Thành lộc: tôi không dám ra đường vì không có tiền