ÔNG NÔNG QUỐC TUẤN TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC