Nsnd Quốc Anh Trải Lòng Việc Không Có Con, Phải Lấy Hai Người Đã Có Con Riêng