Tại sao chủ doanh nghiệp tư nhân không được làm chủ hộ kinh doanh