Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Thông tư lệ phí đăng ký kinh doanh

      96
cầm tắt ngôn từ VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB liên quan Lược đồ nội dung MIX cài về
Đăng nhập tài khoản otworzumysl.com với đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư lệ phí đăng ký kinh doanh

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc nâng cao để sở hữu file. Nếu như quý khách chưa tồn tại tài khoản, vui tươi đăng cam kết tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH

–--–

Số: 47/2019/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 8 năm 2019


THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chính sách thu, nộp, thống trị và sử dụng

phí đưa tin doanh nghiệp, lệ phí đk doanh nghiệp

-------------------------------------------------


Căn cứ cách thức phí cùng lệ phí ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá thành nhà nước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ hình thức doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm năm nhâm thìn của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số trong những điều của pháp luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của chính phủ về đk doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ chế độ thuế,

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông tư cơ chế mức thu, chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tin báo doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng người tiêu dùng áp dụng
1. Thông bốn này pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, làm chủ vàsử dụng phí tin báo doanh nghiệp, lệ phí đk doanh nghiệp.
2. Thông tứ này áp dụng so với người nộp,tổ chức thu phí cung cấp tin doanh nghiệp, lệ phí đk doanh nghiệpvà các tổ chức, cá thể khác có liên quan đến câu hỏi thu, nộp, thống trị và sử dụngphí đưa tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Fan nộp phí, lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân khi đk doanh nghiệp theo quy định Việt Nam nên nộp lệ phí đk doanh nghiệp.
2. Tổ chức, cá thể khi sử dụng những dịch vụ cung cấp tin doanh nghiệp nên nộp phí đưa thông tin doanh nghiệp.
Điều 3. Tổ chức triển khai thu phí, lệ phí
1. Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục làm chủ đăng ký kinh doanh (Bộ chiến lược và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
2. Sở planer và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực ở trong trung ươnglà tổ chứcthu lệ phí đăng ký doanh nghiệp vàphí đưa thông tin doanh nghiệp trên địa phận tỉnh.
3. Cơ sở đăng ký đầu tư chi tiêu là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp so với nhà chi tiêu nước ngoài, tổ chức tài chính có vốn đầu tư nước không tính trong ngôi trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đk doanh nghiệp theo bề ngoài một cửa ngõ liên thông.
Điều 4. Mức thu phí, lệ phíMức phí đưa tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệpthực hiện nay theo lý lẽ tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Các đối tượng người dùng được miễn phí, lệ phí

1. Doanh nghiệp té sung, đổi khác thông tin do biến hóa địa giới hành chủ yếu được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm kết thúc kinh doanh; hoàn thành hoạt động đưa ra nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp tiến hành đăng ký kết doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử được miễn lệ phí đk doanh nghiệp.

Xem thêm: Tổng Hợp Bóng Đá Ngoại Hạng Anh 2021, Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh


4. Ban ngành nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ làm chủ nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa biến đổi từ hộ marketing được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp với phí đưa thông tin doanh nghiệp lần đầu.
Điều 6. Kê khai,nộp phí, lệ phí
1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí cần gửi số tiền mức giá đã thu của mon trước vào thông tin tài khoản phí ngóng nộp túi tiền mở trên Kho bạc đãi nhà nước.
2. Tổ chức thu phí, lệ phí tiến hành kê khai, nộp số tiền phí, lệ phíthu được theo tháng, quyết toán năm theo phía dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thống trị thuế; chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật làm chủ thuế với Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 mon 7 năm trước đó của thiết yếu phủ.
Điều 7. Quản lý phí, lệ phí
1. Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký marketing được trích 85% số tiền phí báo tin doanh nghiệp thu được để chi cho những nội dung hình thức tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của chính phủ.Nộp 15% số tiền phí tổn thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tè mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.
2. Đối với tổ chức triển khai thu tầm giá là Sở kế hoạch và Đầu tư:
a) tổ chức thu phíchuyển 70% số tiền phí báo tin doanh nghiệp thu được vào thông tin tài khoản của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Việc trích đưa được tiến hành hàng tháng. Số tiền còn sót lại 30% nộp vào túi tiền nhà nước theo chương, đái mục tương ứng của Mục lục giá cả hiện hành. Nguồn ngân sách chi tiêu trang trải cho bài toán thực hiện quá trình và thu tiền phí do ngân sách chi tiêu nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định nấc chi ngân sách chi tiêu nhà nước.
b)Trường hợp tổ chức thu giá thành là ban ngành nhà nước được khoán giá cả hoạt rượu cồn từ thu nhập phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của chính phủ thìchuyển 70% số chi phí phí đưa thông tin doanh nghiệp chiếm được vào thông tin tài khoản của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Bài toán trích đưa được tiến hành hàng tháng. Số tiền còn sót lại 30% được sử dụng để trang trải cho việc thu phí theo phương pháp tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của chủ yếu phủ.
c) Số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do những Sở planer và Đầu tứ chuyển vào thông tin tài khoản của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký marketing theo lao lý tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này được khẳng định là 100% và phân chia như sau:Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký sale được gìn giữ 85% nhằm chi cho những nội dung pháp luật tại Điều 5Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2016 của bao gồm phủ. Nộp 15% vào ngân sách nhà nước theo chương, đái mục tương ứng của Mục lục túi tiền hiện hành.
3. Tổ chức triển khai thu lệ chi phí nộp 100% chi phí lệ tầm giá thu được vào giá thành nhà nước theo chương, đái mục khớp ứng của Mục lục chi tiêu hiện hành.Nguồn ngân sách trang trải cho việc thực hiện quá trình và thu lệ giá thành do ngân sách nhà nước sắp xếp trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi giá cả nhà nước.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày trăng tròn tháng 9 năm 2019.
2. Huỷ bỏ Thông bốn số 215/2016/TT-BTC ngày 10 mon 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lí lý, sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp với Thông tứ số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 215/2016/TT-BTC ngày 10 mon 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, hội chứng từ thu, công khai chính sách thu phí, lệ giá thành không đề cập tại Thông bốn này được triển khai theo vẻ ngoài tại luật pháp phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của chủ yếu phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định in, phạt hành, thống trị và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc chi phí nhà nước và các văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế (nếu có).
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá thể phản ánh đúng lúc về cỗ Tài thiết yếu để nghiên cứu, hướng dẫn ngã sung./.

Nơi nhận:

- Văn phòng tw và các Ban của Đảng;

- công sở Tổng túng thư;

- văn phòng công sở Quốc hội;

- Văn phòng quản trị nước;

- Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- truy thuế kiểm toán nhà nước;

- những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ;

- cơ sở Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở Tài chính, cục Thuế những tỉnh, thành phố

trực ở trong Trung ương;

- Công báo;

- Website bao gồm phủ;

- Cục kiểm soát văn phiên bản (Bộ tư pháp);

- các đơn vị thuộc cỗ Tài chính;

- Website cỗ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai


BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 47/2019/TT-BTC

ngày 05 mon 8 năm 2019 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

--------------------------------------

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí đk doanh nghiệp (bao gồm: cấp cho mới, cấp lại, biến hóa nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp cùng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp)

Đồng/lần

50.000

2

Phí báo tin doanh nghiệp

a

Cung cấp tin tức Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp; Giấy triệu chứng nhận chuyển động chi nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh

Đồng/bản

20.000

b

Cung cấp tin tức trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

Đồng/bản

40.000

c

Cung cấp báo cáo tổng vừa lòng về doanh nghiệp

Đồng/báo cáo

150.000

d

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

100.000

đ

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo thông tin tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Đồng/tháng

4.500.000

* Ghi chú:

- Phí tin báo doanh nghiệp phương tiện tại mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng cỗ Tài chính, chỉ áp dụng so với trường đúng theo yêu cầu cơ quan đk kinh doanh đưa thông tin doanh nghiệp.

- Cung cấp report tổng đúng theo về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: report tổng hợp về người thành lập, thống trị doanh nghiệp trong 03 năm; report tổng vừa lòng về lịch sử dân tộc doanh nghiệp vào 03 năm; báo cáo tổng thích hợp về thông tin đăng cam kết doanh nghiệp bắt đầu nhất; báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; report tổng vừa lòng về tình hình tài chính của bạn trong 03 năm; list 100 doanh nghiệp theo yêu thương cầu; Các sản phẩm thông tin khác được kiến thiết trên đại lý chiết xuất, tổng hợp tài liệu từ cơ sở dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp.

- tin báo doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp đến một thông tin tài khoản được đăng ký trước trên Trung tâm cung ứng nghiệp vụ đăng ký sale thuộc Cục thống trị đăng ký sale nhằm đáp ứng nhu ước tìm hiểu, khai quật và tổng hợp tin tức đăng cam kết doanh nghiệp với số lượng lớn, vào một thời hạn dài./.