TIỂU SỬ ĐẶC BIỆT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM NHẠC T