Tiểu sử nghệ sĩ hồng vân: năm sinh, sự nghiệp và đời tư