm theo quy định của cục Tài chính.

MỤC4. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Điều15. Đơn vị được kiểm toán

1. Doanh nghiệp, tổchức mà luật pháp quy định report tài chính hàng năm phải được công ty kiểmtoán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp gồm vốnđầu bốn nước ngoài;

b) tổ chức triển khai tín dụngđược thành lập và hoạt động và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chinhánh ngân hàng quốc tế tại Việt Nam;

c) tổ chức triển khai tài chính,doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) công ty đại chúng,tổ chức gây ra và tổ chức sale chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp,tổ chức khác yêu cầu phải kiểm toán theo cách thức của điều khoản có liên quan.

3. Doanh nghiệp, tổchức yêu cầu được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp truy thuế kiểm toán nướcngoài tại vn kiểm toán, bao gồm:

a) công ty nhànước, trừ công ty lớn nhà nước chuyển động trong nghành nghề dịch vụ thuộc kín nhà nướctheo lý lẽ của điều khoản phải được kiểm toán đối với báo cáo tài bao gồm hàngnăm;

b) Doanh nghiệp, tổchức tiến hành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A áp dụng vốn đơn vị nước, trừcác dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo mức sử dụng của lao lý phảiđược truy thuế kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án công trình hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổchức mà những tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu từ 20% quyền biểu quyết trởlên trên thời điểm cuối năm tài bao gồm phải được kiểm toán đối với báo cáo tàichính sản phẩm năm;

d) doanh nghiệp màcác tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắmgiữ từ bỏ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài bao gồm phải đượckiểm toán đối với report tài chính hàng năm;

đ) doanh nghiệp kiểmtoán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại nước ta phải được kiểmtoán đối với report tài thiết yếu hàng năm.

4. Các doanh nghiệp,tổ chức thuộc đối tượng người tiêu dùng phải kiểm toán report tài chính thường niên quy định tạiKhoản 1 với Khoản 2 Điều này trường hợp theo qui định của quy định phải lập báo cáotài chủ yếu hợp duy nhất hoặc report tài bao gồm tổng vừa lòng thì phải thực hiện kiểm toánbáo cáo tài thiết yếu hợp độc nhất vô nhị hoặc báo cáo tài chủ yếu tổng hợp.

5. Việc truy thuế kiểm toán báocáo tài chủ yếu và report quyết toán dự án xong đối với doanh nghiệp, tổchức luật pháp tại những Điểm a với b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểmtoán của truy thuế kiểm toán Nhà nước.

6. Doanh nghiệp, tổchức không giống tự nguyện được kiểm toán.

MỤC5. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Điều16. Report kiểm toán

1. Report kiểm toánvề report tài bao gồm và report kiểm toán về các công việc kiểm toán khác củacác đối tượng bắt buộc phải truy thuế kiểm toán theo dụng cụ của quy định được lập theoquy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

2. Truy thuế kiểm toán viênhành nghề ko được ký report kiểm toán mang lại một đơn vị chức năng được kiểm toán quá ba(03) năm liên tục.

Điều17. Giải trình về những nội dung kế bên cho report kiểm toán

1. Cơ sở quản lýnhà nước gồm thẩm quyền vào từng nghành nghề dịch vụ liên quan bao gồm quyền yêu ước doanhnghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam,doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung ứng dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới, đơnvị được kiểm toán giải trình trực tiếp hoặc bằng văn phiên bản về những nội dung ngoạitrừ trong báo cáo kiểm toán.

2. Quản trị công ty,Hội đồng quản trị, Hội đồng member của đơn vị được kiểm toán có quyền yêu thương cầudoanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại ViệtNam, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giớigiải trình trực tiếp hoặc bởi văn bạn dạng về các nội dung ngoài trong báo cáokiểm toán.

3. Khi gồm yêu cầu củacác đối tượng người dùng quy định trên Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp kiểm toán,chi nhánh công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam, doanh nghiệp kiểmtoán nước ngoài hỗ trợ dịch vụ kiểm toán qua biên cương và đơn vị được kiểmtoán có trách nhiệm giải trình thẳng hoặc bằng văn bản.

MỤC6. LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Điều18. Tàng trữ hồ sơ kiểm toán

1. Công ty lớn kiểmtoán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam phải kiến tạo vàthực hiện nay các chế độ và thủ tục để gia hạn tính bảo mật, an toàn, toàn vẹn,có kỹ năng tiếp cận và phục sinh được của hồ sơ truy thuế kiểm toán theo hiện tượng của chuẩnmực kiểm toán.

2. Hồ sơ truy thuế kiểm toán cóthể được tàng trữ bằng giấy hoặc tài liệu điện tử.

3. Công ty lớn kiểmtoán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại nước ta phải kiến tạo vàthực hiện các chính sách và giấy tờ thủ tục về lưu trữ hồ sơ truy thuế kiểm toán trong thời hạn tốithiểu là 10 năm tính từ lúc ngày phân phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc truy thuế kiểm toán theoquy định của chuẩn chỉnh mực kiểm toán.

Điều19. Khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán

Chỉ được khai thác, sửdụng làm hồ sơ kiểm toán trong số trường vừa lòng sau đây:

1. Theo ra quyết định củangười gồm thẩm quyền của chúng ta kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểmtoán nước ngoài tại nước ta trên cơ sở bảo đảm an toàn nghĩa vụ về tính bảo mật theoquy định tại Điều 43 của Luật kiểm toán độc lập.

2. Khi có yêu cầu củaTòa án nhân dân, Viện Kiểm cạnh bên nhân dân, cơ sở điều tra, cơ sở thanh tra,Kiểm toán công ty nước, bộ Tài thiết yếu và những cơ quan, tổ chức triển khai khác theo phương pháp củapháp luật.

3. Khi có yêu mong kiểmtra quality kiểm toán; xử lý khiếu nại, tranh chấp trong vận động kiểmtoán và những yêu ước khác theo luật pháp của pháp luật.

Điều20. Tiêu hủy hồ sơ kiểm toán

1. Hồ nước sơ kiểm toán đãhết thời hạn lưu trữ, nếu không có quyết định của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyềnthì được tiêu bỏ theo ra quyết định của người thay mặt đại diện theo quy định của doanhnghiệp truy thuế kiểm toán hoặc giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoàitại Việt Nam.

2. Hồ sơ kiểm toánlưu trữ của người sử dụng kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoàinào thì doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở đó tiến hành tiêu hủy.

3. Hồ sơ truy thuế kiểm toán đượclưu trữ bởi giấy thì công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toánnước ngoại trừ tại nước ta thực hiện vấn đề tiêu hủy hồ sơ kiểm toán bằng cách đốtcháy, cắt, xé nhỏ tuổi bằng đồ vật hoặc bằng phương thức khác nhưng mà phải đảm bảo an toàn cácthông tin, số liệu trong hồ nước sơ kiểm toán đã tiêu bỏ không thể thực hiện lại được.

4. Làm hồ sơ kiểm toánlưu trữ bằng tài liệu điện tử được tiêu hủy tương xứng với giải pháp của pháp luậtcó liên quan.

5. Thủ tục tiêu hủytài liệu kiểm toán:

a) bạn đại diệntheo pháp luật của người tiêu dùng kiểm toán, người đứng đầu của trụ sở doanh nghiệpkiểm toán quốc tế tại nước ta quyết định thành lập “Hội đồng tiêu hủy hồ nước sơkiểm toán hết thời hạn giữ trữ”. Yếu tố Hội đồng đề nghị có: chỉ huy doanhnghiệp kiểm toán hoặc giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoàitại Việt Nam, thay mặt của bộ phận lưu trữ cùng đại diện bộ phận chuyên môn;

b) Hội đồng tiêu hủyhồ sơ truy thuế kiểm toán phải thực hiện kiểm kê, tiến công giá, phân nhiều loại theo từng một số loại hồsơ kiểm toán, lập “Danh mục hồ nước sơ truy thuế kiểm toán tiêu hủy” với “Biên bản tiêu bỏ hồsơ kiểm toán hết thời hạn lưu lại trữ”;

c) “Biên bạn dạng tiêu hủyhồ sơ truy thuế kiểm toán hết thời hạn lưu giữ trữ” phải tạo lập ngay sau khi tiêu hủy hồ sơ kiểmtoán và phải ghi rõ các nội dung: loại hồ sơ truy thuế kiểm toán đã tiêu hủy, kết luận vàchữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy.

Điều21. Lưu trữ, khai thác, áp dụng hồ sơ truy thuế kiểm toán điện tử với hồ sơ, tư liệu vềcác thương mại & dịch vụ khác

1. Hồ nước sơ truy thuế kiểm toán đượclưu trữ bằng tài liệu điện tử là các băng từ, đĩa từ… đề nghị được bố trí theo thứtự thời gian, được bảo vệ với đủ các điều khiếu nại kỹ thuật phòng thoái hóa chứngtừ điện tử và phòng tình trạng truy cập thông tin bất hợp pháp từ mặt ngoài.

2. Trường đúng theo hồ sơkiểm toán được tàng trữ bằng dữ liệu điện tử trên thiết bị quan trọng thì phải lưutrữ các thiết bị đọc tin phù hợp đảm bảo an toàn khai thác được khi yêu cầu thiết.

3. Vấn đề lưu trữ, khaithác, áp dụng và tiêu hủy hồ sơ truy thuế kiểm toán được tàng trữ bằng dữ liệu điện tử thựchiện theo lao lý tại những Điều 18, 19, trăng tròn của Nghị định này.

4. Câu hỏi lập, bảo quảnlưu trữ, tiêu hủy cùng khai thác, thực hiện hồ sơ, tư liệu về các dịch vụ khác quyđịnh tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 của Luật kiểm toán độc lậpđược tiến hành như đối với hồ sơ kiểm toán theo chế độ tại các Điều 18, 19,20 cùng Khoản 1, Khoản 2 Điều 21 của Nghị định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều22. Pháp luật chuyển tiếp

Trong thời hạn 02(hai) năm, tính từ lúc ngày cách thức kiểm toán tự do có hiệu lực, công ty lớn cung cấpdịch vụ kiểm toán trước ngày nguyên tắc kiểm toán tự do có hiệu lực phải bảo đảmcác điều kiện theo chính sách của pháp luật kiểm toán chủ quyền và các quy định trên Nghịđịnh này nhằm được cấp cho Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán.

Trước 30 ngày đề cập từngày không còn thời hạn 2 năm chuyển tiếp doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải có tác dụng hồ sơ đềnghị bộ Tài bao gồm cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toántheo nguyên tắc của luật kiểm toán hòa bình và những văn phiên bản hướng dẫn.

Điều23. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệulực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Điều24. Nhiệm vụ thi hành

Bộ trưởng cỗ Tàichính có trọng trách hướng dẫn tiến hành Nghị định này; các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương phụ trách thi hành Nghị địnhnày./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; - Ủy ban đo lường và thống kê tài bao gồm Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng cơ chế Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).