Nghị định hướng dẫn luật tiếp công dân

      104

Quy định tiếp công dân tại trụ sở cơ quan

Chính đậy vừa ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP phía dẫn một trong những điều của pháp luật Tiếp công dân.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật tiếp công dân

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 64/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

Căn cứ cách thức Tiếp công dân ngày 25 mon 11 năm 2013;

Căn cứ phương tiện Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề xuất của Tổng thanh traChính phủ,

Chính phủ phát hành Nghị định quy định cụ thể thi hành một trong những điều củaLuật Tiếp công dân.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về câu hỏi tiếp côngdân tại những cơ quan lại thuộc bao gồm phủ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyềnhạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất củaTrụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp vận động tiếp công dân tại Trụ sở tiếpcông dân; việc sắp xếp cơ sở vật hóa học của vị trí tiếp công dân; những điều kiệnbảo đảm cho vận động tiếp công dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ban ngành hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quanhành chủ yếu nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, ngườitiếp công dân.

2. Tín đồ khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản nghịch ánh.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến công tác làm việc tiếp công dân.

Chương II

TIẾP CÔNG DÂN TẠI CÁC CƠQUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Điều 3. Việc tổ chức tiếp côngdân tại những cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập

1. Những cơ quan liêu thuộc cơ quan chính phủ có nhiệm vụ tổ chứcviệc tiếp công dân cho khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, làm phản ánh. Tùy theo tính chất,đặc điểm, quy mô về tổ chức triển khai và hoạt động, yêu cầu của công tác giải quyết khiếunại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ bố trícông chức điều tra làm trách nhiệm tiếp công dân.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việcgiải quyết chế độ, bao gồm sách, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tổ chức triển khai phải tổ chức triển khai tiếp công dân mang đến khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh. Fan đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm tráchnhiệm bố trí công chức, viên chức của phần tử chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp côngdân.

Căn cứ vào mức sử dụng của LuậtTiếp công dân và Nghị định này, fan đứng đầu tư mạnh quan thuộc chính phủ, đối chọi vịsự nghiệp công lập chế độ việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, tổ chức,đơn vị trực thuộc.

Điều 4. Trọng trách của fan đứngđầu phòng ban thuộc chính phủ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tiếp côngdân của cơ quan, đơn vị mình:

a) ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;

b) sắp xếp địa điểm tiện lợi cho việc tiếp công dâncủa cơ quan, đối chọi vị; bảo đảm cơ sở trang bị chất phục vụ việc tiếp công dân;

c) cắt cử cán bộ, công chức, viên chức có tác dụng côngtác tiếp công dân thường xuyên xuyên;

d) Phối hợp nghiêm ngặt với cơ quan, tổ chức, đơn vịcó liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng năng khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, đề đạt về một nội dung;

đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, bạn cótrách nhiệm trực thuộc quyền quản lý của mình triển khai các lý lẽ của pháp luậttrong việc tiếp công dân;

e) bảo đảm an toàn, trơ thổ địa tự cho vận động tiếp côngdân;

g) report tình hình, hiệu quả công tác tiếp côngdân cùng với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Trực tiếp tiến hành việc tiếp công dân không nhiều nhất01 ngày vào 01 mon tại vị trí tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình.

3. Thực hiện tiếp công dân đột nhiên xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ bài toán gay gắt, phức tạp, có khá nhiều người thamgia, tương quan đến trách nhiệm của đa số cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ có đạo, xem xét kịp thời cóthể gây nên hậu quả rất lớn hoặc có thể dẫn đến tàn phá tài sản của phòng nước,của tập thể, xâm hại đến tính mạng, gia sản của nhân dân, ảnh hưởng đến anninh, chủ yếu trị, trơ tráo tự, an ninh xã hội.

4. Khi tiếp công dân, tín đồ đứng đầu cơ quan, đối kháng vịphải gồm ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ câu hỏi cho công dân. Trường phù hợp chưatrả lời ngay lập tức được thì chỉ huy cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, công chức, viên chứcthuộc quyền quản lý của mình đúng lúc xem xét, giải quyết và xử lý và thông báo cho côngdân biết thời gian trả lời.

Điều 5. Địa điểm tiếp công dâncủa cơ quan thuộc thiết yếu phủ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập

1. Bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị phải sắp xếp địađiểm tiếp công dân đảm bảo an toàn khang trang, thuận tiện, tất cả phòng tiếp công dânriêng, trang bị những điều kiện vật chất quan trọng để giao hàng việc tiếp công dânđược thuận lợi.

2. Tại vị trí tiếp công dân,phải niêm yết nội quy tiếp công dân, giải đáp về các bước tiếp công dân, quytrình xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh theo luật pháp của phápluật và công khai thông tin về câu hỏi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị chức năng tại trụ sởcơ quan, đối kháng vị, vị trí tiếp công dân và chào làng trên trang thông tin điện tửcủa cơ quan, đơn vị (nếu có), bao gồm:

a) nơi tiếp công dân; thời hạn tiếp công dân thườngxuyên;

b) lịch tiếp công dân của bạn đứng đầu cơ quan,đơn vị;

c) Thành phần tham gia và dự kiến văn bản tiếp côngdân của những buổi tiếp công dân định kỳ.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠCẤU, TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN TIẾP CÔNG DÂN; VIỆC BỐ TRÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRỤ SỞTIẾP CÔNG DÂN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn củaBan Tiếp công dân trung ương

1. Tổ chức triển khai việc tiếp công dân đến khiếu nại, tốcáo, con kiến nghị, đề đạt tại Trụ sở tiếp công dân trung ương:

a) sắp xếp người tiếp công dân, xử trí khiếu nại, tốcáo, loài kiến nghị, đề đạt thuộc phạm vi trọng trách của Ban Tiếp công dân trungương;

b) Điều hòa, phối hợp vận động tiếp công dân giữangười của Ban Tiếp công dân tw với thay mặt của cơ quan, tổ chức thamgia tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân trung ương;

c) công ty trì, phối phù hợp với cơ quan, tổ chức tham giatiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tw hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có tương quan thammưu góp Tổng điều tra Chínhphủ và bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếp công dân định kỳ hoặc độtxuất; tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chứctiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc lãnh đạo Đảngvà bên nước ở tw tiếp công dân.

2. Giải thích, lý giải công dân thực hiện việckhiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, làm phản ánh theo đúng trình tự, thủ tục, đúng cơquan, tổ chức, solo vị, cánhân bao gồm thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định xử lý khiếu nại, quyếtđịnh cách xử lý tố cáo đã làm được cơ quan, tổchức, cá thể có thẩm quyền xử lý đúng chủ yếu sách, pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đối kháng khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đối chọi khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị,phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc quađường bưu năng lượng điện hoặc bởi cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển mang đến Thanhtra thiết yếu phủ, Ban Tiếp công dân trung ương và cơ quan, tổ chức tham gia tiếpcông dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân trung ương.

b) gợi ý hoặc chuyển đối kháng khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản nghịch ánh mang đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý đối vớiđơn đã đón nhận nhưng ko thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp côngdân trung ương, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụsở tiếp công dân trung ương.

4. Theo dõi, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, bội phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và xử lý của cơ quan, tổchức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền so với những đơn, vụ câu hỏi khiếu nại, tốcáo, con kiến nghị, bội nghịch ánh bởi vì Ban Tiếp công dân tw chuyển đến;

b) nhà trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở kiểm tra bài toán tiếp nhận, giảiquyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việckhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh mà lại Ban Tiếp công dân tw chuyển đếnkhi được Tổng thanh tra chính phủ giao.

5. Tổng thích hợp tình hình, kết quả công tác tiếp côngdân trực thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân trung ương, của cơ quan, tổchức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; báocáo định kỳ và bỗng nhiên xuất với Thanh tra chính phủ, cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếpcông dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân trung ương và cơ quan, tổ chứccó thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, cách xử trí trường hợp nhiều người dân khiếunại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu về cùng một nội dung:

a) tổ chức tiếp hoặc nhà trì, phối phù hợp với cơ quan,tổ chức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân trungương, cơ quan, tổ chức, đối kháng vịcó liên quan tổ chức triển khai tiếp, cách xử trí trườnghợp đa số người khiếu nại, tố giác kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung;

b) Phốihợp với bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an tp Hồ ChíMinh bảo vệ an ninh, trơ thổ địa tự và bình yên cho tín đồ tiếp công dân tại Trụ sở tiếpcông dân trung ương; xử lý người có hành vi vi bất hợp pháp luật tại Trụ sở tiếpcông dân trung ương;

c) Phối phù hợp với cơ quan lại công an, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố nơiphát sinh vụ bài toán khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh vận động, thuyết phục,có phương án để công dân về bên địa phương coi xét, giải quyết.

7. Tham mưu góp Tổng thanh tra chính phủ nước nhà thanhtra, kiểm tra vấn đề thực hiện điều khoản về tiếp công dân, xử trí đơn của những Bộ,cơ quan tiền ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Thanh tra chính phủtham mưu giúp Tổng thanh traChính phủ tiến hành các nhiệm vụ cai quản nhà nước về công tác tiếp công dân vàxử lý đơn.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác vì Tổng điều tra Chínhphủ giao.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ củaBan Tiếp công dân cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai việc tiếp công dân mang lại khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh:

a) sắp xếp người tiếp công dân, giải pháp xử lý khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, đề đạt thuộc phạm vi trọng trách của Ban Tiếp công dân cấp cho tỉnh;

b) Điều hòa, phối hợp chuyển động tiếp công dân giữangười của Ban Tiếp công dân cung cấp tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham giatiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh;

c) công ty trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai tham giatiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân hoặc cùng với cơ quan, tổ chức,đơn vị có tương quan tham mưu giúp quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tiếp công dân chu trình hoặc thốt nhiên xuất; ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân cấptỉnh hoặc lãnh đạo Đảng với Nhà nước ở cung cấp tỉnh tiếp công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếunại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức,đơn vị, cá thể có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếunại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá thể có thẩmquyền giải quyết đúng thiết yếu sách, pháp luật.

3. Phân loại, xử lý solo khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản nghịch ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh được đón nhận trực tiếp trên Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc qua con đường bưu năng lượng điện hoặcdo những cơ quan, tổ chức, người có thẩmquyền chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh,cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh;

b) hướng dẫn, chuyển solo khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, bội phản ánh mang lại cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền giải quyết và xử lý đối vớiđơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp côngdân cấp tỉnh, của cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân thườngxuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và xử lý khiếu nại, tốcáo, loài kiến nghị, phản bội ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và xử lý của cơ quan, tổchức, solo vị, cá nhân có thẩm quyềnđối với đều đơn, vụ vấn đề khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội nghịch ánh bởi Ban Tiếpcông dân cung cấp tỉnh gửi đến;

b) công ty trì, kết hợp với đại diện cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở và ban ngành thanh tra nhà nướccùng cấp kiểm tra vấn đề tiếp nhận, xử lý của cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có thẩm quyền đối vớiđơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh cơ mà Ban Tiếp công dân cấp cho tỉnhchuyển cho đến khi được quản trị Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh giao.

5. Tổng phù hợp tình hình, tác dụng công tác tiếp côngdân trực thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh; của cơ quan, tổchức gia nhập tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh; báocáo định kỳ và thốt nhiên xuất cùng với Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụsở tiếp công dân, thanh tra tỉnhvà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Tổ chứctiếp, cách xử lý trường hợp đa số người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt vềcùng một nội dung:

a) nhà trì tổ chức triển khai tiếp hoặc phối hợp với cơ quan,tổ chức thâm nhập tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai tiếp, xửlý trường hợp đa số người khiếu nại, cáo giác kiến nghị, phản ảnh về cùng một nộidung;

b) Phối phù hợp với cơ quan tiền công an địa phương bảo đảman ninh, trơ trọi tự và bình an cho fan tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân, xửlý người dân có hành vi vi bất hợp pháp luật trên Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh;

c) Phối phù hợp với cơ quan tiền công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việckhiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, đề đạt vận động, thuyết phục hoặc có biện phápđể công dân về bên địa phương coi xét, giải quyết.

7. Phốihợp với điều tra tỉnh tham mưu giúp chủ tịch Ủy ban quần chúng cùng cấp cho trong việc:

a) Thanh tra, kiểm tra câu hỏi thực hiện luật pháp vềtiếp công dân, xử trí đơn của các cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, Ủy ban quần chúng huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Tuyên truyền, phổ biến, cửa hàng triệt điều khoản vềtiếp công dân, cách xử lý đơn so với nhân dân, công chức, viên chức cơ sở chuyênmôn nằm trong Ủy ban nhân dân cấptỉnh, Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, tp thuộc tỉnh;

c) hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làmnhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh.

8. Triển khai nhiệm vụ không giống do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn củaBan Tiếp công dân cấp cho huyện

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tốcáo, loài kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện:

a) sắp xếp người tiếp công dân, cách xử lý khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản chiếu thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân;

b) Điều hòa, phối hợp vận động tiếp công dân giữangười của Ban Tiếp công dân cung cấp huyện với đại diện thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai thamgia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện;

c) công ty trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham giatiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân hoặc cùng với cơ quan, tổ chức,đơn vị có tương quan tham mưu giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện tiếp công dân chu trình hoặc tự dưng xuất,người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp huyệnhoặc chỉ huy Đảng với Nhà nước ở thị trấn tiếp công dân.

2. Giải thích, khuyên bảo công dân thực hiện việckhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổchức, solo vị, cá thể có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyếtkhiếu nại, đưa ra quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chế độ pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh được đón nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc quađường bưu điện hoặc do những cơ quan, tổ chức, người dân có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, Ban Tiếpcông dân cung cấp huyện, cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân trên Trụ sở tiếpcông dân cung cấp huyện;

b) hướng dẫn, chuyển đối chọi khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, đề đạt đã đón nhận nhưng không thuộc phạm vi, trọng trách xử lý củaBan Tiếp công dân cấp cho huyện với của cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân thườngxuyên trên Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tốcáo, loài kiến nghị, phản bội ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và xử lý của cơ quan, tổchức, đối kháng vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản bội ánh vì Ban Tiếp công dân cung cấp huyện chuyển đến;

b) công ty trì, kết hợp với thay mặt đại diện cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dânthường xuyên trên Trụ sở và cơ sở thanh tra đơn vị nước cùng cấp kiểm tra vấn đề tiếpnhận, giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối vớiđơn, vụ vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản nghịch ánh nhưng mà Ban Tiếp công dân cấphuyện chuyển đến khi được quản trị Ủyban nhân dân cung cấp huyện giao.

5. Tổng hợp tình hình, tác dụng công tác tiếp côngdân thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban tiếp công dân cấp huyện; của cơ quan, tổchức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho huyện;báo cáo chu trình và thốt nhiên xuất cùng với Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho huyện, thanhtra huyện, cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người dân khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về và một nội dung:

a) chủ trì tổ chức triển khai tiếp hoặc phối phù hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếpcông dân thường xuyên tại Trụ sởtiếp công dân cấp cho huyện hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai tiếp,xử lý ngôi trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh về cùng mộtnội dung;

b) Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảman ninh, trơ trọi tự và bình yên cho bạn tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân, xửlý người dân có hành vi vi phạm pháp luật trên Trụ sở tiếp công dân cấp cho huyện;

c) Phối phù hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việckhiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu vận động, thuyết phục hoặc bao gồm biện phápđể công dân trở về địa phương coi xét, giải quyết.

7. Phối phù hợp với Thanh tra thị trấn tham mưu giúp công ty tịchỦy ban nhân dân thuộc cấptrong việc:

a) Thanh tra, bình chọn việc thực hiện quy định phápluật về tiếp công dân, cách xử lý đơn của những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn;

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luật pháp vềtiếp công dân, xử trí đơn so với nhân dân, công chức, viên chức ban ngành chuyênmôn thuộc Ủy ban quần chúng cấphuyện, Ủy ban quần chúng. # xã,phường, thị trấn;

c) giải đáp nghiệp vụ đối với công chức, viên chứclàm nhiệm vụ tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn.

8. Triển khai nhiệm vụ không giống do quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện giao.

Điều 9. Cơ cấu, tổ chức triển khai của BanTiếp công dân những cấp

1. Cơ cấu, tổ chức triển khai của Ban Tiếp công dân trung ương

a) Ban Tiếp công dân tw có Trưởng ban, cácPhó trưởng phòng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng ban Tiếp côngdân trung ương tương đương Vụ trưởng, Phó trưởng ban Tiếp công dân trung ươngtương đương Phó Vụ trưởng bởi Tổng thanh tra chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Ban Tiếp công dân trung ương thay thế sửa chữa Vụ Tiếp dânvà xử lý đơn thư chính sách tại Điều 3 của Nghị định số83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Thanh tra chủ yếu phủ;

b) Ban Tiếp công dân có những phòng nghiệp vụ để thựchiện việc tiếp công dân, cách xử trí đơn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp công tác làm việc tiếpcông dân, xử lý đối chọi khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội nghịch ánh.

2. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp cho tỉnh.

Ban Tiếp công dân cấp cho tỉnh gồm Trưởng ban, Phó Trưởngban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng phòng ban Tiếp công dân cấp cho tỉnhdo một Phó Chánh văn phòng Ủy bannhân dân phụ trách, Phó trưởng ban Tiếp công dân cung cấp tỉnh tương tự cấp Trưởngphòng. Trưởng ban, Phó trưởng phòng ban Tiếp công dân cấp tỉnh do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh té nhiệm,miễn nhiệm.

3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cung cấp huyện.

Ban Tiếp công dân cung cấp huyện có trưởng ban và côngchức làm công tác làm việc tiếp công dân. Trưởng phòng ban tiếp công dân cung cấp huyện bởi vì một PhóChánh văn phòng và công sở Hội đồng nhân dân và Ủyban quần chúng phụ trách. Trưởng phòng ban tiếp công dân cấp huyện do quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện bổ nhiệm,miễn nhiệm.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã sắp xếp công chức kiêm nhiệm làm cho nhiệm vụtiếp công dân.

5. Ban Tiếp công dân những cấp bao gồm con dấu riêng nhằm phụcvụ công tác tiếp công dân.

TổngThanh tra chủ yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an và bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ lao lý mẫu dấuvà việc sử dụng con lốt củaBan Tiếp công dân các cấp.

Điều 10. Việc bố trí cơ sở vậtchất tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân

1. Việc bố trí cơ sở vật chất tại Trụ sở tiếp côngdân

Tổng thanh tra thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có tráchnhiệm sắp xếp phòng có tác dụng việc, trang bị phương tiện và những điều kiện thao tác làm việc cầnthiết khác ship hàng cho việc tiếp công dân của người thay mặt đại diện cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

Trụ sở tiếp công dân bắt buộc được bố trí ở địa điểmthuận lợi cho việc tiếp công dân, bài toán đi lại của công dân mang đến khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, làm phản ánh.

Trụ sở tiếp công dân các cấp được lắp thêm phươngtiện và những điều kiện cần thiết khác giao hàng việc tiếp công dân.

2. Việc bố trí cơ sở vật hóa học tại vị trí tiếpcông dân

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ tiếp côngdân nhưng mà không cử người tham gia tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp côngdân các cấp phải sắp xếp địa điểm tiếp công dân, bảo đảm khang trang, thuận tiện,có chống tiếp công dân riêng, trang bị phương tiện đi lại và những điều kiện thao tác cầnthiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân.

Chương IV

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGTIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN

Điều 11. Phạm vi tiếp nhận, xửlý khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh

1. Phạm vi tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản chiếu của cơ quan, tổ chức triển khai tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân sinh sống trung ương, cấptỉnh, cung cấp huyện được thực hiện theo hiện tượng tại Khoản 4 Điều11, Khoản 4 Điều 12, Khoản 4 Điều 13 củaLuật Tiếp công dân.

Xem thêm: Mê Mẩn Những Phong Các Phong Cách Thiết Kế Nội Thất 2018, Các Phong Cách Nội Thất

Công chức kiêm nhiệm tiếp công dân ở cung cấp xã cótrách nhiệm giúp chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho xã tiếp công dân, giải pháp xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộcphạm vi trọng trách của Ủy bannhân dân, chủ tịch Ủy bannhân dân, Hội đồng nhân dân, chủ tịch Hội đồng nhân dân.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dânthường xuyên trên Trụ sở tiếp công dân tất cả trách nhiệm:

a) triển khai việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lýkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổchức mình. Trường hòa hợp vụ bài toán thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan, tổ chứckhác gia nhập tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân thì hướng dẫncông dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh với thay mặt cơ quan, tổ chứccó trách nhiệm;

b) Trường đúng theo vụ việc phức tạp liên quan mang lại nhiềucơ quan, tổ chức triển khai thì fan tiếpcông dân báo cáo với trưởng ban Tiếp công dân để có biện pháp phối hợp với ngườicó thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý;

c) Trường phù hợp vụ bài toán đã bao gồm văn bạn dạng hướng dẫn, trả lời nhưng công dân tiếp tụckhiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh thì bạn tiếp công dân phối phù hợp với đạidiện cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền lý giải công dân khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, bội nghịch ánh theo như đúng quy định của pháp luật;

d) khước từ việc tiếp công dân trong trường đúng theo quyđịnh tại Điều 9 của phương pháp Tiếp công dân.

Điều 12. Bài toán tiếp công dân, cửngười đại diện của cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân tiếp tục tại Trụsở tiếp công dân

1. Bài toán tiếp công dân của những Ban Tiếp công dân vàcác cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp côngdân thực hiện như sau:

a) Ban Tiếp công dân trung ương làm nhiệm vụ thườngtrực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên xuyên trong số ngày làmviệc với trong ngôi trường hợp đột nhiên xuất.

Văn phòng tw Đảng, Ủy ban bình chọn Trung ương, Ban Nội thiết yếu Trung ương,Ban Dân nguyện ở trong Ủy banthường vụ Quốc hội, Văn phòng chủ tịch nước, Văn phòng cơ quan chính phủ cử đại diện thay mặt phốihợp cùng Ban Tiếp công dân trung ương tiến hành việc tiếp công dân thường xuyêntại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương theo biện pháp của mức sử dụng Tiếp công dân;

b) Ban Tiếp công dân cấp cho tỉnh làm trọng trách thườngtrực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân hay xuyên trong các ngày làmviệc cùng trong ngôi trường hợp bỗng xuất.

Văn chống tỉnh ủy, Ủy ban soát sổ tỉnh ủy, Ban Nội bao gồm tỉnh ủy, Vănphòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cử đại diện thay mặt phối hợpcùng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tiến hành việc tiếp công dân liên tục tạiTrụ sở tiếp công dân cấp tỉnh theo dụng cụ của luật pháp Tiếp công dân;

c) Ban Tiếp công dân ở cấp huyện làm nhiệm vụ thườngtrực tiếp công dân, sắp xếp người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làmviệc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng thị xã ủy, Ủy ban đánh giá huyện ủy cử đại diện phối hợp thuộc BanTiếp công dân cấp huyện triển khai việc tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếpcông dân cấp cho huyện theo luật pháp của cơ chế Tiếp công dân;

d) Công chức kiêm nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp côngdân theo cắt cử của quản trị Ủyban nhân dân cung cấp xã. Hội đồng nhân dân cấp cho xã bố trí cán bộ tiếp côngdân tại trụ sở Ủy ban nhândân cung cấp xã;

đ) định kỳ tiếp công dân của những cơ quan, tổ chức triển khai thamgia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân đề xuất được niêm yết công khai. Ngườitiếp công dân có trọng trách tiếp công dân theo định kỳ tiếp công dân đã có được côngbố. Trường phù hợp tiếp công dân thốt nhiên xuất thực hiện theo sự phân công của TrưởngBan Tiếp công dân hoặc theo yêu ước của chỉ huy cơ quan, tổ chức mình.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân tại Trụsở tiếp công dân phải sắp xếp người gồm năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thườngxuyên.

a) bài toán cử tín đồ tiếp công dân của cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cần được thông tin bằng văn bảncho trưởng phòng ban Tiếp công dân, trong những số đó nêu rõ chúng ta tên, chức vụ, phạm vi nhiệm vụ;

b) Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dântại Trụ sở tiếp công dân phải triển khai đúng quy định tiếp công dân, nội quy củaTrụ sở tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ vào phạm vi nhiệm vụ được phân công;chấp hành lãnh đạo của tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức mình và quản lý điều hành của TrưởngBan Tiếp công dân trong lúc tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với cán bộ, côngchức không giống trong Trụ sở tiếp công dân để tiến hành nhiệm vụ tiếp công dân;

c) trưởng phòng ban Tiếp công dân có nhiệm vụ nhậnxét, reviews việc tiến hành nhiệm vụ của tín đồ tiếp công dân của cơ quan, tổchức tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 13. Phối hợp trong việcquản lý, điều hành vận động tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân

1. Ban Tiếp công dân có nhiệm vụ phối phù hợp với cơ quan, tổ chức triển khai thamgia tiếp công dân theo dõi, quản lý người tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sởtiếp công dân.

2. Ban Tiếp công dân có nhiệm vụ chủ trì, phối kết hợp với đại diện của cơ quan,tổ chức tham gia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tổ chức việctiếp, hướng dẫn, trả lời công dân; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức thamgia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân hoặc cơ quan, tổ chứccó tương quan tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân trên Trụsở tiếp công dân hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc ngơi nghỉ địa phươngtiếp công dân.

Đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp côngdân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trọng trách phối hợp ngặt nghèo vớiBan Tiếp công dân tổ chức triển khai việc tiếp công dân; chuẩn bị tài liệu, hồ nước sơ có liênquan để tham gia tiếp công dân theo yêu ước của tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứchoặc của lãnh đạo Đảng với Nhà nước ở trung ương hoặc nghỉ ngơi địa phương.

3. Ban Tiếp công dân chủ trì giao ban định kỳ hàngtháng với thay mặt của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tiếp tục tạiTrụ sở tiếp công dân; khi quan trọng mời thay mặt của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liên quan hoặc ban ngành cótrách nhiệm đảm bảo an toàn Trụ sở tiếp công dân thuộc tham dự.

4. Ban Tiếp công dân có trọng trách phối hợp với cơquan thanh tra bên nước cùng cung cấp hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lýđơn; đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể gồm thành tích trong công tác làm việc tiếpcông dân; theo dõi, tổng hòa hợp tình hình thực hiện quy định về việc phối hợp tiếpcông dân tại Trụ sở tiếp công dân.

Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dânthường xuyên trên Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp ngặt nghèo với BanTiếp công dân vào việc thông báo tình hình tiếp công dân nằm trong phạm vi tráchnhiệm; cung ứng thông tin; thảo luận đường lối xử lý những vụ việc có liên quan,những vụ việc phức tạp, đều vướng mắc về nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểmtra tình hình tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.

5. Ban Tiếp công dân công ty trì, phối hợp với đại diệncơ quan, tổ chức triển khai tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân, cơ quan,tổ chức, đơn vị chức năng có tương quan và Ủyban dân chúng địa phương có biện pháp cung cấp công dân trong trường đúng theo cầnthiết.

Điều 14. Kết hợp trong việc đón tiếp, hướngdẫn công dân

1. Ban Tiếp công dân các cấp phụ trách tổ chức bài toán thường trực, bảo vệ,hành chính, văn thư, chỉ dẫnđối với công dân.

Bộ phận hoặc công chức làm trọng trách đón tiếp, chỉ dẫnthuộc Ban Tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, lý giải công dân mang đến đại diệncơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân đểthực hiện vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt theo công cụ của pháp luật.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dânthường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trọng trách tiếp nhận, xử trí khiếu nại,tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh trong phạm vi trọng trách được giao.

3. Ban Tiếp công dân có trách nhiệm theo dõi; tổnghợp tình hình tiếp công dân, xử lýkhiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 15. Phối hợp trong việctheo dõi, đôn đốc

1. Ban tiếp công dân bao gồm quyền yêu ước cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng thời hạn nguyên lý đối vớicác vụ câu hỏi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh vày Ban Tiếp công dân chuyểnđến.

Trường hợp đã làm được yêu mong nhưng vụ vấn đề chậm đượcgiải quyết hoặc ko được giải quyết và xử lý thì trưởng ban Tiếp công dân trung ươngbáo cáo Tổng thanh tra thiết yếu phủ, trưởng phòng ban Tiếp công dân cấp cho tỉnh, cung cấp huyệnbáo cáo chủ tịch Ủy ban nhândân cùng cấp quyết định kiểm tra nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có thẩm quyền vào việc giải quyết vụ câu hỏi đó.

Trường thích hợp phát hiện tại cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cánhân vi phi pháp luật thì ý kiến đề xuất cơ quan tất cả thẩm quyền cách xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháthiện có tín hiệu tội phạm thì trưởng ban Tiếp công dân trung ương ý kiến đề xuất Tổngthanh tra chính phủ, trưởng phòng ban tiếp công dân cấp cho tỉnh, cung cấp huyện ý kiến đề xuất Chủtịch Ủy ban nhân dân cùng cấpchuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan khảo sát để giải pháp xử lý theo hiện tượng của pháp luật.

2. Trưởng phòng ban Tiếp công dân kiến nghị người tất cả thẩmquyền của cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân phối hợp, cử ngườitham gia chất vấn khi gồm yêucầu.

3. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp côngdân có trọng trách phối phù hợp với Ban Tiếp công dân cử fan tham gia đoàn kiểmtra, hỗ trợ các thông tin, tài liệu bao gồm liên quan.

Điều 16. Phối kết hợp trong việc bảovệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân, bảo đảm an toàn người năng khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, bội nghịch ánh

1. Phốihợp trong việc bảo đảm Trụ sở tiếp công dân, fan tiếp công dân:

a) Ban Tiếp công dân có nhiệm vụ phối phù hợp với cơquan công an đảm bảo an ninh, lẻ loi tự và an toàn cho bạn tiếp công dân tại Trụsở tiếp công dân; giao ban chu trình hàng tháng, mặt hàng quý để kiểm điểm, tiến công giávề công tác làm việc phối hợp đảm bảo Trụ sở tiếp công dân;

b) ban ngành công an vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa bản thân có trách nhiệm phối phù hợp với Ban Tiếp công dân, cơ quan, tổ chức triển khai thamgia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cùng cơ quan, tổ chức,đơn vị tất cả liên quan bảo đảm an toàn an ninh, lẻ loi tự và bình an cho fan tiếp công dântại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người dân có hành vi phạm luật theo cơ chế của phápluật.

2. Phốihợp trong việc bảo đảm an toàn người năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản bội ánh:

a) bạn đến khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, làm phản ánhtại Trụ sở tiếp công dân được những cơ quan, tổ chức triển khai tôn trọng, bảo vệ; được giảithích, hướng dẫn triển khai quyền khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt theođúng chính sách của pháp luật.

Người đến tố giác được các cơ quan, tổ chức có tráchnhiệm đảm bảo an toàn bí mật cùng được áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn theo luật pháp củapháp luật;

b) Cơ quan, tổ chức, tín đồ tiếp công dân phải cóthái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe với giải thích, hướng dẫn công dân thựchiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh theo như đúng quy định của phápluật;

Người tiếp công dân không được sách nhiễu, phiền hàhoặc cản trở fan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh; ko được phânbiệt đối xử trong bài toán tiếp công dân.

Điều 17. Phối kết hợp trong câu hỏi xửlý trường hợp những ngườicùng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt về một nội dung

1. Ban Tiếp công dân các cấp có trọng trách phối hợp nghiêm ngặt với cơ quan, tổchức gia nhập tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân, cơ quan, tổchức, đơn vị có liên quan, cơ quan thanh tra đơn vị nước những cấp trong bài toán xử lýtrường hợp đa số người cùng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh về một nộidung.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân thườngxuyên tại Trụ sở tiếp công dân, phòng ban thanh tra đơn vị nước các cấp bao gồm trách nhiệmphối hợp ngặt nghèo với Ban Tiếp công dân trong việc xử lý ngôi trường hợp nhiều ngườicùng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, đề đạt về một nội dung.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai liên quan liêu có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ cùng với Ban Tiếp công dân trong vấn đề tiếp công dân, hỗ trợ thông tin,tài liệu tất cả liên quan, xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền, chuyển động thuyết phục,có biện pháp để công dân quay trở lại địa phương cùng áp dụng các biện pháp khác nhằm xửlý ngôi trường hợp không ít người dân cùng năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh về một nộidung.

Chương V

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNGTIẾP CÔNG DÂN

Điều 18. Điều kiện bảo đảm đốivới công tác làm việc tiếp công dân

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng bố trícán bộ tất cả năng lực, phẩm chất, có trách nhiệm làm công tác tiếp công dân theoyêu ước thực tế; bố trí trụ sở, địa điểm thuận tiện để tiếp công dân, bảo đảm an toàn cơsở vật hóa học và những điều khiếu nại khác phục vụ công tác tiếp công dân; thực hiệnđúng chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người tiếp công dân.

2. đơn vị nước đảm bảo an toàn kinh giá thành cho chuyển động tiếpcông dân của các cơ quan, tổ chức, đối kháng vị. Việc lập dự toán, thực hiện và quyếttoán ghê phí bảo vệ cho vận động tiếp công dân được triển khai theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Thanh tra chính phủ nước nhà chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu tổ quốc về công tác tiếp công dân, giảiquyết năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để liên kết trên phạm vi cả nước.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp kiến tạo cơ sở tài liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết và xử lý khiếunại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt trong phạm vi cơ quan, địa phương để liên kết vớicơ sở tài liệu của Thanh traChính phủ.

4. Bộ Công an, công an những cấp có trọng trách bảo đảman ninh, độc thân tự và an ninh cho fan tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dâncác cấp.

Điều 19. Thiết yếu sách, chế độ đốivới tín đồ tiếp công dân

1. Người tiếp công dân được hưởng các chế độ chínhsách sau:

a) chính sách bồi chăm sóc theo quyđịnh Nghị định này;

b) Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nhiệm vụ tiếpcông dân.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệmtiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ so với người tiếpcông dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo phía dẫn của Tổng thanh traChính phủ;

c) tín đồ tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếpcông dân được hưởng chính sách trang phục tiếp công dân.

Tổng thanh tra cơ quan chính phủ quy địnhkiểu dáng, định mức tiêu chuẩn chỉnh trang phục so với người tiếp công dân thườngxuyên, sau khi có chủ ý thống nhất của bộ Tài chính.

2. Người được điều động, cắt cử làm trách nhiệm tiếpcông dân hoặc làm nhiệm vụ ship hàng công tác tiếp công dân, xử lý solo khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh được hưởng chính sách bồi chăm sóc theo nguyên lý của Nghịđịnh này.

Điều 20. Phạm vi vận dụng chế độbồi dưỡng so với người tiếp công dân, xử lý đơn khiếunại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh

Chế độ tu dưỡng áp dụng so với người tiếp côngdân, xử lý đối kháng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh tại những Trụ sở tiếp côngdân và địa điểm tiếp công dân:

1. Trụ sở tiếp công dân trung ương; vị trí tiếpcông dân của các Bộ, ban ngành ngang Bộ, Tổng viên và tổ chức tương đương; Cục; các tổ chức trực trực thuộc Bộ,cơ quan liêu ngang Bộ; Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao, tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Kiểmtoán công ty nước; Ủy ban Trungương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan Trung ương của các tổ chức bao gồm trị -xã hội.

2. Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh; địa điểm tiếpcông dân của những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; cơ sở trực nằm trong cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh;Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, tand nhân dân cung cấp tỉnh; Ủyban chiến trận Tổ quốc cấp tỉnh; cơ quan của các tổ chức bao gồm trị - xã hộicấp tỉnh.

3. Trụ sởtiếp công dân cung cấp huyện; vị trí tiếp công dân của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, Viện Kiểmsát nhân dân cung cấp huyện, tòa án nhân dân nhân dân cấp cho huyện; Ủy ban trận mạc Tổ quốc cấp cho huyện với cơ quan của các tổ chức thiết yếu trị - thôn hội cấp huyện.

4. Địa điểm tiếp công dân cấp xã.

5. Địa điểm tiếp công dân tại cơ quan thuộc Chínhphủ, đơn vị thuộc cơ quan thuộc thiết yếu phủ; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

Điều 21. Đối tượng được hưởngchế độ tu dưỡng khi tiếp công dân, xử lý 1-1 khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phảnánh

1. Cán bộ, công chức thuộc những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng quy định trên Điều đôi mươi Nghị địnhnày được cấp có thẩm quyền giao trọng trách hoặc cắt cử làm nhiệm vụ tiếp côngdân, xử lý 1-1 khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếpcông dân.

2. Bạn đứng đầu, cung cấp phó của tín đồ đứng đầu cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng có nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ hoặc bỗng dưng xuất; cán bộ,công chức được cấp bao gồm thẩm quyền tập trung làm trọng trách tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị,phản ánh trên Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ,quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc chống trong lực lượng vũ trang; cán cỗ dân phòng, y tế, giaothông lúc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếpcông dân, giữ gìn an ninh, lẻ tẻ tự, bảo đảm y tế trên Trụ sở tiếp công dân hoặcđịa điểm tiếp công dân.

4. Người đứng đầu, cấp phó của tín đồ đứng đầu cơquan, tổ chức, 1-1 vị, cán bộ, công chức được cấp bao gồm thẩm quyền giao nhiệm vụchuyên trách xử lý 1-1 khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản bội ánh.

Điều 22. Nguyên tắc áp dụng, mứcchi bồi dưỡng

1. Chính sách bồi dưỡng được tính theo ngày thao tác đốivới cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đối kháng khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, đề đạt tại Trụ sở tiếp công dân hoặc vị trí tiếp công dân.

2. Các đối tượng người dùng khác, chính sách bồi dưỡng được tínhtheo ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xửlý đối kháng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội nghịch ánh.

3. Tổng thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ vàBộ trưởng cỗ Tài thiết yếu quy định nấc chi bồi dưỡng cho các đối tượng người tiêu dùng khi tiếpcông dân, xử lý đối chọi khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh; việc quản lý, sử dụngvà thanh, quyết toán cơ chế bồi dưỡng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thực thi thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2014.

Những công cụ về tiếp công dân trên Chương V củaNghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 thời điểm năm 2012 quy định chi tiết một sốđiều của qui định Khiếu nại cùng Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 củaChính phủ phát hành Quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực thi hành nói từngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành.

Điều 24. Nhiệm vụ thi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan liêu thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủyban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc tw và những cơ quan, tổ chức,đơn vị phụ trách thi hành Nghị định này./.

vị trí nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, V.I (3). B