Tại sao nói văn hoá kinh doanh là nguồn lực phát triển kinh doanh