Phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp

      110

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (72.49 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNGKINH TẾ CHỦ YẾU1. Tính chi phí lương, phụ cấp có tính chất lương cho công nhân viên ban quảnlý dự án ghi:Nợ TK 642 - giá cả ban quản lý dự ánCó TK 334 - đề nghị trả người công nhân viên2. Tính bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn..) đề xuất trả mang lại công nhânviên Ban quản lý dự án, ghi:Nợ TK 338 - bắt buộc trả, bắt buộc nộp không giống (3383)Có TK 334 - bắt buộc trả người công nhân viên3. Những khoản nên khấu trừ vào lương và các khoản thu nhập của công nhân viên banquản lý dự án công trình tiền tạm thời ứng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền bồi thường… ghi:Nợ TK 334 - buộc phải trả người công nhân viênCó TK 14 - trợ thời ứngCó TK 338 - đề xuất trả, yêu cầu nộp khác (3383, 3384)Có TK 138 - nên thu khác4. Tính thuế thu nhập cá thể của công nhân viên cấp dưới Ban làm chủ dự án (nếucó) ghi:Nợ TK 334 - yêu cầu trả người công nhân viênCó TK 333 - Thuế và những khoản bắt buộc nộp nhà nước5. Lúc thực thanh toán các khoản chi phí lương, các khoản phụ cấp cho mang tínhchất lương và các khoản đề nghị trả cho công nhân viên Ban thống trị dự án, ghi:Nợ TK 334 - đề xuất trả người công nhân viênCó TK 111 - chi phí mặt.TÀI KHOẢN 336PHẢI TRẢ NỘI BỘTài khoản này dùng làm phản ánh tình trạng thanh toán các khoản đề nghị trả nộibộ giữa Ban quản lý dự án đầu tư chi tiêu với doanh nghiệp hoặc đơn vị hành bao gồm sựnghiệp mà lại Ban thống trị dự án là đơn vị trực thuộc, thân ban quản lý dự án cấp cho dướivới Ban quản lý dự án cấp cho trên hoặc giữa các ban cai quản dự án trực thuộc hoặcphụ thuộc có cùng ban cai quản dự án cung cấp trên.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐQUY ĐỊNH SAU1. Thông tin tài khoản 336 chỉ phản nghịch ánh những nội dung kinh tế tài chính về quan hệ thanh toánnội bộ so với các khoản phải trả nội bộ giữa ban thống trị dự án cùng với doanh nghiệphoặc đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp mà lại ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc, giữaban cai quản dự án cấp cho dưới cùng với ban quản lý dự án cung cấp trên, hoặc giữa những ban quảnlý dự án trực thuộc hoặc phụ thuộc vào có thuộc ban thống trị dự án cung cấp trên. Trong đó,Ban quản lý dự án cung cấp trên, đơn vị SXKD, HCSN yêu cầu là đơn vị độc lập, Ban quảnlý dự án công trình cấp bên dưới là những đơn vị trực nằm trong hoặc nhờ vào có tổ chức triển khai kế toán riêng.2. Nội dung những khoản nên nội cỗ phản ánh trên TK 336 "phải trả nội bộ"bao gồm- những khoản cung cấp dưới buộc phải nộp cung cấp trên, những khoản cung cấp trên nên cấp chocấp dưới.- các khoản nhưng Ban làm chủ dự án cung cấp trên, cung cấp dưới đã bỏ ra hộ hoặc cáckhoản đang thu hộ cấp cho trên, cấp cho dưới và các khoản vãng lai khác.- những khoản mà Ban thống trị dự án chi tiêu phải trả cho doanh nghiệp hoặcđơn vị HCSN mà lại Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc.- riêng biệt về vốn chi tiêu của Ban thống trị dự án cấp trên cung cấp cho Ban quản lýdự án cấp dưới được ghi vào tài khoản 136 "Phải thu nội bộ" (1361) để phản ánhsố vốn đầu tư chi tiêu đã cấp cho Ban thống trị dự án cấp dưới. Các ban quản lý dự án cấpdưới dấn vốn chi tiêu của cấp cho trên được ghi tăng tài sản và mối cung cấp vốn chi tiêu vàocác TK 441 " nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng" tài khoản 341 "Vay lâu năm hạn" phù hợpvới nguồn vốn đầu tư chi tiêu được cấp, ko hạch toán vốn chi tiêu vào tài khoản 336"phải trả nội bộ"3. Tài khoản 336 " phải trả nội bộ" được hạch toán chi tiết cho từng 1-1 vịnội bộ bao gồm quan hệ thanh toán, trong các số đó được theo dõi theo từng nội dung đề xuất nộp,phải cấp và bắt buộc trả.4. Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu Tài khoản 1368 "phải thunội bộ khác" và tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" giữa các đơn vị theo từng nội dungthanh toán nội cỗ để lập biên bạn dạng thanh toán bù trừ làm căn cứ hạch toán bù trừ
trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu bao gồm chênh lệch, đề xuất tìm lý do vàđiều chỉnh kịp thời.KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 336 -PHẢI TRẢ NỘI BỘBên nợ:- Số chi phí đã cấp cho cho đơn vị chức năng cấp dưới- Số tiềưn vẫn nộp cho đơn vị cấp trên:- Số tiền đang trả về những khoản mà những đơn vị nội bộ bỏ ra hộ,iôs tiền đang thu hộđơn vị nội bộ:Bên có:- Số tiền nên nộp cung cấp trên:- Số tiền đề xuất cấp cho đơn vị cấp dưới:- Số tiền buộc phải trả cho các đơn vị không giống trong nội bộ về những khoản đã có được đơnvị khác bỏ ra hộ những khoản thu hộ đơn vị chức năng nội bộ khác.Số dư mặt có:Số tiền còn buộc phải trả, cần nộp, buộc phải cấp cho những đơn vị nội bộlPHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁNMỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ghê TẾ CHỦ YẾUA. Hạch toán sinh sống Ban quản lý dự án cấp dưới (đơn vị trực thuộc)1. Trường phù hợp ban làm chủ dự án cấp dưới vay, mượn vật dụng tư, tiền vốn củabên chế tạo kinh doanh, hành chính sự nghiệp hoặc Ban cai quản dự án cấp trên đểchi cho đầu tư chi tiêu xây dựng, khi cảm nhận vật tư, chi phí vốn, ghi:Nợ những TK 111, 112, 152, 153.Có TK 336 - phải trả nội bộ2. Khi ban cai quản dự án trả lại lại số chi phí vốn, vật tứ cho bên sản xuấtkinh doanh, hành chính sự nghiệp, ghi:Nợ TK 336 - phải trả nội bộCó các TK 111, 112, 152, 153, 341, 4413. Khi nhận được giấy báo của đơn vị cấp bên trên và các đơn vị nội cỗ khác vềcác khoản vẫn được cấp cho trên và những đơn vị nội bộ khác đã trả hộ ghi:
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệuNợ TK 153 - Công cụ, dụng cụNợ TK 331 - cần trả cho người bánNợ TK 642 - ngân sách chi tiêu ban thống trị dự ánCó TK 336 - đề nghị trả nội bộ4. Lúc thu hộ cấp cho trên, đơn vị nội cỗ khác, ghi:Nợ TK 111 tiền mặtNợ TK 112 - Tiền giữ hộ ngân hàng, kho bạcCó TK 336 - cần trả nội bộ5. Khi trả tiền cho cấp cho trên và các đơn vị nội cỗ về các khoản phải trả, phảinộp, thu hộ, đưa ra hộ, ghi:Nợ TK 336 - đề xuất trả nội bộCó TK 111 - tiền mặtCó TK 112 - Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạc6. Bù trừ giữa những khoản nên thu khác của cấp trên, các đơn vị nội cỗ vớicác khoản buộc phải nộp bắt buộc trả cấp trên và các đơn vị nội bộ, (chỉ bù trừ trong quan lại hệphải thu, pohải trả với cùng một đơn vị nội bộ) ghi:Nợ TK 336 - buộc phải trả nội bộCó TK 136 - bắt buộc thu nội cỗ (1368)b. Hạch toán sinh sống ban thống trị dự án cấp cho trên:1. Phải trả cho các đơn vị trực nằm trong về các khoản mà những đơn vị trực thuộcđã đưa ra hộ, trả hộ, hoặc cấp trên vẫn thu hộ những đơn vị trực nằm trong ghi:Nợ các TK 111, 112 hoặcNợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệuNợ TK 153 - biện pháp dụng cụNợ TK 211 - TSCĐ hữu hìnhNợ TK 331 - buộc phải trả cho những người bánNợ TK 642 - chi tiêu ban thống trị dự ánCó TK 336 - đề xuất trả nội bộ2. Khi trả tiền cho những đơn vị trực nằm trong về các khoản bỏ ra hộ, trả hộ, thu hộ,
ghi:Nợ TK 336 - cần trả nội bộCó những TK 111, 1123. Bù trừ giữa các khoản bắt buộc thu khác với những khoản yêu cầu trả của cùng mộtđơn vị trực trực thuộc ghi:Nợ TK 336 - bắt buộc trả nội cỗ


*
Đối tượng và cách thức hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất marketing xây gắn 5 545 0

Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Tai Nghe Bluetooth Plantronics Voyager 5200

*
Những vấn đề cơ phiên bản trong chế độ kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán nước ngoài trong hạch toán doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 40 641 0
*
Những vấn đề cơbản trong cơ chế kế toán vn và chuẩn mực kế toán quốc tế trong hạch toán Doanh thu chuyển động kinh doanh của những Doanh nghiệp 40 578 1
*
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG tởm TẾ CHỦ YẾU 9 693 2
*
tài liệu i tượng và phương thức hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh xây đính doc 2 370 0
*
tư liệu Chương V KẾ TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH kinh doanh CHỦ YẾU doc 17 381 1
*
tư liệu Tài liệu kế toán "Chương V: Kế toán một trong những quá trình kinh doanh chủ yếu” docx 17 353 2
*
Đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi khí hậu mang lại một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất chiến thuật ứng phó 9 1 9