NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THỜI TRANG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ