Phân tích xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp