QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ