Thông tư hướng dẫn nghị định 61/2018

      121

06 biểu mẫu trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính

Văn phòng cơ quan chính phủ đã ban hành Thông tứ 01/2018/TT-VPCP lý giải Nghị định 61/2018/NĐ-CP về tiến hành cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết và xử lý TTHC.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 61/2018


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2018/TT-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNGTRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng bao gồm phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của cơ quan chính phủ về triển khai cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện lãnh đạo của Thủ tướngChính phủ chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm2018 về nâng cao chất lượng giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm và Văn phiên bản số379/TB-VPCP ngày 27 tháng 9 năm 2018 Thông báo tóm lại của Thủ tướng chính phủ,Chủ tịch Ủy ban trên Phiên họp đầu tiên Ủy ban nước nhà về cơ quan chính phủ điện tử;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng cục Kiểmsoát thủ tục hành chính,

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòngChính phủ ban hành Thông bốn hướng dẫn thi hành một trong những quy định của Nghị định số61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ nước nhà về tiến hành cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hànhchính.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về vấn đề tổ chứcthực hiện, report tình hình tiến hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tronggiải quyết thủ tục hành bao gồm tại bộ phận Một cửa; những biểu mẫu thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủ tục hành chính; mã số làm hồ sơ vàmã ngành, lĩnh vực thủ tục hành bao gồm trên khối hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử cấpbộ, cấp tỉnh; pháp luật chấm điểm để nhận xét việc giải quyết thủ tục hành chínhtại các cơ quan liêu hành chính nhà nước những cấp; tính năng của Cổng dịch vụ thương mại công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cung cấp bộ, cấp cho tỉnhtheo nguyên lý tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chínhphủ về tiến hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết và xử lý thủ tụchành chủ yếu (sau đây gọi là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tư này áp dụng so với các cơquan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; những cơquan, tổ chức, cá thể có tương quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆNCƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG vào GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 3. Công bốdanh mục thủ tục hành chính thực hiện tại phần tử Một cửa

1. Việc thực hiện chào đón hồ sơ, giảiquyết cùng trả tác dụng tại thành phần Một cửa đối với các thủ tụchành thiết yếu phải được ra mắt trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyếtđịnh chào làng danh mục giấy tờ thủ tục hành chính và công khai theo quy định quy định vềkiểm soát thủ tục hành chính.

2. Các cơ quan, đối chọi vị chức năng thuộcbộ, ban ngành ngang bộ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh soát soát, gửi văn phòng và công sở bộ, cơquan ngang bộ, văn phòng và công sở Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh tổng hợp, trình cỗ trưởng, Thủtrưởng phòng ban ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra quyết định danh mụccác giấy tờ thủ tục hành chủ yếu thuộc phạm vi tiếp nhận tại bộ phận Một cửa những cấp, trừthủ tục hành bao gồm thuộc những trường hợp hiện tượng tại khoản 5 Điều14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

3. Danh mục giấy tờ thủ tục hành chủ yếu thựchiện đón nhận hồ sơ và trả kết quả tại phần tử Một cửa ngõ được diễn đạt trong Quyếtđịnh công bố thủ tục hành chính, Quyết định chào làng danh mụcthủ tục hành chủ yếu theo luật tại Chương II Thông bốn số02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng cơ quan chính phủ hướng dẫnvề nghiệp vụ điều hành và kiểm soát thủ tục hành bao gồm (sau đây điện thoại tư vấn là Thông tứ số02/2017/TT-VPCP). Nội dung đề xuất thể hiện rõ ràng, rõ ràng về trình từ thực hiện,cơ quan, solo vị mừng đón và trả tác dụng trong Quyết định chào làng thủ tục hành chính, về cơ quan, đơn vị chào đón và trả công dụng trong cột địađiểm triển khai của Quyết định ra mắt danh mục giấy tờ thủ tục hành chính.

Trường hợp thủ tục hành chính được thựchiện đón nhận và trả tác dụng trực con đường hoặc thông qua dịch vụ bưu bao gồm côngích theo ra quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc chào đón hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tụchành chính qua thương mại dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi là đưa ra quyết định số45/2016/QĐ-TTg), bổ sung cập nhật cột phương thức thực hiện tại trong danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính tại Quyết định ra mắt thủ tục hành bao gồm để diễn tả rõ ràng, rõ ràng cácnội dung liên quan trong cách thức thực hiện.

Điều 4. Công bố,công khai nhóm thủ tục hành chủ yếu liên thông

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vựcquản lý. Ngôi trường hợp việc liên thông có tương quan đến những ngành, nghành nghề dịch vụ thuộcphạm vi thống trị của những bộ, ban ngành ngang bộ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang cỗ của ngành, nghành nghề dịch vụ được giao mừng đón hồ sơ liên thông tiến hành việccông ba nhóm thủ tục hành thiết yếu liên thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhcông bố danh mục nhóm thủ tục hành bao gồm liên thông trên cơ sở quyết định côngbố nhóm thủ tục hành thiết yếu liên thông của cục trưởng, Thủtrưởng ban ngành ngang bộ. Vào trường hợp tiến hành thí điểm liên thông đội thủtục hành bao gồm tại các cấp cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh,thành phố trực thuộc tw thì phải chào làng nhóm thủ tục hành chủ yếu này.

3. Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểmxã hội Việt Nam, Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội(sau đây viết tắt là tgđ Cơ quan) ra mắt nhóm giấy tờ thủ tục hành bao gồm chỉthực hiện nay liên thông trong nội bộ ngành; công bố các giấy tờ thủ tục hành chủ yếu liênthông các ngành, nghành trong trường vừa lòng là cơ quan chào đón hồ sơ.

4. Việc công khai minh bạch các giấy tờ thủ tục hànhchính liên thông được tiến hành theo đúng quy định luật pháp về công khai minh bạch thủ tụchành chính.

Điều 5. Hướng dẫnthực hiện giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong trường hợp thực hiện bộ hồ nước sơ chủng loại và qua videohướng dẫn

1. Vào trường hợp phải thiết, bộ trưởng,Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định lựachọn giấy tờ thủ tục hành chính, ưu tiên các thủ tục hành bao gồm phổ biến, số lượng hồsơ phát sinh lớn để áp dụng phương thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và clip hướngdẫn và công khai tại phần tử Một cửa.

2. Bộ hồ sơ mẫubao gồm vừa đủ thông tin trong mẫu mã đơn, tờ khai (nếu có) theo phương thức giả địnhhoặc ẩn tin tức cá nhân, các loại mẫu thành phần hồ nước sơ, mẫu giấy đón nhận hồsơ và chủng loại giấy trả kết quả theo phương tiện của pháp luật. Các mẫu được được ấn chữ“MẪU” bằng văn bản in hoa đậm, thực hiện phông chữ giờ đồng hồ Việt Unicode (Times NewRoman), độ lớn chữ 16 theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6009:2001 trên góc trên thuộc bênphải các trang giấy. Cỗ hồ sơ chủng loại được công khai tại bộ phận Một cửa có thẩmquyền mừng đón hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính.

3. Clip hướng dẫn mẫu thể hiện đầy đủcác tin tức hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hànhchính, các yêu cầu rõ ràng đối cùng với từng một số loại thành phần hồ sơ, các bước chuẩn bịvà quy trình triển khai theo quy định của pháp luật. đoạn clip hướng dẫn mẫu đượctrình chiếu tại phần tử Một cửa và được đăng sở hữu trên Cổng dịch vụ thương mại công cung cấp bộ,cấp tỉnh.

Điều 6. Tổ chứcviệc thực hiện cục bộ quy trình chào đón hồ sơ, giải quyết và trả công dụng tạiBộ phận Một cửa

1. Những thủ tụchành thiết yếu được tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ quy trình đón nhận hồ sơ, giải quyếtvà trả hiệu quả tại bộ phận Một cửa ngõ khi thỏa mãn nhu cầu tối thiểu những điều khiếu nại sau:

a) không thuộc đối tượng quy định tạicác điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

b) Được phép phân cung cấp hoặc ủy quyềncho phần tử Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận Một cửa xem xét,thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ nước sơ và phê duyệt hiệu quả giải quyết thủ tụchành chủ yếu theo qui định của pháp luật.

c) thành phần Một cửa tất cả đủ nguồn lực vàđiều kiện cần thiết khác để tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được phân cung cấp hoặc ủyquyền.

2. Công sở bộ, cơ sở ngang bộ,Văn chống Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan 1-1 vị chuyên môn tổchức việc thực hiện cục bộ quy trình chào đón hồ sơ, giải quyết và xử lý và trả kết quảtại bộ phận Một cửa.

3. Các cơ quan, 1-1 vị trình độ cửcông chức, viên chức đủ tiêu chuẩn chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 11Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lượng chuyên môn và thẩmquyền nhằm thực hiện toàn cục quy trình chào đón hồ sơ, giải quyết và trả kết quảtại thành phần Một cửa.

Điều 7. Phê duyệtnhân sự được cử thao tác làm việc tại thành phần Một cửa các cấp

1. Tại bộ, ban ngành ngang bộ, trên các đại lý phương án nhân sự theo đề xuất của những Tổng viên hoặc tương đương,Cục, Vụ, đơn vị trực trực thuộc bộ, Văn phòng bộ tổng hợp, trình bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan tiền ngang bộ phê duyệt danh sách nhân sự được cử ra phần tử Tiếp nhận với Trảkết quả với theo dõi việc thực hiện. Giải pháp nhân sự docác đơn vị chức năng xây dựng bao hàm danh sách nhân sự chủ yếu thức, nhân sự dự phòng, nhiệmvụ thay thể, thời hạn cử dự kiến.

Trường đúng theo tổ chức thành phần Tiếp nhậnvà Trả hiệu quả tại Tổng viên hoặc tương đương, viên thì bạn đứng đầu đơn vị phê duyệt danh sách nhân sự được cử ra bộ phận Tiếp nhận cùng Trảkết quả.

2. Tại cung cấp tỉnh, trên cơ sở phương ánnhân sự theo lời khuyên của những cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (bao bao gồm danh sáchnhân sự bao gồm thức, nhân sự dự phòng, nhiệm vụ cụ thể, thời gian cử dự kiến),Văn phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh tổng hợp, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhphê duyệt danh sách nhân sự được cử ra Trung tâm phục vụ hành bao gồm công.

Giám đốc, phó giám đốc Trung trọng điểm Phụcvụ hành chính công do quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh bổ nhiệm, trong những số đó 01Phó người đứng đầu Trung tâm là lãnh đạo phòng phụ trách công tác kiểm soát điều hành thủ tụchành chính thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

Trường hợp cấp cho tỉnh không thành lậpTrung tâm ship hàng hành bao gồm công, bạn đứng đầu tư mạnh quan trình độ chuyên môn cấp tỉnhquyết định danh sách nhân sự được cử ra bộ phận Tiếp nhận với Trả kết quả tại cơquan chăm môn.

3. Tại cung cấp huyện

Phòng, ban trình độ chuyên môn cấp thị trấn xây dựngphương án nhân sự gửi văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện tổnghợp danh sách nhân sự cử đến thành phần Tiếp nhận và Trả công dụng trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Người đứng đầu thành phần Tiếp nhận và Trảkết quả cấp huyện là lãnh đạo Văn chống Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng cấphuyện và là làm mai theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Tại cung cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phêduyệt list nhân sự được cử ra triển khai tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả kếtquả cấp xã.

5 . Tại cơ quan trung ương tổ chứctheo ngành dọc trên địa phương

Người đứng đầu tư mạnh quan tổ chức theongành dọc tại cung cấp tỉnh, huyện dữ thế chủ động xây dựng giải pháp nhân sự cử làm việc tạiBộ phận tiếp nhận và Trả hiệu quả của phòng ban và đưa ra quyết định danh sách nhân sự đượccử ra Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công cấp tỉnh, phần tử Tiếp nhận cùng Trả kếtquả cung cấp huyện để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyđịnh tại những khoản 2, 3 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Điều 8. Xây dựngquy trình nội bộ, quá trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

1. Bề ngoài xây dựng quy trình nộibộ giải quyết thủ tục hành chính

a) Áp dụng Hệ thống thống trị chất lượngtheo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thốnghành chính nhà nước

b) bảo vệ phù phù hợp với quy định củapháp điều khoản và thực tiễn triển khai tại cơ quan.

2. Xây dựng các bước nội cỗ giải quyếtthủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền chào đón và xử lý cấp bộ

a) Cơ quan, solo vị chuyên môn chủ trìphối hợp với các cơ quan, đơn vị có tương quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộgiải quyết giấy tờ thủ tục hành bao gồm đối với cục bộ các thủ tục hành bao gồm thuộc phạmvi giải quyết và xử lý và nhờ cất hộ hồ sơ trình (gồm Tờ trình, dự thảo quyết định phê duyệt) đếnVăn phòng bộ, cơ quan ngang bộ.

b) căn cứ vào Quyết định ra mắt củabộ, cơ quan ngang cỗ và các văn bạn dạng quy phi pháp luật bao gồm liên quan, phòng cóchức năng thực hiện kiểm soát và điều hành thủ tục hành chủ yếu thuộc công sở bộ, cơ quanngang bộ phụ trách giúp Chánh công sở bộ, cơ sở ngang bộ kiểm soát điều hành vềhình thức, nội dung tiến trình nội bộ trước khi trình Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang cỗ phê duyệt.

3. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyếtthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chào đón và giải quyết và xử lý cấp tỉnh, huyện, xã

a) Cơ quan, đối kháng vị chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh công ty trì phối phù hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan ràsoát, xây dựng các bước nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềntiếp thừa nhận và xử lý của cấp cho tỉnh, huyện, xã và gửi hồ sơ trình (gồm Tờ trình, dự thảo đưa ra quyết định phê duyệt) mang lại Văn phòng Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

b) căn cứ vào Quyết định chào làng củabộ, cơ quan ngang bộ và các văn bản quy bất hợp pháp luật gồm liên quan, chống cóchức năng thực hiện kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính thuộc văn phòng công sở Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh chịu trách nhiệm giúp Chánh văn phòng Ủy bannhân dân cấp tỉnh kiểm soát điều hành về hình thức, ngôn từ quy trình trước lúc trình Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt.

4. Trên đại lý nội dung các bước nộibộ được phê duyệt, bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh chỉ đạo việc xây dựng quy trình điện tử giảiquyết thủ tục hành chính ở phần mềm của hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử cấpbộ, cấp cho tỉnh để áp dụng thống độc nhất tại bộ, ngành, địa phương.

Điều 9. Những biểumẫu trong quy trình giải quyết và xử lý thủ tục hành chính

1. Những biểu chủng loại trong quy trình giảiquyết giấy tờ thủ tục hành bao gồm được nêu ví dụ tại Phụ lục dĩ nhiên Thông tư này vớiký hiệu theo danh mục dưới đây:

Mẫu số 01

Mẫu giấy mừng đón hồ sơ cùng hẹn trả kết quả

Mẫu số 02

Mẫu phiếu yêu cầu té sung, hoàn thành xong hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu phiếu tự chối đón nhận giải quyết hồ nước sơ

Mẫu số 04

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu số 05

Mẫu phiếu điều hành và kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

Mẫu số 06

Mẫu sổ theo dõi hồ nước sơ

2. Các loại biểu mẫu dụng cụ tại khoản1 Điều này được thiết kế theo phong cách để áp dụng trên phương tiện đi lại điện tử cùng in bên trên khổ giấyA5 (148mm x 210mm), so với biểu mẫu số 06 xây cất in trên mẫu giấy A4 (210mm x297mm).

Điều 10. Nguyêntắc, cách thức ghi, sử dụng những loại biểu mẫu và lưu lại trữ những báo cáo, hồ nước sơ, sổsách

1. Những loại biểu mẫu qui định tại khoản1 Điều 18 của Thông bốn này phải đảm bảo an toàn nguyên tắc, yêu mong sau:

a) Được ghi trên khối hệ thống thông tin mộtcửa năng lượng điện tử, hoàn toàn có thể in ra và đảm bảo tra cứu vãn được.

b) các thông tin về thủ tục hànhchính tại biểu mẫu mừng đón hồ sơ và hẹn trả công dụng (Mẫusố 01), sổ theo dõi làm hồ sơ (Mẫu số 06) được trích xuất từCơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; các thông tin về tín đồ dân, doanhnghiệp được trích xuất từ cửa hàng dữ liệu tổ quốc về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốcgia về đăng ký doanh nghiệp.

c) Ngoài những thông tin được tích hợptự động, cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giảiquyết, trả tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu phải điềnđầy đủ, rõ ràng, đúng chuẩn nội dung yêu cầu trong những biểumẫu.

d) Được cam kết số theo khí cụ hiện hànhcủa điều khoản về chữ ký số.

2. Trường thích hợp bộ, ngành, địa phươngchưa chấm dứt việc xây dựng khối hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử thì cán bộ,công chức, viên chức có thể sử dụng biểu mẫu, sổ giấy đảm bảo các điều kiệnsau:

a) Sổ được mở theo từng năm. Khi hếtnăm phải thực hiện khóa sổ; fan đứng đầu thành phần Một cửa ký, ghi rõ chúng ta tên vàđóng dấu;

b) Sổ buộc phải ghi liên tục theo thiết bị tựtừng trang, bao gồm số trang, không được bỏ trống, đề xuất đóng dấugiáp lai từ trang đầu mang đến trang cuối sổ; ngôn từ ghi phải chính xác; chữ viếtphải rõ ràng;

c) Số đề xuất được ghi liên tiếp từ số 01 đến hết năm; vào trường hợp chưa hết năm màsử dụng sang sổ khác, thì nên lấy tiếp số lắp thêm tự sau cùng của sổ trước, khôngđược ghi tự số 01.

d) Cán bộ, công chức, viên chức trongquá trình phía dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả tác dụng giải quyết thủ tục hànhchính cần in và điền đầy đủ, rõ ràng, đúng chuẩn nội dung yêu ước trong biểu mẫu.

3. Câu hỏi lưu trữ những báo cáo, hồ sơ, sổsách được triển khai theo nguyên tắc của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liênquan.

Điều 11. Nộidung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện qui định một cửa, một cửa ngõ liên thôngtrong giải quyết thủ tục hành chính

1. Báo cáo về tình hình, công dụng thựchiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông bao hàm những nội dung bao gồm sau:

- tình hình triển khai Nghị định số61/2018/NĐ-CP .

- thực trạng tiếp nhận, giải quyết thủtục hành chính theo qui định một cửa, một cửa liên thông tại bộ, ngành, địaphương.

- Tình hình chào làng danh mục thủ tụchành chính mừng đón tại phần tử Một cửa; danh mục giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tiếp nhậntrực đường trên Cổng dịch vụ thương mại công cấp bộ, cấp cho tỉnh.

- Tình hình, kết quả thực hiện tại đánhgiá về việc xử lý thủ tục hành chính.

- Tình hình, hiệu quả đề xuất các thủtục hành chính tiến hành liên thông (nếu có).

- văn bản khác theo yêu ước củaChính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà hoặc đề nghị của Văn phòng thiết yếu phủ.

2. Các nội dung báo cáo tại khoản 1Điều này được bổ sung cập nhật vào Phụ lục XII Thông tứ số 02/2017/TT-VPCP .

3. Các quy định về hình thức báo cáo;kỳ báo cáo; thời hạn nhận báo cáo; báo cáo đột xuất; nhiệm vụ của cơ quanbáo cáo, ban ngành nhận báo cáo; thẩm quyền ký, phát hành báo cáo tổng hợp; chỉnhlý, xẻ sung báo cáo được triển khai theo biện pháp tại Thông bốn số02/2017/TT-VPCP .

Chương III

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁVIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 12. Tổ chứcthu thập ý kiến đánh giá

1. Việc tích lũy ý kiến review đượcthực hiện thường xuyên, liên tục; bố trí ở vị trí thuận lợi, với form size phùhợp để cá nhân dễ dàng tiếp cận và triển khai quyền góp ý, phản bội ánh.

2. Phiếu tiến công giá giành cho tổ chức,cá nhân phải đặt tại bàn viết hồ nước sơ giành riêng cho tổ chức, cá nhân, trên bàn có tác dụng việccủa công chức, bàn tiếp nhận và bàn giao kết quả; được phát đến tổ chức, cá nhânkèm theo Giấy mừng đón hồ sơ cùng hẹn trả kết quả, Phiếu yêu cầu bửa sung, hoànthiện hồ sơ, Phiếu từ bỏ chối chào đón giải quyết hồ sơ.

3. Phiếu review dạng điện tử dànhcho cá nhân, tổ chức được hỗ trợ trên Cổng thương mại dịch vụ công cung cấp bộ, cấp cho tỉnh, Cổng tin tức điện tử của cơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức triển khai thực hiệnđánh giá trực tuyến; đồng thời, tích hợp chủ kiến góp ý, phảnánh và hiệu quả xử lý với hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tửcấp bộ, cấp tỉnh.

4. Căn cứ Điều 31 Nghịđịnh số 61/2018/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư này, văn phòng công sở bộ, phòng ban ngangbộ, văn phòng Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phát hành mẫu phiếu đánh giá tại bộ,ngành, địa phương.

Điều 13. Các chỉsố đánh giá việc giải quyết và xử lý thủ tục hành chính

1. Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyếtthủ tục hành bao gồm so cùng với thời gian được cho phép theo hiện tượng của lao lý vớicác nút điểm ví dụ như sau:

a) Điểm 2 khi tổng thời hạn ngắn hơnso cùng với quy định;

b) Điểm 1 khi tổng thời hạn bằng thờigian quy định;

c) Điểm 0 lúc tổng thời gian dài hơnso cùng với quy định.

2. Chỉ số 2: thời gian thực hiện nay củatừng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) đối với quy địnhvới những mức điểm cụ thể như sau:

a) Điểm 2 lúc cơ quan, đơn vị xử lýngắn rộng so cùng với thời hạn quy định;

b) Điểm 1 lúc cơ quan, đơn vị chức năng xử lý bằngthời hạn quy định;

c) Điểm 0 khi cơ quan, đơn vị chức năng xử lýdài hơn so cùng với thời hạn quy định.

3. Chỉ số 3: Sốlần phải tương tác với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thành hồ sơ thủ tục hành chính(kể cả liên hệ theo hiệ tượng trực tuyến) với những mức điểm ví dụ như sau:

a) Điểm 2 lúc không phải liên hệ vớinơi chào đón hồ sơ giấy tờ thủ tục hành thiết yếu lần làm sao để triển khai xong hồ sơ;

b) Điểm 1 lúc chỉ đề xuất một lần liên hệvới nơi tiếp nhận hồ sơ giấy tờ thủ tục hành bao gồm để hoàn thiện hồ sơ;

c) Điểm 0 khi yêu cầu hơn một lượt liên hệvới nơi đón nhận hồ sơ thủ tục hành chính để hoàn thiện hồ sơ, trừ trường hợpnguyên nhân vì chưng lỗi của bạn nộp hồ nước sơ.

4. Chỉ số 4: Sốlượng cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai phải contact để hoàn thiện hồ sơ giấy tờ thủ tục hànhchính (kể cả liên hệ theo bề ngoài trực tuyến) với các mức điểm ví dụ nhưsau:

a) Điểm 2 lúc không phải contact vớicơ quan, 1-1 vị, tổ chức triển khai nào để hoàn thiện hồ sơ thủ tụchành chính;

b) Điểm 1 lúc phải liên hệ với một cơquan, đơn vị, tổ chức là phần tử Một cửa ngõ để hoàn thành xong hồ sơ thủ tục hànhchính. Trường phù hợp theo phương tiện pháp luật, tổ chức, cánhân bắt buộc trực tiếp thâm nhập và hoàn thành xong hồ sơ giải quyết và xử lý theo hiệu quả kiểmtra, xác minh thực địa, họp Hội đồng thẩm định, thẩm tra trong quá trình giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính, thì số lượng được cộng thêm cơ quan, đơn vị, tổ chứcđược quy định giao nhà trì kiểm tra, xác minh thực địa, tổ chức triển khai Hội đồng thẩmđịnh, thẩm tra.

c) Điểm 0 khi phải contact với hơn mộtcơ quan, đơn vị, tổ chức.

5. Chỉ số 5: tiến hành tổ chức tiếpnhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận Một cửa với các mức điểm cố thểnhư sau:

a) Điểm 2 lúc tổ chức quy mô Bộ phậnMột cửa ngõ của bộ, phòng ban ngang bộ, bộ phận Tiếp nhận cùng Trả tác dụng của Tổng cục hoặc tương đương, viên tiếp nhận, coi xét, thẩm địnhhồ sơ, phê coi xét hoặc trình phê duyệt, trả kết quả đối với buổi tối thiểu 20% số lượngthủ tục hành thiết yếu theo danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại phần tử Một cửado bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ ban hành; Trung tâm giao hàng hànhchính công cung cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận với Trả hiệu quả cơ quan chuyên môn cấp tỉnhtiếp nhận, coi xét, đánh giá và thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả đối với tối thiểu 20% sốlượng giấy tờ thủ tục hành chính theo danh mục giấy tờ thủ tục hành chính mừng đón tại bộ phậnMột cửa do chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ban hành; bộ phận Tiếp nhận với Trảkết quả cấp cho huyện tiếp nhận, xem xét, đánh giá hồ sơ, trình phê duyệt công dụng đối với về tối thiểu 50% số lượng thủ tục hành chính theo danh mụctiếp thừa nhận của cấp huyện; thành phần Một cửa cấp cho xã tiếp nhận, coi xét, đánh giá hồsơ, phê duyệt kết quả đối cùng với 100% giấy tờ thủ tục hành bao gồm thuộc hạng mục tiếp nhậncủa cấp xã.

b) Điểm 1 lúc 100% giấy tờ thủ tục hành chínhkhông thuộc đối tượng người dùng quy định tại những điểm a, b khoản 5 Điều 14Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được đón nhận hồ sơ với trả hiệu quả tại cỗ phậnMột cửa các cấp.

c) Điểm 0 khi bên dưới 100% giấy tờ thủ tục hànhchính không thuộc đối tượng quy định tại những điểm a, b khoản 5Điều 14 Nghị định số 6172018/NĐ-CP được chào đón hồ sơ cùng trả hiệu quả tạiBộ phận Một cửa những cấp.

6. Chỉ số 6: công khai các thủ tụchành thiết yếu với những mức điểm cụ thể như sau:

a) Điểm 2 khi thủ tục hành bao gồm thựchiện tại phần tử Một cửa được công khai minh bạch chính xác, đầy đủ, kịp thời bởi cảhình thức niêm yết với điện tử theo đúng quy định điều khoản về công khai minh bạch thủ tụchành chính.

b) Điểm 1 khi thủ tục hành bao gồm thựchiện tại bộ phận Một cửa ngõ được công khai minh bạch chính xác, đầy đủ, kịp thời bởi hìnhthức niêm yết hoặc điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tụchành chính.

c) Điểm 0 khi giấy tờ thủ tục hành bao gồm thựchiện tại bộ phận Một cửa không được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Xem thêm: Khám Phá Cách Sắp Xếp Các Kênh Trên Tivi Sony, Phân Loại Các Kênh Kỹ Thuật Số

7. Chỉ số 7: cách biểu hiện của cán bộ, côngchức, viên chức khi lí giải lập hồ sơ, chào đón hồ sơ và xử lý thủ tụchành bao gồm với các mức điểm ví dụ như sau:

a) Điểm 2 lúc tiếp nhận, xử lý, trả kếtquả làm hồ sơ sớm hơn thời hạn cơ chế và không tồn tại ý kiến phản ánh, kiến nghị vềhành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không triển khai hoặc thực hiệnkhông đúng phương pháp pháp luật.

b) Điểm 1 khi tiếp nhận, xử lý, trả kếtquả làm hồ sơ đúng thời hạn vẻ ngoài và không tồn tại ý kiến phản ánh, kiến nghị về hànhvi, cách biểu hiện nhũng nhiễu, khiến phiền hà, không triển khai hoặc thực hiện khôngđúng cách thức pháp luật.

c) Điểm 0 khi có chủ kiến phản ánh, kiếnnghị về hành vi, thể hiện thái độ nhũng nhiễu, khiến phiền hà, không thực hiện hoặc thựchiện ko đúng lao lý pháp luật. Trường đúng theo phản ánh, đề nghị được cơ quancó thẩm quyền xác minh, kết luận là không nên hoặc vu cáo thì ko được tínhvào nhận xét này.

8. Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đốivới những ý con kiến phản ánh, ý kiến đề nghị của tổ chức, cá nhân với mức điểm cụ thể nhưsau:

a) Điểm 2 khi không có phản ánh, kiếnnghị hoặc 100% phản ánh, đề xuất được cách xử trí đúng thời hạn theo phương pháp vàkhông có phản ánh, ý kiến đề nghị kéo dài.

b) Điểm 1 khi tối thiểu từ bỏ 90% phảnánh, ý kiến đề xuất trở lên được xử lý đúng thời hạn theo điều khoản và không tồn tại phảnánh, ý kiến đề xuất kéo dài.

c) Điểm 0 khi bên dưới 90% bội nghịch ánh, kiếnnghị được cách xử lý đúng thời hạn theo công cụ hoặc có phảnánh, ý kiến đề xuất kéo dài.

9. Chỉ số 9: quy trình tiến độ và hóa học lượngcung cấp dịch vụ thương mại công trực tuyến của cơ quan tất cả thẩm quyền với các mức điểm cụthể như sau:

a) Điểm 2 khi tối thiểu 20% thủ tụchành chính đáp ứng yêu cầu được chuyển vào triển khai dịch vụ thương mại công trực tuyến mứcđộ 3, 4; xác suất hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; với khôngcó làm hồ sơ trực đường nào không xử lý hoặc giải quyết quá hạn.

b) Điểm 1 lúc có thực hiện dịch vụcông trực đường mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thỏa mãn nhu cầu yêu cầu; tỷ lệ hồsơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% cho dưới 30%; và không có hồsơ trực tuyến đường không được xử lý hoặc giải quyết và xử lý quá hạn.

c) Điểm 0 lúc không tiến hành dịch vụcông trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc phần trăm hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt bên dưới 15%; hoặc bao gồm hồ sơ trực tuyến đường không được giải quyết hoặc giảiquyết thừa hạn.

Điều 14. Phươngthức chấm điểm để nhận xét việc giải quyết thủ tục hành chính

1. Vấn đề chấm điểm các tiêu chí quy địnhtại những khoản 1, 2, 3, 4, 6 với 7 Điều 13 Thông tứ này được thực hiện so với từnghồ sơ giải quyết và xử lý thủ tục hành chính.

2. Việc chấm điểm các tiêu chuẩn quy địnhtại những khoản 5, 6, 8 và 9 Điều 13 Thông bốn này được thực hiện đối với Bộ phậnMột cửa và những cơ quan, solo vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hànhchính.

3. Cách thức thu nhận thông tinđánh giá

a) Các tiêu chuẩn theo vẻ ngoài tại cáckhoản 1, 3, 4, 7 Điều 13 Thông tư này được tiến hành bằng Phiếu đánh giá, thiếtbị reviews điện tử; chức năng đánh giá trực tuyến của Hệthống thông tin một cửa ngõ điện tử.

b) tiêu chuẩn theo phép tắc tại các khoản2, 6, 8, 9 Điều 13 Thông tứ này được tiến hành thông qua chức năng đánh giá trựctuyến của khối hệ thống thông tin một cửa điện tử.

c) Ngoài những phương thức giải pháp tạicác điểm a, b khoản 3 Điều này, các tiêu chí quy định trên Điều 13 Thông bốn nàyđược thu thập thông tin để đánh giá thông qua kiểm soát thực tế, những báo cáo,quyết định phê duyệt tương quan đến việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tụchành chính theo chính sách một cửa, một cửa liên thông.

Điều 15. Xử lý kếtquả chấm điểm trong nhận xét việc xử lý thủ tục hành chính

1. Sử dụng kết quả chấm điểm

a) Tổng hợp kết quả chấm điểm cáctiêu chí theo dụng cụ tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 13 Thông tứ này đượcsử dụng trong review cán bộ, công chức, bài toán chức triển khai tiếp nhận, giảiquyết cùng trả tác dụng hồ sơ thủ tục hành chính.

b) Tổng hợp công dụng chấm điểm theoquy định trên điểm a khoản 1 Điều này theo từng ngành, nghành nghề và hiệu quả chấmđiểm các tiêu chí theo phương tiện tại các khoản 5, 6, 8 với 9 Điều 13 Thông tứ nàyđược áp dụng trong reviews các cơ quan, 1-1 vị, tổ chức tham gia tiếp nhận, giảiquyết, trả công dụng hồ sơ giấy tờ thủ tục hành bao gồm và trọng trách của bạn đứng đầucác cơ quan, 1-1 vị, tổ chức này.

2. Tổng hợp hiệu quả chấm điểm

a) vấn đề tổng hợp công dụng chấm điểmtheo hồ sơ giải quyết và xử lý thủ tục hành chính (áp dụng đối với các tiêu chí theo quyđịnh tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 13 Thông tư này) được tiến hành theocông thức sau:

Điểm số của Chỉ số máy i = Tổng điểm số của những hồ sơ xử lý thủ tục hành bao gồm tính theo chỉ số thiết bị i / tổng thể hồsơ giải quyết thủ tục hành chính

Trong đó, kết quảđược có tác dụng tròn phần thập phân mang lại một (01) chữ số.

b) Tổng điểm của từng cán bộ, công chức,viên chức, cơ quan, đối kháng vị, tổ chức triển khai là tổng thể điểm của các chỉ số reviews đốivới từng đối tượng theo phép tắc tại khoản 1 Điều này.

3. Phân loại kết quả chấm điểm

a) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chứctrong tiếp nhận, xử lý và trả tác dụng hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thành100% nhiệm vụ khi tất cả số điểm tối thiểu nhận xét từ 5 trở lên; hoàn thành từ 70%đến bên dưới 100% trách nhiệm khi gồm số điểm đánh giá từ 3,5 cho dưới 5 điểm; hoànthành dưới 70% trọng trách khi số điểm nhận xét dưới 3,5 điểm.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức,kết quả chấm điểm là địa thế căn cứ để xếp hạng cơ quan, cơ quan, đơn vị trong giải quyếtthủ tục hành thiết yếu của bộ, địa phương. Nút xếp loại ví dụ như sau: Đạt trường đoản cú 15điểm trở lên trên xếp các loại xuất sắc; từ 12 mang lại dưới 15 điểm xếp một số loại tốt; tự 9 đếndưới 12 điểm xếp các loại khá; từ 6 cho dưới 9 điểm xếp nhiều loại trung bình; bên dưới 6 điểmxếp các loại yếu.

4. Trọng trách xử lý tin tức đánh giá

a) công sở bộ, phòng ban ngang bộ, Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh (đơn vị mai mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính) cậpnhật, tổng thích hợp tình hình, kết quả đánh giá trải qua Phiếu tiến công giá, kết quảđánh giá bán trên chức năng đánh giá bán trực tuyến tại hệ thống một cửa điện tử, thiếtbị nhận xét điện tử tại bộ phận Một cửa và tình hình tiếp nhận, giải pháp xử lý phản ánh,kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

b) mặt hàng quý, bộ phận Một cửa ngõ tổng hợpkết quả chấm điểm reviews đối với từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiệntiếp nhận, giải quyết, trả hiệu quả hồ sơ giải quyết thuộc thẩm quyền tiếp nhận;tổng hợp hiệu quả chấm điểm reviews đối với các cơ quan, 1-1 vị, tổ chức thựchiện tiếp nhận, giải quyết, trả công dụng hồ sơ thủ tục hành bao gồm thuộc thẩm quyềntiếp nhận; report kết trái chấm điểm để đánh giá đối với các cán bộ, công chức,viên chức, cơ quan, solo vị, tổ chức trong tiến hành tiếp nhận, giải quyết, trảkết quả và khuyến nghị các phương án khắc phục tồn tại, chưa ổn (nếu có) mang lại Vănphòng bộ, ban ngành ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh (đơn vị manh mối thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính). Trường hợp, một trong những chỉ số chưa xuất hiện đủ thông tinchấm điểm để nhận xét thì không tính chỉ số kia trong tổng hợp tác dụng chấm điểmđánh giá.

Văn phòng bộ, cơ sở ngang bộ, Ủyban nhân dân cấp tỉnh (đơn vị dắt mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính) tổnghợp tác dụng chấm điểm tiến công giá, phân loại, xếp thứ hạng (nếu có) đối với các cơquan, solo vị, tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết, trả tác dụng hồ sơ thủ tụchành chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, Ủyban nhân dân các cấp; report Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, chủ tịch Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh tác dụng đánh giá, các chiến thuật khắc phục tồn tại, bất cậpphát sinh trong quý và công dụng khắc phục, chấn chỉnh, cách xử trí vi phạm đối với việcthực hiện bề ngoài một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hànhchính của quý trước; công khai hiệu quả thực hiện tại trên Cổng dịch vụ công cấp cho bộ,cấp tỉnh.

c) mặt hàng năm, phần tử Một cửa tổng hợpkết quả chấm điểm đánh giá, phân loại so với từng cán bộ, công chức, viên chứcthực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả công dụng hồ sơ giải quyết thuộc thẩm quyềntiếp nhận; tổng hợp hiệu quả chấm điểm review đối với những cơ quan, 1-1 vị, tổchức thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả hiệu quả hồ sơ thủ tục hành thiết yếu thuộcthẩm quyền tiếp nhận; gửi hiệu quả chấm điểm đến các cơ quan, đối kháng vị, tổ chức triển khai thựchiện tiếp nhận, giải quyết, trả hiệu quả hồ sơ thủ tục hành bao gồm thuộc thẩm quyềntiếp nhận; báo cáo kết trái chấm điểm để đánh giá đối với các cán bộ, công chức,viên chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trảkết quả và khuyến nghị các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập(nếu có) mang lại Văn chống bộ, ban ngành ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh (đơn vị đầumối thực hiện kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính).

Văn phòng bộ, cơ sở ngang bộ, Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh (đơn vị mai dong thực hiện kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính) tổnghợp công dụng chấm điểm tấn công giá, phân loại, xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị,tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành thiết yếu đốivới các thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành, Ủy bannhân dân các cấp; report Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ, quản trị Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh kết quả đánh giá, các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cậpvà khuyến cáo khen thưởng, kỷ luật pháp (nếu có); công khai tác dụng trên Cổng thương mại & dịch vụ công cấp cho bộ, cung cấp tỉnh với gửi report về Văn phòng thiết yếu phủ.

d) Điểm những chỉ số review được Hệthống tin tức một cửa điện tử tổng hợp và tích thích hợp trên Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia. Trên các đại lý tổng đúng theo phân tích những chỉ sốđánh giá bán qua phần mềm thống kê trên Cổng dịch vụ công quốcgia và kết quả report của bộ, ngành, địa phương, Văn phòng chính phủ thực hiệnđánh giá, xếp hạng các bộ, ngành, địa phương vào việc triển khai Cơ chế một cửa,một cửa ngõ liên thông trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính.

Chương IV

CỔNG DỊCH VỤCÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH

Điều 16. Cổng Dịchvụ công cấp cho bộ, cấp tỉnh

1. Cổng dịch vụ thương mại công cấp bộ, cấp cho tỉnhcó thương hiệu miền thống tốt nhất theo dạng: dichvucong.(tên bộ, địa phương).gov.vn với giao diện ngônngữ giờ Việt, e-services.(tên bộ, địaphương giờ đồng hồ Anh).gov.vn với giao diện ngữ điệu tiếngAnh; tên bộ, địa phương đặt theo lao lý của pháp luật.

2. Cổng thương mại & dịch vụ công cấp cho bộ, cung cấp tỉnhlà hình ảnh để giao tiếp với tổ chức, cá nhân có những chức năng sau:

a) đưa thông tin về giấy tờ thủ tục hànhchính, thương mại dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tục hành bao gồm được cung cấp baogồm các thông tin thiết yếu được đồng bộ từ cửa hàng dữ liệu non sông về giấy tờ thủ tục hànhchính có Mã thủ tục hành chính, các nội dung thành phần cấu thành của thủ tụchành bao gồm và những thông tin khác: Mã định danh cơ quan; mức độ thương mại dịch vụ công trựctuyến.

b) Xác thực người dùng theo phương thứctích hòa hợp với khối hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ cộng non sông và phương án xácthực theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 mon 11 năm 2017 của cục Thôngtin và media quy định về việc hỗ trợ dịch vụ công trực con đường và bảo đảmkhả năng truy cập tiện lợi đối với trang tin tức điện tử hoặc cổng thôngtin năng lượng điện tử của phòng ban nhà nước.

c) tiếp nhận hồ sơ thương mại & dịch vụ công trựctuyến cường độ 3, cường độ 4 thẳng hoặc qua liên kết với CổngDịch vụ công quốc gia.

d) Tra cứu thông tin theo các mức độxác thực:

- cường độ không yên cầu xác thực: Côngkhai những thông tin về mã số hồ nước sơ giấy tờ thủ tục hành chính và nút độ xong việcgiải quyết thủ tục hành chính;

- mức độ đã có được xác thực: Cung cấpthông tin trạng thái giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm của ngườidùng đến lever phòng, ban siêng môn; tình hình, hiệu quả giải quyết phản ánh,kiến nghị của bạn dùng; những thông tin, hồ nước sơ điện tử của người tiêu dùng đã cung cấptrên Cổng dịch vụ thương mại công.

đ) hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nay thủtục hành bao gồm trên giao diện Cổng thông quaBộ thắc mắc - vấn đáp mẫu với thông tintổng hợp những nội dung hỏi đáp đã thực hiện trên cổng và qua khối hệ thống tổngđài/ số điện thoại cảm ứng thông minh chuyên sử dụng (nếu có); qua thiên tài trả lời người dùng nhưkênh tiếp xúc trên đồ họa cổng, nguyên lý hỗ trợ tự động (nếu có).

e) mừng đón phản ánh, kiến nghị củangười dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, phân tách sẻthông tin với khối hệ thống tiếp nhận, vấn đáp phản ánh, kiến nghị của bạn dân,doanh nghiệp.

g) Đánh giá bán việc giải quyết và xử lý thủ tụchành chính, việc xử lý phản ánh, ý kiến đề nghị của cơ sở nhà nước theo quy địnhtại Chương III Thông tư này.

h) Thống kê, tổng hợp thực trạng cungcấp, xử lý thủ tục hành chính từ Cổng thương mại & dịch vụ công và hệ thống thông tin mộtcửa năng lượng điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

i) Kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin theo các tác dụng được phương tiện tại các điểm a,b, c, d , đ, e, g, h khoản 2 Điều này cùng với Cổng Dịch vụcông quốc gia.

k) Các chức năng khác theo quyết địnhcủa bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 17. Hệ thốngthông tin một cửa ngõ điện tử cấp cho bộ, cấp cho tỉnh

1. Hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tửcấp bộ, cấp tỉnh là hệ thống thông tin nội bộ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chứctrong thực hiện, xử lý thủ tục hành bao gồm cho tổ chức, cá nhân và gồm nhữngchức năng sau:

a) đón nhận hồsơ của tổ chức, cá thể từ bộ phận Một cửa, Cổng Dịch vụcông quốc gia, Cổng thương mại dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, trường đoản cú độngsinh mã số hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính để theo dõi việc xử lý hồ sơ, trả kết quả;

b) làm chủ toàn bộ quy trình giải quyếtđối cùng với từng hồ nước sơ xử lý thủ tục hành bao gồm trên cơ sở ghi dấn từng bướcthực hiện của quá trình theo thời gian thực và tàng trữ thông tin lịch sử dân tộc của việcgiải quyết giấy tờ thủ tục hành chính;

c) Đánh giá quality giải quyết thủtục hành gan dạ tiếp theo kết quả tiếp nhận, giải quyết và xử lý hồ sơ hoặc thôngqua tích hợp thông tin từ Cổng dịch vụ thương mại công;

d) cung ứng tình trạng giải quyết thủtục hành thiết yếu cho Cổng thương mại & dịch vụ công cung cấp bộ, cấp cho tỉnh, Cổng dịch vụ thương mại công đất nước để công khai theo phép tắc của pháp luật;

đ) làm chủ việc thực hiện trách nhiệmgiải trình của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức kể từ thời điểm nhận được ý kiếncủa các tổ chức, cá nhân; cai quản việc review sự ưng ý của tổ chức, cánhân.

e) Kết nối, tích vừa lòng với khối hệ thống quảnlý và reviews về kiểm soát điều hành thủ tục hành chính, khối hệ thống thông tin báo cáo quốcgia để đưa tin về tình hình, công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chínhtrong kỳ report theo hiện tượng tại Chương III Thông tư số02/2017/TT-VPCP.

2. Cán bộ, công chức, viên chức làmviệc tại bộ phận Một cửa và cơ quan, đơn vị chuyên môn có tương quan giải quyếtthủ tục hành chính update thông tin giải quyết theo Mã số hồ nước sơ thủ tục hànhchính trên hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử cung cấp bộ, cấp cho tỉnh.

Điều 18. Nền tảngkết nối, share thông tin thân các hệ thống thông tin

Cổng thương mại dịch vụ công, khối hệ thống thông tinmột cửa ngõ điện tử cấp bộ, cấp cho tỉnh với Cổng thương mại & dịch vụ công nước nhà được kết nối,tích hợp, share thông tin bên trên cơ sở căn nguyên tích hợp, chia sẻ dữ liệu cải tiến và phát triển từ Trục liên thông văn bạn dạng quốc gia.

Điều 19. Mã số hồsơ thủ tục hành chính

1. Mã số hồ sơ gồm các ký từ bỏ chữ cùng số,có cấu tạo như sau:

V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2-YYMMDD-XXXX

Trong đó:

- V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2 là mã đối kháng vịtheo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu tạo mã định danh với định dạng dữ liệugói tin phục vụ kết nối các hệ thống thống trị văn bạn dạng và điềuhành chế độ tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng tư năm 2016 của BộThông tin và Truyền thông;

- YYMMDD là ngày đón nhận hồ sơ, baogồm 06 cam kết tự số; vào đó: YY là 02 chữ số cuối của năm, mm là 02 chữ số củatháng, DD là 02 chữ số của ngày.

- XXXX là số thứ tự làm hồ sơ tiếp nhậntrong ngày, gồm 04 ký kết tự số.

2. Bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồsơ có thể áp dụng công nghệ mã vạch, mã QR mặt khác với mã số hồ sơ thủ tụchành bao gồm để theo dõi việc xử lý thủ tục hành chính.

Điều 20. Mãngành, nghành nghề dịch vụ thủ tục hành chính

1. Cấu tạo mã

Mã ngành, lĩnh vực bao hàm các ký tựchữ cùng số, có kết cấu như sau: MX1X2-LV

Trong đó:

- MX1X2 là mãđơn vị cấp 1 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh với địnhdạng tài liệu gói tin ship hàng kết nối các hệ thống làm chủ văn bạn dạng và điều hànhquy định trên Thông tứ số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng tư năm năm 2016 của cỗ Thôngtin và Truyền thông;

- LV là mã lĩnh vực, gồm những ký trường đoản cú chữvà số theo danh mục do bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ ban hành.

2. Mã ngành, lĩnh vực được sử dụngcho các hệ thống Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụcông và khối hệ thống thông tin một cửa điện tử cung cấp bộ, cung cấp tỉnh.

Điều 21. Quytrình xây dựng, triển khai thương mại dịch vụ công trực tuyến đường trên Cổng dịch vụ thương mại công

Dịch vụ công trực con đường thực hiệntrên Cổng dịch vụ thương mại công được xây dựng, thực hiện qua cácbước:

1. Lựa chọn thủ tục hành chính đểcung cấp thương mại & dịch vụ công trực tuyến

a) Xác định đối tượng người dùng vànhu cầu trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, đối tượng người sử dụng thực hiện tại theo cáctiêu chí lộ diện nhiều, thông dụng và có tác dụng thực hiện thương mại & dịch vụ công trựctuyến.

b) khẳng định các giấy tờ thủ tục hành thiết yếu đểcung cấp dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo an toàn tiêu chí được pháp luật tại Thôngtư số 02/2017/TT-VPCP .

c) Việc tăng cấp dịch vụ công trựctuyến từ mức độ 3 lên đến mức độ 4 phải địa thế căn cứ vào nhu cầu người dùng trên đại lý kếtquả thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu trường đoản cú 30% trong tổng số hồ sơ trở lên cùng nội dungthủ tục hành chính đáp ứng tiêu chí triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4được khí cụ tại Thông tứ số 02/2017/TT-VPCP .

2. Xây dựng tiến trình tổng thể

Trên cơ sở danh mục thương mại & dịch vụ công trựctuyến đang xác định, chế tạo quy trình tổng thể việc tổ chức cung cấp dịch vụcông trực con đường của ngành, lĩnh vực, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trìnhthực hiện nay và việc xây dựng, vận hành, khai quật của hệ thống cung cấp dịch vụcông trực tuyến cấp bộ, cấp tỉnh.

3. Đề xuất xây dựng

Cơ quan, đối chọi vị báo cáo người đứng đầubộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh về vấn đề xây dựng thương mại & dịch vụ công trực tuyến,trách nhiệm của các cơ quan tiền có liên quan trong bài toán xây dựng, triển khai, đánhgiá, dự kiến hồ hết khó khăn, thử thách trong quy trình triển khai dịch vụ thương mại côngtrực tuyến, bao gồm các trở ngại về thể chế, hạ tầng, giải pháp kỹ thuật, vănhóa, thói quen người dùng và đề xuất phương án xử lý.

4. Tổ chức xây dựng những dịch vụ côngtrực tuyến rứa thể

Việc xây dựng các dịch vụ công trựctuyến ví dụ phải bảo đảm an toàn phù phù hợp với quy trình toàn diện tại khoản 2 Điều nàyvà các bước như sau:

a) Đơn giản hóa thủ tục hành chủ yếu đãlựa chọn, vào đó dễ dàng hóa hồ nước sơ, giấy tờ phải nộp trên cơ sở nhận xét cácnguồn dữ liệu đã gồm và nấc độ chuẩn bị tích hợp, cung cấp thông tin trong vượt trìnhgiải quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu theo thủ tục trực tuyến; dễ dàng hóa trình tự, thời hạn thực hiện và các phần tử cấu thànhkhác của thủ tục hành thiết yếu trên cơ sở áp dụng công nghệthông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

b) xác định các tài liệu cần cung cấp,giải pháp cung ứng dữ liệu và reviews mức độ sẵn sàng hỗ trợ của nguồn dữ liệu;các dịch vụ thương mại công vào quy trình tổng thể đã được cung cấp, những dịch vụ côngtương tự vẫn vận hành.

c) Xác định phương án định danh điệntử và đúng đắn điện tử phù hợp, trong những số ấy ưu tiên các chiến thuật định danh với xácthực năng lượng điện tử rất có thể thực hiện nay trên các thiết bị di động cầm tay thông minh.

d) Xây dựng quá trình điện tử đưa ra tiếttrên cơ sở thủ tục hành bao gồm đã được dễ dàng và đơn giản hóa; chiến thuật định danh, xác thựcđiện tử và việc tích hợp, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụcông khác.

đ) demo nghiệm nhằm hoàn thiện;tuyên truyền việc cung cấp dịch vụ công trực con đường để người tiêu dùng tiếp cậnthông tin và triển khai khi có nhu cầu.

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ công trựctuyến.

b) Tiếp nhận, giải pháp xử lý phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức.

c) Khảo sát, review mức độ hài lòngcủa cá nhân, tổ chức.

d) cải tiến chất lượng thương mại dịch vụ côngtrực tuyến.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 22. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ, TổngGiám đốc Cơ quan, quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh cùng cáccơ quan, tổ chức, cá thể liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tứ này.

2. Cục kiểm soát điều hành thủ tục hành chínhthuộc Văn phòng chính phủ nước nhà có trọng trách giúp cỗ trưởng, nhà nhiệm Văn phòngChính lấp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiến hành Thông tứ này.

Điều 23. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 06 mon 01 năm 2019.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu bao gồm vướng mắc, kiến nghị phản ánh đúng lúc về Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ để nghiên cứusửa đổi, bổ sung./.

khu vực nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, phòng ban ngang bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - Cục đánh giá văn phiên bản QPPL (Bộ tư pháp); - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KSTT (3b).

BỘ TRƯỞNG. CHỦ NHIỆM Mai Tiến Dũng

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU THEO DÕI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(Kèm theo Thông bốn số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11năm 2018 của cục trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ)

Chữ cam kết số của tổ chức (nếu là biểu chủng loại điện tử)

Mẫu số 01

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số:…../TTPVHCC (BPTNTKQ)

………...., n