Tiểu Sử Ca Sĩ Đông Nhi: Sự Nghiệp Và Gia Đình, Tình Yêu Ôn Cao Thắng